Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2298.

Dotaz

členů Národ. shromáždění Josefa Šamalíka, Dra Stojana, J. Kadlčáka, Fr. Navrátila, Fr. Šabaty, Jos. Šolleho, J. Rýpara s soudruhů

na ministry zemědělství, veřejných prací, zásobování a financí

o pomocných opatřeních pro obyvatelstvo v krajích postižených povodněmi.

Mnoho krajů, jimiž protékají řeky a bystřiny, zatopeno bylo v půli ledna spoustami vod, které následkem náhlého tání sněhu a velkých dešťů - jednak prorvaly ochranné hráze - nebo vylily se přes břehy. V Čechách celé nížiny u řek byly zatopeny, tak že skytaly pohled rozsáhlých jezer. Na Moravě celé Slovácko, část Hané, Valašska a Slovácka byly zatopeny. Pod spoustami vod octly se nejen pole a luka, nýbrž i celé obce. Na několika místech protrhány byly i hráze řek, takže jest nebezpečí nových zátop při větším jich rozvodnění. Ozimy, které byly zatopeny, jsou z velké části zničeny. V obcích, které byly povodní zasaženy, jsou i budovy pobořeny a poškozeny. V několika místech, jako na př. v Ivani v okresu hustopečském na Moravě, jest zatopeno přes 1500 měr úrodných pozemků, následkem průtrže ochranných hrází, jež nelze odvodniti, a před novými zátopami ochrániti. Veškery kraje a obce, katastrofálními povodněmi postižené, potřebují nevyhnutelně rychlé a účinné pomoci.

Podepsaní se táží:

1. Jest pánům ministrům zemědělství, veřejných prací a zásobování znám rozsah škod, způsobených posledními povodněmi v krajích naší republiky?

2. Byla učiněna se strany těchto ministerstev veškerá pomocná opatření k znovuzřízení poškozených a pobořených budov státním nákladem?

3. Hodlají příslušná ministerstva zahájiti neprodleně kroky k úpravě protržených hrází a břehů, jež nutno státním nákladem co nejdříve zříditi?

4. Jest ochotno ministerstvo zemědělství s Pozemkovým úřadem přiděliti do pronájmu neb vlastnictví pozemky od státních velkostatků oněm zemědělcům, jichž pozemky jsou zátopami zničeny, nebo na nichž jest hospodářství ohroženo?

5. Jest ochotno ministerstvo financí provésti odpis daní a přirážek z pozemků, zátopami poškozených nebo zničených?

6. Jest ochotno ministerstvo zásobovací opatřiti a včas dodati jarní osivo oněm zemědělcům, jimž ozimy byly zátopami zničeny?

7. Hodlají příslušná ministerstva přikročiti ku provedení regulací řek a bystřin, zejména Moravy, Svratky, Dyje, Olšavy, Děvnice, Rusavy, Vláry, Bečvy, Ostravice a ostatních toků, stále záplavou okolí své ohrožující a pustošící?

V Praze 17. ledna 1920.

J. Šamalík, Dr. Stojan, J. Kadlčák, Fr. Navrátil, Fr. Šabata, Jos. Šolle, J. Rýpar,

Valoušek, Kaderka, Sedláček, Šrámek, Dr. Mazanec, Jílek, Dr. Hruban, Myslivec, Čuřík, Dr. Nosek, Dr. Dolanský, Bezděk.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP