Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2310.

Návrh

člena Národního shromáždění Josefa Vraného a soudruhů na zřízení a aktivování okresního soudu pro město Mšeno a okolní obce.

Město Mšeno (politický i soudní okres mělnický) již v letech sedmdesátých a osmdesátých minulého století usilovalo o zřízení okresního soudu pro planinu mšensko-chorušickou, jejíž přirozené starobylé středisko jest město Mšeno.

Obce, na planině této položené, jakož i četné vesnice v dubské lesnaté pahorkatině. tíhnou ke Mšenu komunikačně, hospodářsky i kulturně, nemajíce s jinými městy dobrého spojení nebo nemajíce s nimi žádného spojení vůbec.

Mšenský kraj trpěl po celá desetiletí tím, že se nedbalo jeho příznivých podmínek, že byl přikazován k okresním městům příliš vzdáleným. Kraj mšenský byl poškozován ve svém vývoji proto, poněvadž město Mšeno leží na hranicích národnostních, a vůdcové Němců bránili se zřízení okresního soudu jazykově smíšeného, ačkoliv obce německé, poblíž Mšena položené, přály si vždycky zřízení okresního soudu ve Mšeně. Kdyby nebylo odporu německých vůdců, byl by okresní soud ve Mšeně již dávno zřízen.

V republice Československé odpadají důvody, které za Rakouska zabránily zřízení naprosto nutného okresního soudu ve Mšeně.

Podepsaní, navrhujíce, aby byl zřízen co nejdříve okresní soud ve Mšeně, připomínají: Mšeno jest po Mělníku jediným městem rozsáhlého okresu mělnického, ve středu četných obcí nemalého významu národohospodářského.

Rozloha soudního okresu mělnického je příliš veliká, vzdálenost mnohých obcí jemu podřízených přes 3-4 hodiny cesty, což při nepříznivém železničním spojení s Mělníkem působí občanstvu mnoho nepříjemností a značnou ztrátu času.

Majíce na zřeteli město Mšeno, jakožto přirozený střed zamýšleného obvodu nového okresního soudu, béřeme v úvahu při jeho realisování kraj ohraničený místy: Horní a Dolní Vidimí, Dobříní, Tubozí, Konrádovým Dolem, Houskou, Vojetínem. Nosálovem, Doubravicí, Trnovou, Sudoměří, Skalskem, Borčí, Zamachami, Vtelnem Mělnickým, Řepínem, Jenichovem, Nebuželemi, Bosyní, Janovsí, Sítnou, Kokořínem, Truskavnou, Březinkou, Šemánovicemi.

Obce ty leží v soudních okresích: mělnickém, bělském a dubském.

Mnohá místa tato jsou spjata styky obchodními, poštovním a telegrafním úřadem, lékárnou, lékařskou pomocí, stanicí dráhy, měšť. školou, kolaturou, kostelem katolickým a modlitebnou evangelickou, četnickou stanicí, hlavním skladem tabáku, parním mlýnem, kruhovou cihelnou, sladovnou atd., úzce se Mšenem jakožto přirozeným střediskem.

Mšeno bylo vždy úředním centrem severovýchodní části okresu mělnického, čemuž nasvědčuje okolnost, že od nepaměti byly okresním soudem na Mělníce pro Mšeno a okolí konány každého měsíce soudní dny ve Mšeně s obsáhlou agendou úřední a potřeba jejich rozhojnění stává se stále akutnější.

Okresní hejtmanství svolává k úředním poradám informačním starosty okolních obcí do Mšena. Každého měsíce úřaduje ve Mšeně notářství z Mělníka. Město Mšeno na pomezí národnostního rozhraničení bylo vždy důležitou národnostní baštou v severovýchodním cípu okresu mělnického a přirozeným i účinným kulturním středem uvědomělého kraje. Přes všechna vypětí národnostních bojů žilo vždy s německými sousedy v klidu a sousedském přátelství.

Všechna města česká co do obecně prospěšných veřejných institucí dařena byla přízní a podporou státní v různých formách, jediné město Mšeno bylo vždy macešsky opomíjeno. Přimknuto bezprostředně k malebnému Kokořínsku se slibnou perspektivou rozvoje do budoucna, jakožto pohodlné, nedaleké vilegiatuře metropole republiky - Prahy -, jeví město Mšeno v přítomné době usilovnou a upřímnou snahu o své kulturní a hospodářské povznesení a všestranný rozvoj.

Město Mšeno jest ochotno vyjíti co možno nejdále vstříc v otázce umístění okresního soudu a jiných úřadů i opatření bytů pro úřednictvo.

Z těchto důvodů navrhujeme:

Vládě republiky Československé se ukládá,. aby podala Národnímu shromáždění předlohu zákona o zřízení okresního soudu ve Mšeně.

Návrh budiž odkázán ústavnímu výboru ku projednání.

V Praze dne 23. ledna 1920.

Josef Vraný,

Jonáš, Jos. Sechtr, Okleštěk, Dr. Kyjovský, Zíka, Dubický, K. Sáblík, Dr. RoIíček, J. Malypetr, Dr. J. Černý, Hübner, Adolf Prokůpek, J. Klega, Dr. Srdínko, Beran, F. Hybš, Chlebounová Anna, Dr. Horáček, Fr. Jan Kromer, Dr. Hnídek.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP