Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2294.

Dotaz

členů Národního shromáždění Ant. Němce, Josefa Tesky a soudr.

na ministra věcí zahraničních a ministra vnitra

o poměru na zastupitelském úřadě československé republiky v New-Yorku.

Československá dělnická rada na americkém východě pověřila v zimě minulého roku delegáta Beránka, by jako zástupce československého dělnictva amerického odejel do republiky československé, upravil spojení mezi dělnickým hnutím tamnějším a zdejším, jakož i aby pro regulaci vývozu a dovozu navázal styk mezi družstevním hnutím americkým a zdejším. Beránek bez překážek obdržel americký pas (jest příslušníkem americkým), jakož i visa konsulátu francouzského a švýcarského, visum republiky československé bylo mu však v New-Yorku konsulem Kopeckým odmítnuto s odůvodněním, že děje se tak podle instrukcí ministra vnitra, poněvadž Beránek prý psal pobuřující články proti republice. Tvrzení toto nebylo však nikterak provázeno doklady.

Československé dělnictvo americké trpce stěžuje si na činnost konsula Kopeckého (viz "Obranu" z 21. listopadu 1919), že provozuje stranictví proti dělnictvu socialistickému, nevydávaje pasů, odpíraje visa, zdlouhavě vyřizuje příslušné žádosti, kdežto na druhé straně velice rychle vypravovány jsou transporty rozličných církevních, ať českých, ať amerických kazatelů (jako Y. M. C. A. neb Salwation Army). Dělníci, jejichž rodiny chtějí odebrati se do vlasti, po měsíce jsou zdržováni v New-Yorku pod záminkou, že cesta není volna, čímž způsobena jim značná materiální škoda.

Československá dělnická rada americká konala dne 27. listopadu 1919 v New-Yorku schůzi, kdež pronášeny byly těžké výtky proti personálu konsulátu a konsulu Kopeckému samému. Ve schůzi přijata byla tato resoluce:

"Dělnictvo československé, shromážděné na schůzi dne 27. listopadu 1919 ve velké síni Národní budovy v New-Yorku, prohlašuje, že je naléhavě třeba, aby konsulátní služba československé republiky byla plnou měrou přizpůsobena potřebám širokých vrstev dělného lidu českého i slovenského. Žádáme rozhodně, aby se strany úřednictva zacházeno bylo s krajany našimi zdvořile a slušně, jakož i aby záležitostem všech žadatelů věnována byla stejná péče. Protože pak konsul F. Kopecký projevil krajní zaujetí proti dělnickému hnutí, odepřev vidování pasu delegátu Československé dělnické rady v Americe, soudruhu Karlu H. Beránkovi, s výmluvou, že pobuřoval proti československé republice, při čemž se konsul odvolával na instrukce ministra vnitra, agrárníka Švehly, dále poněvadž ve vydávání pasů projevuje stranictví, konečně protože největší pozornost věnuje obchodům peněžním místo povinnostem svého úřadu, žádáme za odvolání konsula Kopeckého československou vládou."

Vzhledem k výše uvedenému táží se podepsaní:

1. Jsou poměry tyto panu ministrovi věcí zahraničních známy?

2. Jest pan ministr ochoten postarati se o nápravu a konsula Kopeckého nahraditi mužem, jenž bude míti více pochopení pro skutečné potřeby československého lidu dělného v Americe?

3. Jest pan ministr vnitra ochoten oznámiti, zda jest správné tvrzení, že dal příkaz konsulátu americkému, a dal-li, jaké jest jeho odůvodnění?

V Praze 2. ledna 1990.

Ant. Němec, Josef Teska,

Biňovec, Němeček, Stivín Jos., Jan Rouček, Kolaříková, L. Pik, Dr. Meissner, V. Johanis, Burian E., Svoboda, Nádvorník, Merta.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP