Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2303.

Zpráva

výboru technického a rozpočtového o vládní osnově zákona, tisk č. 2174, kterým se povoluje úvěr a zřizuje stavební fond pro nové stavby parlamentu, budov státních úřadů ústředních, vysokých škol a jiných monumentálních státních budov.

Nynější umístění parlamentu, mnohých budov ústřední správy a vysokých škol jest naprosto nedostatečné; má ráz zatímní. Nutná náprava vyžaduje výstavby nových budov. Stejně jest zapotřebí, aby provedeny byly stavby pro různé vědecké, umělecké a osvětové účely.

Náklad se stavbami těmito spojený lze odhadnouti asi na 300 mil. korun, jež možno povolovati postupně na dobu 20 let, ve které době bylo by lze alespoň z větší části uskutečniti pravděpodobně výše uvedený stavební program. Ježto však nelze předem zabezpečiti stejnoměrný postup stavebního provádění ve zmíněné době 20 let, jest třeba učiniti opatření, aby roční splátky ve státních rozpočtech povolované a z jakýchkoliv důvodů v tom kterém roce nevyčerpané nepropadly, nýbrž účelu svému byly zachovány. Z té příčiny navrženo jest zřízení stavebního fondu obdobně jako byl zřízen pro stavbu vodních cest a úpravy řek a fond meliorační.

Vládní návrh, jímž se povoluje zmíněný úvěr, byl projednán v technickém a rozpočtovém výboru. Oba jmenované výbory přijaly tento návrh s tou však změnou, aby preliminovaný úvěr 250 milionů korun byl zvýšen na 300 mil. korun a v důsledku toho roční splátka zvýšena z 121/2 mil. na 15 mil. korun. Zvýšení toto bylo usneseno z ohledu na potřeby Brna a Slovenska.

Bližší podmínky pro utvoření fondu ponechávají se dohodě mezi ministerstvy veřejných prací a financí.

Provádění zmíněných budov spadá do oboru působnosti ministerstva veřejných prací a bude zajištěna součinnost uměleckých a vědeckých odborných kruhů poradnou stavebně uměleckou.

Jest nesporno, že touto stavební akcí bude odpomoženo též ve značné míře nezaměstnanosti a bytové nouzi, ježto bude lze uprázdniti četné budovy, nyní pro účely veřejné zabrané.

Z těchto důvodů výbor technický a rozpočtový navrhují, aby se Národní shromáždění usneslo na znění tohoto zákona:

Zákon

ze dne......................1920,

kterým se povoluje úvěr a zřizuje stavební fond pro nové stavby parlamentu, budov státních úřadů ústředních, vysokých škol a jiných monumentálních státních budov.

§ 1.

Vládě se ukládá, aby s urychlením a postupně podle míry naléhavosti provedla nové stavby parlamentu, budov státních úřadů ústředních, vysokých škol a jiných monumentálních státních budov, jichž provedení bude prohlášeno ministerskou radou za nutné v zájmu veřejném.

§ 2.

K úhradě nákladů, spojených s přípravnými pracemi, zakoupením stavenišť, opatřením projektův a stavbou těchto budov povoluje se úvěr 300 milionů korun, na který budou do státních rozpočtů v letech 1921 až 1940 zařaděny splátky po 15 milionech korun. Splátky tyto tvoří stavební fond pro účely, stanovené v § 1., tak že, neužije-li se některé ze splátek v dotčeném rozpočtovém roce zcela nebo z části, bude se moci jich užíti pro ony účely v letech příštích.

Bližší podmínky o zřízení a užívání tohoto fondu stanoví nařízením ministerstvo veřejných prací v dohodě s ministerstvem financí.

Takto utvořený fond spravuje ministerstvo veřejných prací.

§ 3.

Nemovitosti a práva mohou, pokud toho provádění staveb v § 1. uvedených nutně vyžaduje, býti vyvlastněny.

Pro vyvlastňovací řízení a stanovení náhrady za vyvlastnění platí ustanovení zákona o vyvlastňování po zemků pro stavbu budov obytných anebo veřejných budov ze dne 17. prosince 1919, č. 20. sb. zák. a nař. z roku 1920.

§ 4.

Zákon tento působí ode dne vyhlášení.

§ 5.

Jeho provedením pověřují se veškerá ministerstva.

V Praze dne 28. ledna 1920.

Předseda výboru technického:
Předseda výboru rozpočtového:
Ing. B. Bečka, v. r.
Antonín Němec, v. r.

Zpravodaj:
Zpravodaj:
Ing. Josef Rotnágl, v. r.
Prof. Karel Moudrý, v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP