Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2269.

Odpověď

ministra železnic

na dotaz člena Národního shromáždění Vahaly a soudruhů

tisk číslo 1994

pro zúmyslné opozďování vlaků a nevydávání jízdních lístků na lokálních tratích v neděli a ve svátek.

K dotazu dovoluji si uvésti toto:

ad 1. Na opozďování vlaku číslo 2659 na trati Hranice - Vsetín má v prvé řadě vliv opozďování jiných smíšených vlaků, jezdících na této trati, jež povstává tím, že na řečené trati nejezdí nákladní vlaky a že jest proto nutno, veškeré během dne naložené vykládkové vozy přidávati k těmto smíšeným vlakům. Manipulace s posunováním a vykládáním takovýchto vozů trvá často v některých stanicích delší dobu, čímž bývá pak překročeno zdržení, stanovené jízdním řádem. Smíšené tyto vlaky slouží i k dopravě osob. V tomto směru působí nepříznivě na jízdu vlaku číslo 2659 skutečnost, že vlak čís. 4955 odjíždí následkem opozděného příjezdu vlaku číslo 4954 do Velkých Karlovic se značnějším zpozděním z této stanice a přijíždí pak pozdě do Vsetína. Ježto čekací lhůta vlaku číslo 2659 na tento vlak čís. 4955 ve stanici vsetínské činí 35 minut, vypravuje se vlak čís. 2659 s větším zpozděním již ze Vsetína. Ježto tento vlak jest posledním vlakem do Hranic, bývají někdy, a to jen ve velmi nutných případech, k němu připojovány vozy v Rouštce nebo v Jablunce, čímž se vlak čís. 2659 opět opozdí.

Podle provedeného šetření byl také dne 9. prosince 1919 připojen v Rouštce k vlaku čís. 2659 dirigovaný prázdný vůz, který pro přílišné zatížení předchozích vlaků nemohl býti odeslán dříve. Pro naprostý nedostatek vozidel bylo však nutno tento prázdný vůz co nejdříve odeslati. Proto došlo k výměně názorů mezi staničním výpravčím v Rouštce a vlakvedoucím řečeného vlaku. Vlak čís. 2659 nebývá tudíž úmyslně zpozďován, nýbrž na zpozdění jeho mají vliv nynější svízelné dopravní poměry.

Železničním zřízencům se v tomto případě nemůže dávati žádná vina. Aby se zpozďování vlaku čís. 2659 zmenšilo, bylo nařízeno všem stanicím tratě Hranice - Vsetín, aby věnovaly výpravě tohoto vlaku největší pozornost. Zároveň byly stanice Rouštka a Jablunka poukázány, aby svou zátěž odesílaly vlakem čís. 2661 a jen ve velmi nutných případech vlakem čís. 2659.

Podotýká se, že v jízdním řádu jsou sice pro náklad na zmíněné trati určeny vlaky číslo 2671 a 2672, avšak tyto budou moci býti pro nedostatek zátěže jako pravidelné zavedeny, teprve až se náklad na této trati zvýší.

ad 2. Ke stížnosti do nevydávání jízdenek v neděli na místních tratích, upozorňuji na to, že u staničních pokladen a na zastávkách obsazených, a to i na místních drahách, vydávají se jízdenky každého dne bez ohledu, jde-li o všední den či neděli. Naproti tomu v neobsazených zastávkách, v nichž není způsobilé síly k vydávání jízdenek, nevydávají se jízdenky vůbec, a to ani v neděli, ani ve všední dny, a vybírá se jízdné od cestujících, kteří jízdu v těchto zastávkách nastupují, teprve až ve vlaku.

Výjimečně obstarává vlakový personál výdej lístkův u vlaku číslo 2652 v Hustopeči, u vlaku čís. 2659 v Černotíně-Kelči a Miloticích pro zavedení osmihodinové doby pracovní.

ad 3. Dne 7. prosince 1919 byl zadržen v Hruškách vlak číslo 116 po dobu 30 minut z té příčiny, ježto nebylo v Břeclavě pro tento vlak volné koleje. Kolej druhá, se kterou výpravčí pro tento vlak počítal, zůstala totiž následkem celní revise vlaku s uhlím čís. 280/286 déle obsazena, než bylo lze předvídati.

Požadavky, jež se kladou na tuto důležitou pohraniční stanici ve směru dopravním, jsou přílišné, a uváží-li se všeobecné dopravní obtíže, jako nedostatek schopných strojů, kalamita uhelná a špatná jakost topiva, mimo to dlouho trvající celní a pasové prohlídky, lze si vysvětliti různé dopravní obtíže v této veliké stanici. Co se týče přerovských osobních vlaků, odjíždějí z Břeclavy obyčejně včas, vyjma případy zpozdění následkem očekávání přípojných vlaků.

Menší opozdění, jež utrpí tyto vlaky na trati Břeclava - Přerov, jest přičítati velké frekvenci obecenstva při obmezené dopravě vlakův osobních.

ad 4. Připínáním přímého vozu Opava - Praha ve Svinově k vlaku čís. 14 bývá někdy normální zdržení tohoto vlaku překročeno.

Toto zdržení není však značné a jest odůvodněno tím, že jest nutno po připojení vozu ještě přezkoušeti brzdu, funguje-li správně.

Ke zjednání nápravy také v tomto směru byl provozní úřad Svinov - Vítkovice poukázán, aby posunování tohoto přímého vozu a přezkoušení brzdy bylo prováděno co nejrychleji.

V Praze dne 20. ledna 1920.

Ministr železnic:
Dr. Franke, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP