Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2304.

Zpráva

kulturního výboru o návrzích člena Národního shromáždění Dra Stojana, Valouška a soudruhů, tisk číslo 1264 a 1749, aby byl zrušen § 5. ř. z. ze dne 28. března 1918 č. 115, týkající se kněží pensistů.

Kněží chodívají do pense, když už opravdu musí a naprosto neschopnými jsou k duchovní správě. Mnozí teprve po 50-leté službě odcházejí na pensi. Až na malé výjimky jsou odkázáni jen na svou skrovnou pensi. Jsou obsluhy potřebni. Bída jejich, jest hlavně nyní hrozná. Jelikož pensistům jiných stavů pense zlepšena, navrhuje kulturní výbor po opětné poradě za souhlasu ministerstva školství a národní osvěty: Slavné Národní shromáždění rač se usnésti na tomto zákoně:

Zákon

ze dne...........................1920,

kterým se zrušuje § 5. ř. z. ze dne 28. března 1918, jímž se ustanovuje zvýšení nejnižšího příjmu a odpočinkových platů katolických duchovních správců.

Článek I.

§ 5. ř. z. ze dne 28. března 1918 se zrušuje a na jeho místo nastupuje toto ustanovení:

»Je-li duchovní správce převzatý do výslužby stižen zvláštní tělesnou vadou, nebo ze zvláštních zřetele hodných důvodů, může mu ministr školství a nár. osvěty povoliti výjimečně vyšší výslužné, než jak předepsáno zákonem, avšak nejvýše 3.000 K«.

Článek II.

Tento zákon platí od 1. října 1919.

Článek III.

Ministr školství a národní osvěty a ministr financí se pověřují, aby tento zákon uvedli ve skutek.

V Praze dne 28. ledna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Ant. Cyr. Stojan v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP