Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2265.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne ....................................... 1920,

kterým zřizuje se akciová banka cedulová.

§ 1.

Pro území republiky československé zřizuje se v Praze akciová banka cedulová.

§ 2.

Stanovy této akciové banky cedulové, v nichž bude vyhrazena možnost sestátniti tuto banku a určen počátek působnosti její, budou vydány zvláštním zákonem.

§ 3.

Vládě se ukládá, aby vykonala všechny přípravy k založení banky.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedení jeho ukládá se ministru financí.

Důvodová zpráva.

Vývoj:

Cedulová banka prodělala v minulém století - v hrubých rysech vzato - dvojí proces vývojový: jednak pochod od menšího nebo většího počtu bank, oprávněných v jednom státě vydávati platidla, k jediné centrální bance (pochod ten není však ještě ukončen), jednak od formy cedulové banky státní k cedulové bance akciové. Vývoj posléze jmenovaný není tak jasný, poněvadž řada států vydávala v 18tém století a na začátku 19tého století platidla (státovky) bez výslovného utvoření nějaké banky a přikročila pak přímo k ustavení banky akciové. Přece však lze přerod tento jasně sledovati na př. v Rakousku, Prusku, Dánsku a Norsku.

(Rakouská Wiener Stadtbank založena 1769, hotové placení suspendováno 1797, napoleonské války, bankrot 1811, od 1816 akciová.

Prusko, státní banka založena 1766, nepatrný význam, poněvadž cirkulovaly čisté státovky, 1846 přeměněna v akciovou.

Dánsko, státní banka založena 1773, napoleonské války, 1813 přivodila státní bankrot, 1818 akciová.

Norsko, státní banka založena 1814, již 1816 kurs její bankovek klesl na 1/5, přeměněna 1816 na akciovou.)

Vliv státní:

Omezování vlivu státního na akciové banky lze pozorovati:

V Anglii, kde, když dvakráte 1797, 1826, muselo být placení hotovými suspendováno, vydán zákaz dávati státu zálohy, zákaz od let 30tých byl dodržován.

Ve Francii, kde nepěknou pověstí, kterou zanechaly asignáty, trpěl vývoj papírového platidla, přišla "Banque de France" teprve v druhé polovině 19tého století ku platnosti a tu zvláště potom, jak skvěle obstála, 1870 osamostatněna.

Literatura:

Národohospodářská literatura pokládá dnes spor mezi státní a akciovou bankou cedulovou za definitivně rozhodnutý ve prospěch banky akciové.

Nynější stav:

Státní banky trvají dosud v Rusku, Bulharsku, Švédsku a Finsku, avšak příčiny jejich trvání tam možno označiti jen za individuelní, jež nelze generalisovati.

V Rusku kulturní zaostalost vrstev výrobně a obchodně činných nedávala záruky, že by akciová banka stála na výši, jakou zájem státu vyžaduje a že nevzniklo by nebezpečí, že vedení octne se v rukou cizinců. Dále carismus, chránící své bytí, uvědomoval si hlavně v posledních desítiletích velmi dobře, jak důležitou složkou jeho moci uvnitř a jak účinným válečným prostředkem na venek jest nezneužitá cedulová banka, a volil proto v poslední době i v nejkrajnější nouzi raději zahraniční půjčky, než by byl dále oslaboval svou měnu a banku vydáváním nekrytých státovek. Ostatně zdá se, že působil zde i diktát francouzský.

I v Bulharsku v prvé řadě vliv kapitálově silné dynastie podmínil řádné vedení banky.

Příznivý vývoj státní banky ve Finsku způsoben byl jednak zeměpisnou polohou země a diferencovaností národa proti ruskému okolí, jednak i tím, že odboj Finů proti Rusku vedl je k tomu, udržeti si tuto důležitou instituci.

Přes historický důkaz proti formě banky státní, dlužno u nás za daných poměrů počítati s odporem proti bance akciové.

Rozdíly mezi bankou státní a akciovou:

Povaha banky státní.

Zdá se sice na první pohled nesprávným, aby z privilegia vydávati platidla těžila společnost soukromoprávní, vedle toho působí tu i fikce, že stát postoupením práva vydávati platidla zadává něco ze své suverenity. Uvádí se dále, že teprve stát dává platidlu jistotu nejvyšší a že jedině stát může býti v bankovní politice nestranným (k jednotlivým vrstvám společnosti), a že jen on sám dovede posouditi, jakým směrem do daleké budoucnosti se instituce taková bráti má. Vedení akciové banky prý přirozeně octne se v rukou vrstev průmyslových a obchodních, které při svém rozhodování v prvé řadě budou míti na zřeteli zájmy svých tříd a nebudou si uvědomovati dosti nestranně, že cedulová banka svým působením zasahuje v život každého jednotlivce tříd všech.

Moment výdělečný.

Tyto důvody mluvící pro státní banku bývají vyvracovány poukazem na zkušenost, že akciové banky z privilegia výtěžku nemají, poněvadž pravidelně vyplácejí dividendu nižší, než banky obchodní. Jinými slovy, že vydělávaly by více, kdyby byly prostými bankami bez privilegia a mohly zaměstnávati svůj kapitál běžným obchodem bez omezení, jaká z tohoto privilegia, t. j. z ohledu na zájem celého státu, jim vcházejí. Státy totiž vyhrazují si podíl na zisku jejich, nebo zisk převyšující jistou hranici a způsobují tím, že banky nepodnikají obchodů sice výnosných, ale jistých, a dosahují tím, že akcie cedulových bank mají povahu papírů ukládacích. Zkušenost učí, že akcionáři, kteří věnují kapitál a práci cedulové bance, jsou si již vědomi vyššího poslání svého zde a vědomě zříkají se v plném pochopení zájmů celku vyšších zisků, pokládajíce toto přidělení kapitálu a práce své za funkci čestnou.

Vady státní banky:

Vliv státní.

Jistota platidla posuzuje se dosud s hlediska čistě soukromohospodářského, státní záruka u platidel ukázala se býti vratkou a zůstane takovou, dokud existuje možnost války. Lze jistotu bankovky zabezpečiti mnohem lépe přísným statutem uloženým bance akciové, než bankou státní, u které státní správa snadno dává se zlákati ke smíšení hospodářství bankovního s ostatními financemi státu, k samovolnému povolování úvěru sobě, ku převýdeji platidel nekrytých. Klesá-li úvěr státu, klesá i úvěr jeho státní banky, která mu v tomto případě není tedy oporou, naproti tomu akciová banka může podepříti úvěr státu v dobách kritických. (Banque de France 1870, Deutsche Reichsbank ve válce nynější: německá marka stála by dnes nepoměrně níže, kdyby Deutsche Reichsbank byla bankou státní.)

Dějiny dosvědčují, že původcem skoro všech pohrom, jež kdy papírové platidlo a cedulové banky stihly, byly státní správy.

Vlivy politické:

Dlužno dále vytknouti, že státní banka, závislá na parlamentní většině, snadno dostává se do moci jedné politické strany, která pak své politické protivníky utiskuje i hospodářsky: povolování úvěru stává se politikum, banka ztrácí samostatnost. (Ve Švédsku, kde státní banka jinak úplně neodvislá, podléhá pravomoci parlamentu, pozorovati lze snahu, aby z této pravomoci přeneseno bylo pokud nejvíce na korunu.)

Odvislost od státu:

Stejně nesprávné jest tvrzení, že státní bankou zaručeny jsou nejlépe zájmy budoucnosti. Dosud většina násilných zásahů dála se státem, pod tíhou okamžiku, bez ohledu a s hrubým zanedbáním budoucnosti. Státní banky často z politických (demagogických) motivů jsou nuceny k opatřením, kterých by veřejnost na akciové bance nežádala, po případě kterým by se tato dovedla opříti.

Výběr osob vůdčích:

Vadou státní banky je, že výběr osob vedoucích děje se podle motivů politických a ne hospodářských, že státní úředník svým mechanickým, pasivním cítěním nehodí se k vedení bankovních obchodů, vyžadujících rychlé přizpůsobení se potřebě dne.

Veřejnost i fiskálnost:

Dalšími vadami státní banky je veřejnost v jednání, jakož i fiskálnost, do které snadno upadá. Státní bankou přenese se i jen přechodně špatné hospodářství státu na vydaná jím platidla a tím do soukromohospodářského života.

Přednosti akciové banky všeobecné:

Úřednictvo.

Jako přednosti akciové banky lze vyznačiti především, že vedeny jsou obyčejně vybranými representanty jednotlivých vrstev, kteří z vlastní zkušenosti znají reflex bankovní politiky na hospodářský život a úřednictvo jejich ovládáno jest iniciativním obchodním duchem.

Akcionáři.

Zabezpečení bankovky pak jest nejvlastnějším zájmem akcionářů, tito dosahujíce svého limitovaného zisku snadno, věnují se s přesvědčením nejen péči o krytí její, nýbrž i o zajištění proti nejobyčejnějšímu škůdci jejímu, t. j. proti státu. Zisku, jak již řečeno, akcionáři z privilegia nemají, poněvadž vlády svým podílem na zisku absorbují přebytky.

Opora státu.

Intaktní akciová banka může býti státu v těžkých dobách vydatnou podporou a obráceně stát může působnost banky doplniti svým zasáhnutím v situacích vymykajících se jejímu rámci.

Aby v akciové bance nedominoval třídní zájem průmyslu a obchodu, toho lze docíliti organisací její; politické stranictví pak může vláda snadno zameziti zakročením, které jí zákon vyhrazuje. Při tom stát sám může plně využitkovati obchodní zařízení banky akciové, pověřiti ji administrativními funkcemi, které by mu měla vykonávati státní banka.

Dnešní výsledky:

Dnes možno říci o cedulových bankách akciových, že s plným pochopením vyplňují své poslání, závodí ve zdokonalování své organisace, stavíce všude zájem státu na místo prvé, a že samy považují instituci akcionářů jen za prostředek k dosažení větší dokonalosti, než bylo možno dosíci bankou státní.

Přednosti akciové banky specificky české:

Vedle naznačených, všeobecně platných důvodů, nutno v našem českém případě uvážiti ještě toto:

Vstupuje tu v život nový stát, bez bezprostřední hospodářské minulosti, s příznivými sice možnostmi, ale v době, kdy důvěra v kontinuitu, v dodržení závazků, ve vůli a možnost platiti státní dluhy je jak u ciziny, tak u vlastních občanů otřesena, v době, kdy papírového platidla bylo státem hrubě zneužito, a kdy tento stát nachází se v situaci, kde zneužití takové zdá se často i nadále jediným východiskem z nouze.

Přirozeně státní cedulová banka takového státu nepotká se hned z počátku s důvěrou, jakou by nalezla ve státě, majícím již několik desítiletí spořádaného života za sebou.

Všechny otřesy, kterým nevyhnutelně bude mladý stát vystaven, jeho dětské nemoci, prodělávala by působením vlastní banky bezprostředně s ním i jeho valuta. I politická moudrost káže proto, abychom pro naši cedulovou banku užili formy akciové, ba abychom pro počátek i přehnali poněkud hradbu, která chrániti bude naše budoucí platidlo před násilným zásahem státu.

Bankovka, emitovaná částečně na kovovém podkladě, částečně na obchodním krytí, vydaná soukromou společností, jejíž vývoj jest separován od složení té které dočasné vlády a která bude bezpečnost svého platidla hájiti, bude míti hned z počátku větší úvěr než bankovka vydaná nekonsolidovaným státem. Tento mladý stát musí pak vědomě zapřáhnouti do svých služeb přednosti, které jsou skryty v konservativnosti banky akciové.

Souhrn:

Dokud pro pojem "peníze" neuplatní se nová definice, bude určována cena jejich a účelné funkcionování konservativními, ba možno říci nejkonservativnějšími zásadami soukromohospodářskými. Nutno proto naše nové platidlo opatřiti takovými soukromoprávními zárukami, které by zamezily, aby změny prodělávané státem nepřelévaly se změnami v jistotě platidla do soukromého hospodaření. Konservativnost plynoucí z povahy akciové banky nesmí ovšem a nemusí se státi překážkou, aby banka, až vývojem k tomu bude přivolána, stála tu jako schopný prostředník nové rovnováhy v nové společnosti.

Nemá tím býti dále řečeno, že musí zůstati akciovou na vždy.

Naše republika stane se nutně jedním z nejbohatších států, špatná vláda nějaká, nebo převraty mohou to oddáliti, zameziti tomu nemohou. Vzrostou-li zároveň s bohatstvím mravní hodnoty, které ukázaly se ve velkém v disciplinovanosti národa za války, v malém pak při prvním týdnu okolkování bankovek, bude moci býti naše cedulová banka, mezi prvními, ne-li sama průbojníkem ve směru k novému pojmu a novému vymezení působnosti peněz.

Náš nynější Bankovní úřad ministerstva financí jest již skutečnou státní bankou a jeho úřadování má normální ráz úřadování cedulové banky, pokud dnes vůbec o normálnosti možno mluviti. K úplnému dobudování bylo by třeba již jen trochu změn formálních.

S tímto provisoriem možno vydržeti až do okamžiku, kdy akciová banka měla by vstoupiti v život, t. j. kdy začne pravidelná zaměstnanost.

To ovšem neznamená, aby již nyní nebyly připraveny stanovy a všechny předlohy a předběžné práce pro definitivní akciovou banku, aby tato pak v době nejkratší mohla se ustaviti. V stanovách může býti pojata možnost pozdějšího sestátnění. Ve vnitřním chodu bankovní služby by se ustanovením akciové banky mnoho nezměnilo. Bankovním úřadem nashromážděný kovový poklad (20 milionů korun ve zlatě a 100 milionů korun ve stříbře) a tiskárnu, kterou by Bankovní úřad již nyní vybudoval, dále budovy mohl by stát dáti akciové bance jako vklad.

Návrh:

Z důvodů uvedených navrhuje se v tomto zmocňovacím zákonu forma banky akciové.

Kdy nám bude možno banku tuto uvésti v život, nelze ještě přesně říci. Docílilo-li by se jakéhosi ustálení v platební bilanci naší republiky a rovnováhy v řádném rozpočtu státním, mohlo by snad již v tomto roce býti přikročeno k její aktivování.

Velice by usnadnila její zřízení dlouhodobá zahraniční půjčka v dolarech nebo librách šterlinků.

Jest samozřejmé, že po nějaký čas budou pak obíhati bankovky současně se státovkami v relaci buď již zákonem stanovené nebo ponechané volnému trhu, a dále, že stažení státovek bude provedeno bankou.

Pro vypracování stanov této banky bude nutno anticipovati zavedení frankové měny u nás.

Návrh budiž přikázán rozpočtovému výboru se žádostí, by podal zprávu ve 48 hodinách.

V Praze, dne 27. ledna 1920.

Ministr financí:
Sonntág v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP