Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2279.

Zpráva

dopravního výboru

ku vládnímu návrhu tisk č. 2213

o doplnění sítě státních drah na Slovensku.

Dopravní výbor navrhuje:

Slavné Národní shromáždění račiž se usnésti na tomto zákoně:

Zákon

ze dne ................................................. 1920

o doplnění Sítě státních drah na Slovensku.

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby provedla tyto železniční stavby:

1. výstavbu druhé koleje na trati z Břeclavy do Děvínské Nové Vsi,

2. stavbu dráhy z Vajan - Drahnova do Bánovců,

3. přestavbu trati místní dráhy z Vajan do Užhorodu na trať hlavní dráhy.

§ 2.

Vláda se zmocňuje, aby k tomu účelu vykoupila trať Kúty, zemská hranice a místní dráhu Užhorod - Vajany - Drahnov.

§ 3.

Vláda se zmocňuje, aby si úvěrními operacemi opatřila náklad nutný ku provedení těchto staveb a k výkupu uvedených tratí a to až do výše 90 milionů korun.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr železnic v dohodě s ministrem financí.

Důvodová zpráva.

I. Stále stoupající doprava na Slovensko a zejména do hlavního města jeho a do našeho dunajského přístavu Bratislavy, jakož i důvody strategické činí nezbytně nutným, aby trať Břeclava - Bratislava byla vybudována jako dvoukolejná trať prvého řádu.

Tato trať jest jediným vhodným spojením se Slovenskem, neboť druhé naše železniční spojení, vedoucí přes Vlárský průsmyk, je vzhledem k nepříznivému terenu a na svoji výstavbu méně výkonné a s ohledem na možnost častých poruch ne dosti spolehlivé.

Po obsazení Slovenska byla učiněna jenom nejnutnější opatření stavební, aby trať Břeclava - Bratislava, jež byla částečně vybudována jako dráha místní, vyhovovala aspoň nejnaléhavějším požadavkům dopravním, vyvinuvším se spojením Slovenska s naší republikou. Důležitost tohoto spojení a zároveň jeho nedostatečnost byla výmluvným způsobem prokázána za vojenských operací, vyvolaných vpádem Maďarů na Slovensko. Potřebné výkonnosti této trati lze dosíci jen okamžitou výstavbou druhé koleje úseku z Břeclavy do Dědínské Nové Vsi a jest tedy vybudovati stanice v průběhu této trati se nalézající.

Vybudováním tratě této na dvoukolejnou dosaženo bude význačné a výhodné spojení pro jihozápadní zemědělskou část Slovenska, zejména po eventuelním vybudování spojky Halič (z Lučence) - Krupina - Levice a již stávající trati Levice - Nové Zámky na trať hlavní. Případným vybudováním spojení Zlatých - Moravců - Nitry - Galandy dosaženo bude vydatnější napájení tratě Bratislava - Břeclava i ze Zvoleňska.

Výstavba druhé koleje na trati v délce 68 km s nutnou přestavbou stanic a vyvlastnění 7.5 km dlouhé dílčí trati z Kút k zemské hranici moravské, jež je ve vlastnictví společnosti uherské sev.-záp. místní dráhy, budou vyžadovati nákladu asi 55 milionů korun.

II. Stejně nedostatečné jako je spojení Moravy se Slovenskem, je i spojení Slovenska s Přikarpatskou Rusí.

Železniční trať Michalány - Legina - Nové Město pod Šiatorem - Čap - Beregszász jest toho času jediným spojením Slovenska s Přikarpatskou Rusí.

Dnešní cestování železnicemi po Přikarpatské Rusi spojeno je s nevýslovnými obtížemi. Trváť cesta 150 km tam i zpět i 5 dní, vzhledem k tomu, že místa na severu nebo ve středu tohoto cípu republiky ležící, spojena jsou pouze dvěma tratěmi železničními směru severozápadního na výše uvedenou trať Michalány - Čap - Beregszász. V budoucím investičním programu železničním musí se pamatovati na další spojení se středem Přikarpatské Rusi.

Ježto trať Michalány - Čap leží bezprostředně u hranic zemských, jest i z ohledů strategických naléhavě nutno vybudovati příznivěji na sever položené spojení, vedoucí do Karpatské Rusi.

Takového spojení lze docíliti výstavbou dráhy, vedoucí z Bánovců do Vajan - Drahňova a přestavbou místní dráhy z Vajan - Drahňova do Užhorodu na dráhu hlavní.

Trasa železnice Bánovce - Vajany - Drahňov, asi 20 km dlouhá, odbočuje ve stanici Bánovci na trati státní dráhy Legina - Medzi - Laborcie, blíží se na to obloukem k silnici, vedoucí z Bánovce do Vajan, jejíž směr podržuje celkem až do Drahňova, dotýkajíc se obvodu obcí Dobroky, Budkovic a Drahňova. Od Drahňova vede trať inundačním územím Laborce a po překročení této řeky zaúsťuje na západním konci stanice vajanské, místní dráhy Užhorod - Vajany.

Náklad na stavbu dráhy Bánovce - Vajany s výlohami za výkup a přestavbu asi 25 km dlouhé a místní dráhy z Užhorodu do Vajan činí 35 milionů korun. Celkový náklad na svrchu označené železniční stavby a výkup privátních drah, jež jsou jak z důvodů hospodářských, tak i strategických nezbytně nutny, činí celkem asi 90 milionů korun.

V Praze dne 24. ledna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Frant. Buříval v. r.
Jan Pelikán v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP