Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2289.

Zpráva

živnostenského výboru

o nařízení vlády republiky československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 589 sb. z. a n.,

o obchodu se surovou gumou.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, č. 307. ř. z. vydáno bylo vládou československé republiky toto nařízení:

§ 1.

Obchod se surovou gumou v území republiky československé jest volný.

§ 2.

Veškerá obmezení obchodu se surovou gumou, zejména nařízení správce ministerstva obchodu v dohodě se zúčastněnými ministry a v dorozumění s ministrem války z 31. července 1917, č. 326. ř. z. o zřízení válečného svazu průmyslu surové gumy a nařízení správce ministerstva obchodu v dohodě se zúčastněnými ministry a v dorozumění s ministrem války z 31. července 1917, č. 325. ř. z. o obchodu se surovou gumou, gutaperčou, balatou, směsí gumy, roztoky gumy, faktisem, gumovými odpadky a z nich vyrobenými regeneráty, jakož i nařízení Národního výboru československého ze dne 9. listopadu 1918, sb. z. a nař., č. 34, pokud se vztahuje na surovou gumu (kaučuk), se zrušují.

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Provedením pověřuje se ministr obchodu v dohodě se zúčastněnými ministry.

Nařízení toto předložilo předsednictvo ministerské rady předsednictvu Národního shromáždění přípisem ze dne 6. listopadu 1919, č. 22565 a předsednictvo Nár. shromáždění přikázalo je živnostenskému výboru k řízení.

Živnostenský výbor podává o něm následující zprávu:

Nařízením ze dne 31. července 1917, č. 326. ř. z. zřízen byl válečný svaz průmyslu surové gumy. Nařízením z téhož dne č. 325. ř. z. bylo nařízeno hlásiti zásoby surové gumy a příbuzných předmětů do 15. srpna 1917 Rakouské ústředně pro surovou gumu ve Vídni a dovoleno zciziti tyto zásoby jen této ústředně.

Nařízením Národního výboru ze dne 9. listopadu 1918, č. 34. sb. z. a nař. byl tento právní stav formálně zachován, ústředna však nebo jiný státní ústav pro hospodaření s kaučukem v československé republice zřízeny nebyly a hospodařením s kaučukem pověřena byla komise pro přechodní hospodářství.

Ježto nebylo možno domoci se jiného kaučuku, než dovezeného a bylo jisto, že dovoz byl by znemožněn, kdyby vázané hospodářství bylo dále prováděno, upustila komise od provádění nařízení o vázaném hospodářství s kaučukem.

Fakticky je tudíž hospodářství s kaučukem volné a nové nařízení vládní uvádí tudíž jen právní stav v soulad se stavem skutečným.

Nařízení vlády československé o obchodu se surovou gumou předloženo bylo Národnímu shromáždění tak, že šetřeno bylo předpisem § 3. zák. ze 24. července 1917, č. 307. ř. z.

Z důvodů těchto živnostenský výbor navrhuje:

Slavné Národní shromáždění, račiž se usnésti:

Nařízení vlády republiky československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 589 sb. z. a nař., o obchodu se surovou gumou se schvaluje.

V Praze 21. ledna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Jan Slavíček v. r.
Vilém Votruba v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP