Zasedání národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2314.

Odpověď

ministerského předsedy a ministra pro zásobování lidu na dotaz členů Národního shromáždění Rud. Mlčocha, Frant. Mašaty a spol. (tisk č. 2016) o přednostním zásobování Českoslov. jednoty malozemědělských hospodářských družstev v Praze podle falešně udávaného, mnohem většího počtu osob.

Jednota malozemědělských a hospodářských družstev měla podle schválení daného ministerstvem pro zásobování lidu zahájiti svými družstvy činnost moučné aprovisace dnem 11. srpna; zásobování její uvedeno v život koncem srpna. Podle potvrzení okresních polit. správ, jež byla předložena ministerstvu pro zásobování lidu o počtu členů jednotlivých konsumů, vykázán počátkem září stav 62.524 zásobovaných členů.

Zemským obilním ústavem vypočten měsíční spotřební podíl Jednoty podle zákonných dávek, nečítaje žádné reservy, na podkladě výkazů, stvrzených správními úřady, v září 4924 q, v říjnu 11.506 q v listopadu 11.934 q a v prosinci, na základě interpelované revise z 26. listopadu, 13.713 q mouky, což odpovídá v měsíci září počtu 62.000, v říjnu asi 90.000, v listopadu 110.000 osob.

Na tuto potřebu bylo však obilním ústavem přiděleno a effektivně dodáno v srpnu 2169 q mlýnských výrobků, v září 6697 q a 636 q rýže, v říjnu 7652 q, v listopadu 5329 q, v prosinci 9676 q.

Vyšší příděly na počátku působnosti ústředí v srpnu a září, době původních nízkých dávek, kdy také okresy byly nad spotřební míru zásobeny - jsou odůvodněny tím, že při zahájení rozvětvené a rozvíjející se aprovisace dlužno počíti s reservami a není myslitelno, aby rozvrh přídělů přesně vyměřených dál se aritmeticky beze zřetele k dopravním potížím; mimo to příděly z mlýnů realisují se mnohdy po delších lhůtách. Leč od počátku října nebyla Jednotě hrazena ani potřeba, čítaná na podkladě dat, stvrzených obcemi a okresními správami, ač Jednota domáhala se zvýšení kontingentu, dovolávajíc se toho, že také členstvo konsumů, hromadně vykázané, je z aprovisací obcí odhlášeno.

Výklady dotazu, že Jednota přisvojovala si neprávem vysoká kvanta úředních přídělů a že by tak ústřední správní úřady i výkonné ústavy aprovisační služby státní byly liknavě nebo neobezřetně k tomuto počínání přihlížely, uvádí na pravou míru uvedený výkaz o potřebě a úhradě a počtu členstva, neboť Jednota neobdržela pro měsíc listopad úhrnem pro své členstvo ani tolik mouky, kolik čítá dotaz za vylákanou, a po vykonané revisi dnem 26. listopadu - musil býti předepsaný kontingent Jednoty zvýšen nikoliv restringován. Také za celou dosavadní dobu působnosti Jednoty nebyl hrazen kontingent spotřeby od počátku záři do konce prosince, úhrnem 420 vagonů čítaný, výhradně podle stavu členstva, úředně potvrzeného, čítajíc v to také příděly srpnové, výše než 77%.

Rozvoj konsumů Jednoty a vzrůst členstva byl bedlivě sledován, a když žádáno za zvýšení podílu spotřebního, vyslána ihned v říjnu revise, jež zkoumala stav členstva a když shledala závady podřadného rázu, i to, že jmenovitý ústřední seznam všeho členstva, jak byl nařízen výnosem doručeným počátkem října, není Jednotou dosud sestavován, ježto výnos nebyl prý Jednotě doručen, nařízeno s konečným terminem 15. listopadu sestavit ústřední jmenovitý individuelní seznam všeho členstva na základě potvrzení obecních úřadův, a nebylo tehdy váháno s nejostřejším opatřením, aby soupis byl urychlen: po několik dní příděly mouky vůbec zastaveny.

Poměr realisovaných přídělů a potřeby, čítané jen na podkladě úředních dat, stvrzených obecními úřady aprovisačními, prokazuje, že nelze v daném případě mluviti o nějakém výhodnějším a přednostním zásobovaní.

O domácnostech, jež vykazují vysoký počet zásobovaných osob a vzbuzují pochybnosti o správnosti dat, provádí se individuelní šetření. O vytčeném případě v Čelakovicích vyšetřeno na místě, že jmenovaný Václav Holub je majitelem továrny a zaměstnává 38 dělníkův, a z osob jeho domácnosti a zaměstnanců že bylo přihlášeno u konsumu k odběru mouky a chleba úhrnem 19 osob, ostatních 37 u aprovisace městské; dvojí zásobování nestalo se ani v tomto případě, ač úhrnný výkaz potvrzený také obcí, nesouhlasil se skutečným stavem. V dalších dvou nejistých přihláškách v obci Čelakovice, s počtem 14 a 9 členů domácnosti, shledáno, že počet osob souhlasí. Kde vyšetří se, že výkaz nesouhlasí se skutečným stavem, budou súčastnění voláni k zodpovědnosti.

Nezávisle na tomto případě, při němž podle úředního zjištění nehledě k některým formálním nedostatkům nevyskytly se materielní závady, jež by byly na úkor obecního zásobení, byla provedena všeobecná reorganisace moučné distribuce dnem 15. prosince 1919, pro niž má býti získán bezpečný podklad novým soupisem konsumentů a zostřením kontrolních i revisních opatření.

Výnosem ministerstva nařízeno obcím vésti přehledný stálý seznam osob vyloučených z obecní aprovisace, a každého měsíce jsou obecní úřady povinny předkládati úplný zásobovací plán obce podle nařízeného vzoru, svazy konsumů zasílají obcím každého čtvrtletí nově sestavený seznam osob zásobovaných každé obce. Také okresní obilní úřady zasílají své okresní zásobovací plány svazům, takže o vzájemnou kontrolu je postaráno, nehledě k tomu, že pravidla, jež platí o postupu při změně (přestoupení) jednotlivcově, mají znemožniti současně dvojí členství při veřejné a konsumní, nebo dvou konsumních aprovisacích.

Ježto výkazní lístky moučné i chlebové se vydávají všem domácnostem, i těm, jež mouku odebírají z konsumův obce, jest přestoupení pravidel o spotřebě vyloučeno, jakmile dbá se základního ustanovení, že prodej mouky spotřebitelům smí se díti pouze na výkazní lístky. Tím, že i konsumy předkládají každých čtrnáct dní okresním úřadům lístky moučné, jest i v tomto směru kontrola zabezpečena.

Revisní služba při Zemském obilním ústavě byla rozšířena, k 6 revisorům přijato nových 20, aby revise aprovisací obecních i konsumních byla intensivněji prováděna.

Záleží však v prvé řadě na obyvatelstvu aby netrpělo nešvarů, jež jsou mu notoricky známy, a uvědomilo si, že ti, kteří přestupují nařízení, poškozují veřejné zájmy. Bez součinnosti a podpory jeho jsou všecka opatření úřadů stížena do té míry, že výsledek jejich nevyrovná se nikdy úsilí k dosažení nápravy věnovanému.

V Praze dne 26. ledna 1920.

Ministerský předseda:
Ministr pro zásobování lidu:
Tusar, v. r.
Houdek, v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP