Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2300.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne ................................ 1920

o služebních požitcích četnictva.

§ 1.

Důstojníci četnictva, počítaje v to důstojníky výkonné, pak čekatelé na místa důstojnická jsou postaveni jak co do požitků osobních a vedlejších tak co do postupu do vyšších požitků na roveň důstojníkům a důstojnickým čekatelům vojenským.

Při tom jsou důstojníci správní co do postupu do vyšších požitků na roveň postaveni důstojníkům řadové služby.

§ 2.

Veškeří ostatní definitivní příslušníci četnictva, vyjímajíc kancelářské sluhy, jsou gážisty mimo hodnostní třídu a jsou postaveni jak co do požitkův osobních a vedlejších, tak co do postupu do vyšších požitků na roveň vojenským gážistům mimo hodnostní třídu. Kromě toho obdrží roční oděvní paušál a jmenovaní velitelé stanic funkční přídavky.

§ 3.

Četníci na zkoušku obdrží požitky prvé stupnice gážistů mimo hodnostní třídu, pokud jim vzhledem ku předcházející službě ve vojště nebudou přiznány požitky vyšší. Rok na zkoušku se jim započítá do dalšího postupu.

§ 4.

Příslušníci četnictva v § 1. a 2. uvedení, obdrží zvláštní četnický přídavek.

Četnický přídavek činí u důstojníků:

VI.a vyšší
hodnostní
třídy
2.100 K
VII.
"
"
1.800 K
VIII.
"
"
1.500 K
IX.
"
"
1.200 K
X.
"
"
900 K
XI.
"
"
600 K

u gážistů mimo hodnostní třídu:

v5.8.
roce
služby
240 K
v9.12.
"
"
360 K
v13.16.
"
"
480 K
v17.20.
"
"
600 K
v21.26.
"
"
780 K
od27.roku služby 960 K

Přídavek tento započítává se do výslužného stejnou měrou jako služné.

§ 5.

Kancelářští sluhové četnictva jsou co do požitků a postupu postaveni na roveň civilním státním sluhům.

§ 6.

Pokud se týče přeřadění osob, již sloužících u četnictva v den účinnosti tohoto zákona, vyjímajíc důstojníky výkonné a kancelářské sluhy, do jednotlivých tříd a stupnic nových požitků, dále stran poskytnutí vyrovnávacích příspěvků těm, kdo by podle tohoto zákona měli menší požitky než posud, a konečně co do zdanění služebních příjmů, placení služebních tax a kolkových poplatků z kvitancí, platí tytéž předpisy jako pro osoby vojenské.

Důstojníci výkonní budou přeřaděni do toho stupně platového, jenž odpovídá stupni platovému, v němž nyní jsou; při tom se jim započítá doba, v tomto stupni ztrávená do dalšího postupu.

Kancelářští sluhové budou přeřaděni podle zásad platících pro přeřadění vojenských gážistů, mimo hodnostní třídu.

§ 7.

Nařízením se upraví:

1. Oděvní paušál a funkční přídavky gážistů mimo hodnostní třídu (§ 2.);

2. mimořádné požitky, které vyplývají ze zvláštních poměrů četnické služby;

3. na dobu mimořádných poměrů, požitky rodin, které budou rozloučeny od svých živitelů.

§ 8.

Dosavadní ustanovení o zaopatřovacích platech důstojníků četnictva, četnického mužstva, četnických kancelářských sluhův a vdov a sirotků po všech těchto osobách zůstávají, až do nové zákonné úpravy v platnosti s tou změnou, že do základu pro vyměření pensijních požitků započítá se 50% místního přídavku pro Prahu příslušného stupně, jakož i se změnou v § 4. stran četnického přídavku uvedenou.

Vláda se zmocňuje, aby odpočivné požitky výkonných důstojníků, mužstva četnického a kancelářských sluhů četnických, pokud osoby ty vstoupily do výslužby mezi dnem 1. září 1919 a dnem účinnosti tohoto zákona, dále zaopatřovací požitky pozůstalých po těchto osobách a po těch příslušnících kategorií, uvedených v tomto odstavci, kteří v době právě uvedené v činné službě zemřeli, upravila podle zásad stanovených zákonem ze dne 17. prosince 1919, č. 3. sb. zák. a nař. z r. 1920, dále aby příslušníkům četnictva, kteří byli dnem účinností tohoto zákona dáni do výslužby, vyměřila odpočivné požitky tak, jako by byli měli aktivní požitky podle tohoto zákona.

§ 9.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1920.

§ 10.

Provedením pověřuje se ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.

Důvodoví zpráva.

Vzhledem k úpravě platů civilních státních zaměstnanců a vojska dlužno nově stanoviti také platy četnictva. Poněvadž platy ty upraveny byly dosud z části stejným způsobem jako platy osob vojenských, pokládala vláda za účelné sečkati s touto osnovou až do té doby, kdy budou ujednány zásady pro novou úpravu požitků osob vojenských. Vládní návrh zákona o požitcích osob vojenských byl už Národnímu shromáždění předložen a možno zde naň odkázati.

Četnictvo má podle názoru vlády zůstati sborem vojensky organisovaným a byly tudíž v přítomné osnově zákona vzaty za základ požitky, stanovené vojenským požitkovým zákonem; v podstatě jsou požitky ty stejné jako požitky civilních státních zaměstnanců.

Finanční efekt nové úpravy platové činí okrouhle ročně 18,000.000 K; značná část jeho je však zaviněna přechodnými drahotními poměry na Slovensku.

Podrobné výkazy o organisaci, stavu a požitcích četnictva jsou obsaženy v rozpočtu ministerstva vnitra na r. 1920, který se v Národním shromáždění projednává.

K jednotlivým paragrafům sluší uvésti toto:

K § 1.

Důstojníci četnictva jsou:

1. Důstojníci správní, dosud na roveň postaveni vojenským důstojníkům bojovnictva;

2. důstojníci intendanční, účetní a účetní kontroly, postavení dosud na roveň důstojníkům vojenským stejné kategorie;

3. důstojníci výkonní.

Tato kategorie utvořena byla teprve po převratu z bývalých okresních a štábních strážmistrů a bude teprve vybudována. Tato kategorie má doposud požitky a postup podle vyšších požitků podle týchž zásad, jaké platily podle služební pragmatiky z r. 1914 pro skupinu D civilních státních úředníků.

Ustanovení druhého odstavce je nutné proto, poněvadž zákon o požitcích vojenských osob přiznává důstojníkům bojovnictva zvláštní výhody.

K § 2.

Veškeří definitivní příslušníci četnictva - pokud nejsou jmenováni v § 1. - byli dosud gážisty mimo hodnostní třídu.

Platové stupnice jejich odpovídaly jednak požitkům civilních státních podúředníků, jednak požitkům civilních státních sluhů.

Podle tohoto zákona budou zařaděni do platových stupnic stanovených pro vojenské gážisty mimo hodnostní třídu a rovnajících se platovým stupnicím civilních státních podúředníků.

Četničtí gážisté mimo hodnostní třídu mají dosud nárok na oděvní paušál ročních 240 K k udržování předepsaného oděvu a výstroje. Tento paušál bude přiměřeně zvýšen.

Velitelé stanic v hodnosti vrchního strážmistra I. třídy požívají dosud tak zvaného přídavku pro vrchní strážmistry I. třídy ročních 100 K.

Na místo tohoto přídavku obdrží nyní velitelé stanic přídavek funkční.

K § 4.

Přídavek tento nazýval se posud u důstojníků četnických přídavkem a u mužstva služebním přídavkem a započítával se do pense. Přídavek ten je odůvodněn zvláště namáhavou a odpovědnou službou četnictva, jež předčasně vyčerpává fysické síly, jakož i tím, že příslušníci četnictva tráví velkou část své služby mimo své stanoviště.

K § 5.

Sluhové byli doposud zařaděni do zvláštních stupnic platových, a to 1320 K, 1560 K a 1680 K.

Postup z jedné stupnice do druhé byl možný jen při uprázdnění místa vyšší stupnice.

K § 6.

Při přeřadění bylo třeba stanoviti zvláštní zásady pro výkonné důstojníky, kteří obdrželi výhody, jichž se přeřaděním ostatním příslušníkům četnictva poskytuje, už úpravou k § 1. uvedenou, dále pro kancelářské sluhy, jejichž požitky byly dosud upraveny předpisy zcela zvláštními.

K § 7.

Mimořádné požitky, které vyplývají ze zvláštních poměrů četnické služby, jsou zejména, příplatek na první opatření oděvu, výstroje a výzbroje, náhrada za služební cesty, přídavek při dočasném odkomandování atd.

Rodiny příslušníků četnictva, jež po dobu trvání mimořádných poměrů válkou způsobených přesazením neb odkomandováním hlavy rodiny jsou nuceny žíti odloučeně, obdrží po dobu trvání tohoto poměru rodinné požitky stejným způsobem jako posud a v stejné výši jako u vojska.

K § 8.

Ustanovení druhé části prvého odstavce se opírá jednak o obdobná ustanovení zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 sb. z. a n. (čl. II. § 5.) a zákona o požitcích vojenských, jednak o ustanovení posledního odstavce § 4. přítomného zákona.

Odstavcem druhým odstraní se mezera vzniklá tím, že přítomná úprava má býti účinná od 1. ledna 1920, kdežto zákon ze dne 17. prosince 1919, č. 3. sb. z. a n. z r. 1920, poskytuje výhody zvýšení odpočivných a zaopatřovacích požitků jen těm osobám a příslušníkům mužstva a kancelářských sluhů, kterým byly tyto požitky vyměřeny před 1. zářím 1919. Dále se tímto odstavcem osoby, pensionované dnem 1. ledna 1920, činí účastnými na výhodách tohoto zákona, což se stejnou měrou stalo v zákoně o požitcích osob vojenských.

Po stránce formální se navrhuje, aby tato vládní osnova byla přikázána výboru státně-zřízeneckému se žádostí, by o ní podal zprávu do osmi dnů.

V Praze 19. ledna 1920.

Ministr vnitra:
Švehla v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP