Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2266.

Zpráva

I. výboru kulturního

II. výboru ústavního

o vládním návrhu zákona tisk č. 1644,

jímž se mění ustanovení posud platných zákonů zemských o složení místních a okresních rad školních,

jakož i o peticích č. 1689, 1713, 1722, 1804, 1807, 2001, 2033, 2128, 2132 a 2185.

Ministerstvo školství a národní osvěty sledovalo návrhem svým úmysl, aby složení místních a okresních školních rad odpovídalo zásadám v republice platným, zejména aby se nemohl jednotlivec státi členem úřadu školního jen proto, že je funkcionářem některé církve nebo silným poplatníkem.

Kulturní výbor zvolil ku projednání návrhu subkomitét, jehož členy byli Dr. Budínský jako předseda, Jos. Smrtka jako referent, Houser a Lukeš. Subkomitét rokoval o návrhu v 7 schůzích za účasti pozvaných znalců a zástupců ministerstva školství jakož i vnitra. Projednal otázku dopodrobna a učinil usnesení o žádoucím složení místních a okresních školních rad. Za jednání dospěl však v souhlase se zástupcem vlády k jednomyslnému názoru, že nelze otázku tu řešiti beze souvislosti s chystanými zákony ústavními aniž před tím stanoveny zásady nového základního zákona školského, nemá-li se tím prejudikovati úpravě příštích poměrů. V základě tom usnesl se po návrhu referentově doporučiti kulturnímu výboru, aby od projednání navrženého zákona bylo upuštěno, a předložiti mu ke schválení níže uvedenou resoluci.

Kulturní výbor vzal zprávu subkomitétu na vědomí ve schůzi, konané dne 14. ledna t. r., schválil navrženou resoluci a předkládá ji Národnímu shromáždění ku přijetí.

Resoluce zní:

Vláda se vyzývá, by s největším urychlením předložila Národnímu shromáždění návrh základního zákona školského a zákona, kterým by se též upravila správa veřejného školství, ještě v nynějším zasedání Národ. shromáždění. Návrh tohoto zákona buď přikázán kulturnímu a ústavnímu výboru ku projednání. Návrhy schválené v subkomitétu výboru kulturního buďte postoupeny ministerstvu školství a národní osvěty.

Tím docházejí svého vyřízení petice v záhlaví uvedené, které se přikládají ku prvopisu této zprávy spolu s návrhy subkomitétu, jež mají býti ministerstvu školství a národní osvěty k uvážení postoupeny.

V Praze 14. ledna 1920.

Předseda:
Referent:
Prof. Dr. Ot. Srdínko v. r.
Jos. Smrtka v. r.


Zpráva výboru ústavního

o témže vládním návrhu, tisk č. 1644.

Výbor ústavní, kterému byla osnova tato současně jako výboru kulturnímu ku projednání přikázána, pojednal o ní ve své schůzi dne 22. ledna 1920 a usnesl se, připojiti se ke zprávě výboru kulturního a doporučiti Nár. shromáždění, aby zprávu kulturním výborem podanou schválilo a přijalo resoluci týmž výborem navrženou.

V Praze 22. ledna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Dr. Meissner v. r.
Dr. Th. Bartošek v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP