Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2292.

Návrh

člena Národního shromáždění Jana Rýpara, Dra A. Stojana a spol.

na změnu zákona ze dne 23. května 1919, sb. z. a n. č. 274,

jímž se upravují služební příjmy a výslužné učitelstva na veřejných obecných a občanských školách v oddílu II., článku "Zvláštní učitelé náboženství" § 17 a v oddílu čtvrtém "Ustanovení přechodná" § 37.

Účelem zákona ze dne 23. května 1919, sb. z. a n. č. 274, jímž upravují se služební příjmy a výslužné učitelstva na veřejných obecných a občanských školách, zajisté bylo, pokořující hmotné postavení veškerého učitelstva odstraniti a dopomoci mu k sociální spravedlnosti tím, že se veškerému učitelstvu dostane rovných práv se státním úřednictvem.

Mezi toto učitelstvo patří také zvláštní učitelé náboženství se stálými pevnými platy nebo za odměnu definitivně nebo zatímně ustanovení, jíž měli býti postaveni na roveň učitelstvu téže kategorie škol, na nichž působí.

Než při vyplňování "přehledu dat" pro zařadění do platů podle hodnostních tříd se ukázalo, že učitelé náboženství nejsou zákonem ze dne 23. května 1919 postaveni na roveň svým světským učitelským kolegům, nýbrž jsou v sociálním směru za nimi, ano i za industriálními učitelkami, jež ve velmi častých případech budou zařaděny do VIII. tř. hodnostní o 5 let dříve než učitel náboženství téže školy.

Sami referenti komisí pro zařaďování do platů podle hodnostních tříd při okresních škol. radách - odborní to učitelé - poukázali na učitelských konferencích na tuto nesrovnalost v zákoně a nazvali ji sociální nespravedlností.

Podle jejich úsudku poškozeni jsou citelně učitelé náboženství, kteří zřizováním mnohých občanských škol v naší době jsou a budou ustanoveni po krátké duchovní správě, a nesmírně zle jsou na tom starší učitelé náboženství, kteří při dřívějším malém počtu českých občanských škol teprv po dlouhé době duchovní správy stali se učiteli náboženství. Změnou zákona podle dolejšího znění bude jen vyrovnána veliká sociální nespravedlnost.

Nedostane se tím učitelům náboženství žádným předností před světským učitelstvem, jež dnes vstupuje do učitelské služby pravidelně v 19. - 20. roce, ježto i v budoucnosti po zvýšení doby studia učitelského, započne u světského učitelstva činnost učitelská vždy o jeden neb dva roky dříve než u učitele náboženství, kde stanoven jest pro vysvěcení a tím ustanovení v duchovní správě pravidelně rok dvacátý čtvrtý věku.

I odbornou kvalifikací, jež požaduje se v zákoně ze dne 7. října 1919, čl. V. § 1., mají učitelé náboženství v počáteční době duchovní správy tím, že podrobili se maturitní zkoušce na střední škole - zkouška dospělosti - a absolvovali theol. fakultu - zkouška způsobilosti.

Není tudíž proti změně § 17. a 37. zákona ze dne 23. května 1919 příčiny, ba naopak sociální spravedlnost požaduje, by učitelům náboženství dostalo se stejných učitelských práv a aby jejich hmotné poměry byly stejně s učitelstvem téže školní kategorie upraveny.

Proto navrhujeme:

Zákon

ze dne ...................... 1920,

jímž se mění § 17. a 37. zákona ze dne 23. května 1919, sb. z. a n. čís. 274.

§ 17. má zníti:

Zvláštní učitelé náboženství, kteří vyučují přes 15 hodin týdně, budou míti ve službě počáteční příjmy jako učitelé literní v § 15. uvedení. Do počáteční služby a postupu započítá se jim doba, po kterou na veřejných školách vyučovali náboženství jako členové duchovní správy, od prvního jich ustanovení v duchovní správě, jestliže vyučovali nejméně 6 hodin týdně.

§ 17., odstavec 2., zůstává nezměněn.

§ 17., odstavec 3., má zníti:

Zvláštní učitelé náboženství, kteří vyučují méně než 16 hodin týdně, obdrží odměnu, která činí při učebné povinnosti do 6 týdenních hodin 25%, 6 až 10 hodin týdně 50%, 11 až 15 hodin týdně 75% příjmů učitelů literních v souřadném postavení. Při zařadění do platů hodnostních tříd započítá se jim doba celé této služby, jakož i doba od prvního ustanovení v duchovní správě, jestliže vyučovali nejméně 6 hodin týdně, do počáteční služby a do postupu.

V § 37. mění se věta o učitelích náboženství takto:

"zvláštním učitelům náboženství od prvního ustanovení v duchovní správě, jestliže vyučovali nejméně 6 hodin týdně, při čemž se jim odčítá podle čl. V., § 1. zákona ze dne 7. října 1919, sb. z. a n. 541 jeden rok do počáteční služby."

Návrh přikazuje se kulturnímu výboru se žádostí, by o něm do 8 dnů podal zprávu.

V Praze dne 26. ledna 1920.

Jan Rýpar, Dr. A. Stojan,

Jílek, Čuřík, Sedláček, Šabata, Šrámek, Kadlčák, Dr. Mazanec, Ševčík, A. Kaderka, Bezděk, Šolle, Dr. Dolanský, Myslivec, Valoušek, Navrátil Fr., Mlčoch Fr., Šamalík, Zavoral, Čapka, Dr. Nosek, Dr. Novotný.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP