Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2291.

Návrh

člena Národního shromáždění Jaroslava Marchy a soudruhů

na podporu kraje židlochovického, postiženého vodní zátopou.

V noci s neděle na pondělek dne 12. ledna t. r. zvýšil se neobyčejně stav vody na Švarcavě a Jihlavce. Voda rostla ustavičně, takže řeka Švarcava dne 14. ledna 1920 ráno začala přetékat pravou hrází v délce 21/2 km, a to od Pouzdřanské cesty směrem k Vranovicím. Voda přetékala přes korunu hráze ve výší 20 - 30 cm. Jak udává starosta obce, byly ihned podniknuty za pomoci obyvatelstva obce Ivaně záchranné práce pro udržení hráze, kteréžto práce však proti živelné síle vody zůstaly bez účinku, neboť dotčená hráz byla dne 14. ledna t. r. kolem 4. hodiny odpolední, pokud se zjistiti dá, na třech místech, a to na parc. čís. 687, 681/1, 689/2 protržena, aniž se tomu přes lidské úsilí dalo zabrániti.

Velkými vodami byly zaplaveny tyto trati obce Ivaně:

Částečně "Haťovy", "Studynkové" a "Podvinohrady", úplně "Dlouhé louky", "Steckwiesen", "Dortäcker", "Schachen", "Dorfwiesen", "Krátké", "Kravská pastviska" (parc. 1668/2), "Hlavní" a "Rohrwiesen" a všecky lesy velkostatku židlochovického.

Podle udání byly podniknuty záchranné práce na řece Jihlavce pro udržení hráze u železného mostu směrem k Mušovu. Práce tyto potkaly se zdarem, neboť podařilo se hráz zabezpečiti do té míry, že se zadržela voda, ačkoliv již se počala na sousední pozemky vylévati, takže teče původním svým korytem. Kdyby nebylo těchto záchranných prací, bývaly by vody vnikly na přilehlé území, pokud se katastru obce ivaňské týče, při nejmenším 500 ha. Dík záchranným pracím, zůstalo jen při zaplavení pouze těchto tratí, měřících 200 ha, totiž: "Dolní zahrádky", "Pesnisko", "Spálenisko", "Musovské" a "Travy".

Zaplavením tímto, které, jak na místě samém bylo zjištěno, v neztenčené míře trvá a jehož zvýšení lze důvodně očekávati, byly podle udání členů obecní rady zničeny na uvedených pozemcích veškeré ozimy, ba nelze ani očekávati, že by dotčené pozemky mohly býti způsobilé pro jarní obdělávání, ježto vzhledem k níže položenému terénu nelze míti za to, že by voda v dohledném čase opadla. Škoda tím způsobená nedá se dnes ciferně zjistiti, při čemž arci jest jisto, že je ohromná.

V obci Ivani samé nezpůsobila povodeň celkem žádných škod, a to proto, že tato obec jest výše položena. Škody způsobila jenom ve staveních níže ležících, a to ve mlýně Františka Kubánka, kdež vnikla do mlýna, poškodila mlýnský pohon, mlýnské zařízení, následkem čehož provozování dotčené živnosti bylo na delší dobu zastaveno. Kromě toho na jeho pozemku, v zahradě ležící u mlýna byla protržena na několika místech v délce asi 200 m levá hráz Jihlavky, takže dotčený pozemek vniklou vodou jest zaplaven a poškozen.

Kromě toho vnikla velká voda z řeky Jihlavky do domku Jana Kloupara, domkáře v Ivani č. 53, kteréžto stavení poškodila do té míry, že hrozí sesutím.

Podle výpovědi člena obecního zastupitelstva a ostatních zájemníků, hlavní příčinu této záplavy dlužno hledati v té skutečnosti, že nedaleko obce Ivaně, totiž asi 29 minut cesty pod Ivani, vlévá se Jihlavka do Svratky a tato řeka asi 20 minut potom do řeky Dyje, pročež při vyšším stavu vody nemůže koryto řeky Dyje nesmírné přítoky vody pojmouti, které pak přiléhající území zaplavují, a to tím spíše, že řeka Dyje má nepatrný spád.

Podle udání p. mlynáře Kubánka dlužno hledati příčinu částečně též v té okolnosti, že velkostatek mikulovský po řadu let postupně zvyšoval a rozšiřoval a upevňoval pravý břeh řeky Jihlavky, aby takto před případnou zátopou uchránil své lesní kultury, kteréžto opatření má nutně v zápětí, že se návaly vod v úzkém korytě ve svém přirozeném toku zdržují a na pozemcích ivaňských vylévají.

Příštím vodním katastrofám dalo by se zabrániti soustavnou regulací těchto řek. Avšak regulaci tuto není možno z důvodů technických provésti, následkem čehož dá se důvodně očekávati nebezpečí opětovných povodní po řadu let a s tím souvisících škod národohospodářských. Již znovuzřízení protržené hráze řeky Švarcavy v délce 21/2 km od Pouzdřanské cesty směrem k Vranovicím bude vyžadovati tolik nákladu, že není vyloučeno, že se jimi obec do té míry zatíží, že výhody, kterých se tím snad dosáhne nebudou nijak úměrny finančním obětem, kterých bylo k tomu poskytnuto. Ostatně i toto znovuzřízení hráze bez předcházející regulace řek jest ceny problematické, neboť není bezpečnou zárukou před příštími záplavami.

Vzhledem k tomu jest hospodaření na tratích, řekou Švarcavou zaplavených, na řadu let stíženo, ba dokonce jako letos úplně znemožněno, takže dlužno vážně pomýšleti na to, aby pozemky tyto, které jsou převážně poli, byly věnovány jiné hospodářské kultuře, na př. lesní neb luční.

Pro obec Ivaň jest tudíž bezvýhradně žádoucí, aby v nejbližší době požádala pozemkového úřadu v Praze o příděl pozemků ze zabraného velkostatku židlochovického, přičemž by byla případně ochotna důležitou otázku tuto rozřešiti cestou kompensace.

Zpráva státního technika, který byl vyslán na místo povodní, zní rovněž v ten smysl, že víc než 1000 měřic půdy jest pro jarní osev neschopno. V jeho zprávě se uvádí:

1. Strž pod Vranovicemi rozsahu menšího - pod 20 m šířky - jest pro zahrazovací práce při dnešním stavu vody nepřístupna.

2. strž - asi 300 m od "šachového mostu" proti vodě - jest dnes asi 60 m široká. Přístupu se žádné strany není, poněvadž dolů k Ivani voda z luk (Plačkovy-Seevíse) přes hráze se přelívá a levé hrázky Jihlavky jsou u soutoku se Svratkou strhány. Pro stav vody v řekách Svratce a Jihlavce a pro exundovanou vodu na jmenovaných lukách a ve "Fouchách" (Fachwald) není žádného přístupu k oběma stržím.

Na hrázích patrno úsilí občanů ivaňských, vedených p. starostou, aby bylo zabráněno katastrofálním následkům přelévání vody ze Svratky na louky a pole ivaňská. Voda stojí na všech zaplavených místech celého území od hájovny u Vranovic mezi silnicí z Vranovic do Ivaně a s hrázemi Jihlavky asi 2 m vysoko. Při tom jest dnešní stav vody v řece o 60 cm nižší a na lukách a polích o 20 cm nižší nežli v prvním dnu katastrofy. Práce zahrazovací nemohou býti podniknuty před tím, než opadne voda, poněvadž jsou strže a celá hráz se všech stran vodou obklopeny. Jest tedy nejvýš pravděpodobno, že se t. r. na uvedených plochách nebude hospodařiti a že osení všech katastrofou postižených rolí jest zničeno.

Vyslaný státní technik zjistil již na jaře roku 1919 při své pochůzce pro informaci pro regulační akci na spodní Svratce, že se na rolích na Plačkových pro vodu ze Svratky přes hráz prosáklou hospodařiti nemůže.

Podepsaní navrhují:

1. Vládě se ukládá, aby učinila vše k dobudování řádné regulace v těchto místech.

2. Obci Ivani budiž udělena podpora do té výše, aby mohla znovuzříditi protrženou hráz.

3. Vládě se ukládá, aby v dohodě s pozemkovým výborem na základě zákona přídělového, dostalo se poškozeným majitelům půdy aspoň nájmem v náhradu za plochy, které jsou osevu neschopny. Půda budiž vzata z velkostatku židlochovického, který jest pod uzávěrou.

Návrh tento budiž přikázán výboru technickému a pozemkovému.

V Praze dne 27. ledna 1920.

Jar. Marcha,

J. Smrtka, Dr. Horáček, K. Sáblík, F. Hybš, Kypr, Babánek, Rychtera, Dr. J. Černý, F. Němc, Klega, Vojta, Chlebounová, Malypetr, Jos. Špaček, Hyrš, Hrejsa, Vraný, Ad. Prokůpek, Zíka, Hübner.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP