Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2299.

Zpráva

právního výboru

o vládním návrhu zákona, tisk č. 2096

o prozatímní úpravě advokacie.

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo osnovu nového advokátního řádu, jímž právní poměry advokacie upravují se definitivně a pro celou republiku jednotně. Za daných poměrů je však více než nejisto, že by Národní shromáždění ve zbývajícím a již jen na krátko vyměřeném čase činnosti své mohlo připravenou osnovu advokátního řádu projednat a přijmouti.

Nutno proto - stejně jako v jiných oborech - i v advokacii, pokud nelze provésti celkovou a jednotnou zákonnou její úpravu, se spokojiti s prozatímními a přechodnými opatřeními, jimiž aspoň částečně odpomoci lze nedostatkům zvláště citelným.

Takovouto, zejména pro naše Slovensko naléhavou potřebou jeví se rozmnožení počtu advokátův a kandidátův advokacie na Slovensku, kde valná část příslušníků stavu advokátského samého i jeho dorostu nesrostla s lidem naším a neprojevuje onoho smyslu a porozumění pro nové poměry a potřeby lidu, jak toho zájem státu a zájem obyvatelstva nutně vyžadují.

Proto předložila vláda návrh zákona na částečnou a prozatímnou úpravu advokacie, kterým umožniti se má přesídlení advokatův a přestup kandidátův advokacie z obvodu platnosti rakouského advokátního řádu do obvodu platnosti uherského advokátního řádu a důsledně ovšem i naopak.

Právní výbor ve schůzích, dne 14. a 21. ledna 1920 konaných, schválil jednomyslně návrh zákona, přičiniv k němu dodatky, kterými jednak zdůrazněna býti má prozatímní a přechodná povaha zákona, jednak znemožněno býti má obcházení zákona a využití výhod jeho na úkor účelů zákonem zamýšlených.

§ 2. vládní osnovy doplněn ustanovením, že kandidát advokacie, přestoupivší z obvodu platnosti jednoho advokátního řádu do obvodu platnosti druhého, vždy jest povinen - vedle ostatních náležitostí, stanovených zákonem, vykázati nejméně šestiletou právní praksi přípravnou.

§ 3. osnovy pozměněn stylisticky, aby zřejmo bylo, že výjimečné oprávnění, které zákon vyhrazuje ministru spravedlnosti a ministru pro správu Slovenska při zápisu advokátů, sídlivších dříve v cizině, nemění ničeho ani co do zákonných náležitostí, stanovených pro zápis advokáta do seznamu advokátův, ani na dosavadní praksi, prováděné při zápisu do seznamu advokátů.

Posléze se právní výbor usnesl, aby platnost zákona omezena byla na dobu jednoho roku, ježto důvodně lze se nadíti, že nový advokátní řád během jednoroční doby může se státi zákonem, čímž pak důvod prozatímného zákona, sledujícího sblížení nejednotného dosud práva advokátského, sám sebou odpadne.

Právní výbor navrhuje, aby Národní shromáždění schválilo zákon v tomto znění:

Zákon

ze dne ............................................. 1920,

o prozatímní úpravě advokacie.

§ 1.

Advokáti, kteří mají domovské právo v obci na území státu československého a vykonávají advokátní praxi dne 28. října 1918 na území nynějšího státu československého, nebo byli sice zapsáni zde do seznamu advokátů později, avšak zkoušku advokátní vykonali před komisí na území státu československého, mohou přesídliti z té části území, ve které platí řád advokátní ze dne 6. července 1868, č. 96 ř. zák., do území československého státu, v němž platí advokátní řád uherský (zák. čl. XXXIV. z r. 1874), nebo naopak.

§ 2.

Do seznamu kandidátův advokacie mohou býti zapsáni na vzájem v obvodu, kde platí zákon ze dne 6. července 1868, č. 96 ř. z. nebo zák. čl. XXXIV. z r. 1874, ti, kdož mají domovské právo v některé obci československého státu a vyhověli požadavkům, ustanoveným v tom neb onom obvodě.

Kandidátům, kteří takto přestoupili z toho neb onoho obvodu do druhého, započítá se doba praxe, vykonaná v obvodu dřívějším, do praxe stanovené podle advokátního řádu, platného v území, ve kterém se podrobí advokátní zkoušce a požádají o zápis do seznamu advokátů.

Advokátní zkouška, vykonaná v jednom obvodě, má platnost i pro druhé území.

K zápisu kandidáta advokacie, který přestoupí z obvodu platnosti jednoho advokátního řádu do obvodu druhého, do seznamu advokátů vyžaduje se výkaz o odbyté praxi šestileté (§ 2. zák. ze 6. července 1868, ř. z. č. 98 a § 5 č. 2. zák. čl. XXXIV. z r. 1874).

§ 3.

Advokáti, kteří měli do počátku působnosti tohoto zákona sídlo mimo území státu československého, mohou býti zapsáni do seznamu advokátů některé zdejší komory jen, když kromě všech náležitostí, zákonem nařízených, vykáží též svolení ministra spravedlnosti, který dohodne se dříve, pokud půjde o území Slovenska, s ministrem s plnou mocí pro Slovensko.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbude platnosti uplynutím jednoho roku po svém vyhlášení.

§ 5.

Provésti tento zákon ukládá se ministru spravedlnosti a ministru s plnou mocí pro Slovensko.

V Praze dne 21. ledna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Dr. Matoušek, v. r.
Dr. Ant. Klouda, v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP