Zasedání národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2309.

Návrh

členů Národního shromáždění Fr. Zeminové, Landové-Štychové a spol., aby právní a postupové poměry učitelek obecných a měšťanských škol byly ihned upraveny tímto způsobem:

1. Při chystané reorganisaci místních a okresních školních rad budiž učitelkám zaručeno takové zastoupení v těchto institucích, jaké jim podle počtu vzdělání a zásluh o rozvoj školství náleží.

2. Uklidnění v řadách učitelských, vzniklé ze sporů o místa řídících a ředitelská budiž v zájmu našeho školství bezodkladně provedeno na základech pravé demokracie těmito zákonnými zásadami:

a) Na chlapeckých školách obecných a měšťanských, vyhražena jsou místa vedoucí (ředitelská a řídící) výhradně učitelům.

b) Na školách dívčích, obecných i měšťanských, vyhražena jsou místa vedoucí (řídící a ředitelská) výhradně učitelkám.

c) Na školách smíšených obecných a měšťanských, vypisuje se konkurs na místa vedoucí i učitelská pro obojí kompetenci. Rozhodující pro přijetí jest kvalifikace žadatelů (vzdělání, služební doba, osobní bezúhonnost), jakož i zásada, aby místa střídavě byla obsazována, jednou ženou a podruhé mužem.

d) V národnostně smíšeném území, kde dívčí školství, hlavně obecné, zřídka jest samostatně zakládáno, na školách smíšených buďtež učitelkám přiměřený vliv a místa vyhrazena.

e) Než o formě konkursu v nových řádech školních bude rozhodnuto, budiž jednáno s učitelskými organisacemi o požadavku učitelstva, aby své vedoucí síly si mohli voliti.

f) Zemské školní rady nechť jsou ministerstvem školství a národní osvěty upozorněny, že nesrovnává se s novou, demokratickou dobou a nelze připustiti soustavné potlačování práv učitelek na místa vedoucí. Budiž v zemských školních radách přiznáno bezodkladně ženám zastoupení a zemské školní rady zreorganisovány v duchu doby. Zájem žen, poloviny národa, na výchově mládeže, musí býti šetřen a respektován.

V ohledu formálním budiž návrh přidělen výboru kulturnímu.

V Praze dne 20. ledna 1920.

Fr. Zeminová, Landová-Štychová,

Svozil J., Kopeček, Kvidera, St. K. Neumann, Prof. Sladký, Tučný, Stříbrný, Srnec, Freiman, Fišer, Dr. Rambousek, Dr. Th. Bartošek, Emil Špatný, Slavíček, Dr. Boh. Vrbenský, Skorkovský, Pelikán, Buříval, Jan Hrizbyl.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP