Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2286.

Zpráva

I. Výboru státně-zřízeneckého a

II. Výboru rozpočtového

o vládním návrhu zákona tisk č. 2210 o úpravě služebních požitků celních výběrčí.

I.

Státně-zřízenecký výbor schválil navrženou osnovu zákona z důvodů, uvedených ve vládním návrhu a doporučuje zákon Národnímu shromáždění ku schválení.

V Praze dne 27. ledna 1920.

Místopředseda:
Zpravodaj:
Smrtka, v. r.
G. Navrátil, v. r.


II.

Výbor rozpočtový doporučuje, aby Národní shromáždění přijalo připojenou osnovu zákona.

V Praze dne 27. ledna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
A. Němec, v. r.
F. Jirásek, v. r.


Zákon

ze dne ................................................... 1920

o úpravě služebních požitků celních výběrčí.

§ 1.

Místa celních výběrčí vyhražena jsou z pravidla příslušníkům pohraniční finanční stráže.

Ministr financí může však jmenovati celními výběrčími také jiné vhodné osoby, vykonaly-li nařízenou zkoušku.

§ 2.

Celními výběrčími mohou býti jmenováni příslušníci pohraniční finanční stráže, kteří jsou dobře kvalifikováni a s úspěchem vykonali nařízenou zkoušku. Pro dobu přechodnou klade se na roveň služba u dřívější finanční stráže službě u pohraniční finanční stráže.

§ 3.

Celní výběrčí náležejí do skupiny E státních zaměstnanců (§ 52. zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z.).

Celními výběrčími budou jmenováni příslušníci pohraniční finanční stráže do hodnostní třídy a platového stupně podle dosavadního služného. Nekryje-li se služné podúřednické s platovým stupněm úřednického schematu, nastupuje zařadění do stupně nejblíže vyššího. Doba ztrávená v platovém stupni podúřednickém, na základě kterého nastane zařadění, započte se do postupu v úřednickém schematu.

Byl-li podúředník na základě těchto ustanovení zařaděn do některého vyššího platového stupně, započte se mu doba, potřebná podle čl. I. § 2 zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 sb. z. a n., k dosažení tohoto stupně, do lhůty časového postupu, stanovené pro hodnostní třídu, do které byl zařaděn.

§ 4.

Přechodná ustanovení.

Celní výběrčí, právě sloužící, zařaďují se do platových stupňů jednotlivých tříd hodnostních podle celkové doby služební takto:

do 14 let do XI. hodnostní třídy,

po 14 letech do X. hodnostní třídy,

po 22 letech do IX. hodnostní třídy,

po 32 letech do VIII. hodnostní třídy.

Celní výběrčí XI. hodnostní třídy zařadí se do platových stupňův úřednického schematu podle výše platu, který by jim příslušel podle jejich celkové služby ve stupnici pro podúředníky (čl. I., § 3. zák. ze dne 7. října 1919, č. 541 sb. z. a n.), při čemž se přihlíží k zásadám § 3. tohoto zákona. Je-li celková služební doba delší, než doba nahoře udaná, započte se celním výběrčím, zařaděným do X. a IX. hodnostní třídy, z časového rozdílu část přesahující čtyři léta, celním výběrčím, zařaděným do VIII. hodnostní třídy, pak časový rozdíl do nejvyšší výměry tří let pro postup do vyšších požitkův a poukáží se v daném případě vyšší požitky k výplatě. Ve všech případech nesmí býti zařaděním přivoděna újma v dosavadních služebních požitcích. Nastala-li by taková újma, přísluší celním výběrčím dočasný přídavek, rovnající se rozdílu mezi dosavadními a novými služebními požitky.

§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. září 1919.

§ 6.

Provésti zákon ukládá se ministru financí.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP