Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920

Tisk 2301.

Odpověď

ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění Rud. Mlčocha a soudruhů tisk č. 1955 o zabavování bankovek s domněle falešnými kolky.

Ad l. Oběhu bankovek s padělanými kolky musí býti v zájmu státu i obecenstva všemi možnými prostředky čeleno. Zejména v poslední době, kdy jednotlivé druhy bankovek brány jsou z oběhu a nahrazovány novými státovkami, vyskytují se padělky ve větším množství, neboť právě ti, kteří podloudným a zločinným obchodováním s těmito padělky se zabývají, snaží se ještě v poslední chvíli je uplatniti.

Zadržování bankovek s podezřelými kolky úřady berními a poštovními jest tudíž jen jedním z nutných opatření a odpovídá instrukcím daným těmto úřadům.

Úřady tyto zašlou zadržené bankovky ministerstvu financí, kde kolky jsou zkoumány znalci.

Bankovní úřad ministerstva financí jest pak podle § 10. vládního nařízení ze dne 12. května 1919, č. 246 sb. z. a n. oprávněn, bankovky se zjištěným padělkem kolku majetníku na potvrzení odebrati.

Uznávám, že zvláště v obchodním styku působí okolnosti tyto obtíže, avšak přes to nelze v tom směru z důvodů valutárních poskytnouti nějakých úlev. Jest na příjemcích peněz samotných, aby, když berou okolkované bankovky, byli velmi opatrní, a aby v případech podezřelých pojistili si zjištěním osoby plátcovy postihovací právo proti němu, a aby tím byli nápomocni ke zjištění škůdců státu.

Interpelovaný postup úřadů nelze tudíž nazvati "libovůlí", nýbrž správným plněním povinností zákonem odůvodněných.

Ad 2. K druhému odstavci dotazu mohu poukázati na ministerské nařízení ze dne 25. února 1919, čís. 86 sb. z. a n., v němž pravé bankovkové kolky jsou přesně popsány. Vydání spolehlivých instrukcí, jak lze rozeznati na bankovkách falešné kolky od pravých, jest jednak pro různost padělků (podle jejich provenience) technicky nemožno, jednak jest zbraní dvojsečnou. Uveřejňování příznačných vlastností těchto padělků, bylo by ku prospěchu zvláště padělatelům samým, kteří by byli tím upozorňováni na nedostatky svého výrobku a jistě by toho využili, aby zbavili nové padělky těchto nedostatků.

Ministerstvo financí pořídilo vzorníky pravých kolků s přesným popisem charakteristických známek jejich a podělilo touto pomůckou větší úřady, hlavně finanční a poštovní, aby mohly zjistiti porovnávacími zkouškami padělky.

Bankovní úřad ministerstva financí má svoje zapracované úředníky, kteří jsou spolehlivými znalci.

Ad 3. O dotazu, jaké náhrady bude poskytnuto těm, jimž byly bankovky zabaveny, nemohou se nyní ještě vysloviti, avšak ubezpečuji, že otázka eventuální náhrady těm, kteří bankovek s padělanými kolky nabyli bezelstně, řešena bude s veškerým možným ohledem.

K zásadnímu řešení možno však přikročiti teprve, až všechny okolkované bankovky budou vzaty z oběhu, což stane se již v době nejkratší.

Ostatně potíže s padělanými kolky byly již většinou odstraněny vydáním nových státovek. Jest nyní na obecenstvu samém, aby nové státovky neuschovávalo, nýbrž nechávalo v oběhu, neboť tím bude nejúčinněji čeleno cirkulaci okolkovaných bankovek a tedy i padělků.

V Praze dne 23. ledna 1919.

Ministr financí:

Sonntág, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP