Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2263.

Odpověď

ministra veřejných prací

na dotaz člena Národního Shromáždění Fr. Zeminové a soudruhů tisk čís. 1936

o přípravách ke stavbě nutných státních budov v hlavním městě republiky.

Ministerstvo veřejných prací uvažovalo ihned z počátku roku 1919 o stavbě nových budov pro ústřední státní úřady i vyžádalo si za tou příčinou ode všech ministerstev zprávu o potřebě a rozsahu nových budov pro jednotlivá ministerstva neb jim bezprostředně podřízené úřady a ústavy.

Na základě požadavků oznámených jednotlivými ministerstvy a ústředními úřady sestavilo ministerstvo veřejných prací seznamy navrhovaných nových budov s označením žádaného počtu místností a okenních os, jakož i přibližných ploch potřebných stavenišť.

Tyto seznamy zaslalo ministerstvo veřejných prací jak presidiu ministerské rady, tak i presidiu správní komise hlavního města Prahy, jež požadovalo společně s odbornými technickými a uměleckými kruhy, aby stavba nových budov pro státní ústřední úřady a ústavy byla řešena v souhlase a v rámci budoucího jednotného regulačního plánu Velké Prahy.

V nejbližší době jednalo by se o stavbu 7 nových budov pro ministerstva a o stavbu asi 30 nových budov pro ústřední státní úřady a ústavy.

K těmto stavbám přistupuje ještě stavba nové budovy pro parlament, pro jehož provisorní umístění upravuje se zabraná budova Rudolfina a vyklizená budova akademického gymnasia.

Bude-li parlament sestávati ze dvou sněmoven, možno provisorně jednu umístiti v Rudolfinu s akademickým gymnasiem a druhou ve staré zemské sněmovní budově, čímž bude o umístění parlamentu pro nejbližší dobu postaráno.

První otázka, kterou nutno pro stavbu zamýšlených nových budov rozřešiti jest jejich umístění, které se musí státi takovým způsobem, aby to nebylo na závadu ani budoucímu správnému stavebnímu rozvoji Velké Prahy, ve kteréž příčině je směrodatným jednotný regulační a zastavovací plán, jehož Velká Praha dosud postrádá, ani požadavkům, které nutno klásti se stanoviska úředního vzhledem k účelům a potřebám dotyčných budov.

Volba stavebních míst jest nyní omezena nehledě ani k jich velké ceně také tím, že za nynější bytové nouze nutno ku stavbě nových budov voliti jen taková stavební místa, jež nejsou zastavena starými obytnými budovami, které nyní bourati nelze.

Naproti tomu byla by dotyčná stavební akce oddálena na dlouhou řadu let, kdyby se mělo se stavbou všech zamýšlených budov čekati až bude vypracován a schválen jednotný regulační plán Velké Prahy a až bude lze přikročiti k bourání starých budov za účelem získání vhodných stavebních míst.

Počet nových budov, jež by mohl stát v nejbližší době stavěti jest omezen jednak nynější finanční tísní státu, jednak nynějšími nepříznivými cennovými poměry ve stavebnictví, jež se jeví ve velké drahotě staveb, které vyžadují nyní nákladu 6 - 10kráte většího než před válkou.

Mimo to bylo nutno uvážiti, že se vývinem administrativy původní požadavky jednotlivých ministerstev značnou měrou změnily, takže svého času sdělené podklady namnoze neodpovídají nynější potřebě dotyčných ministerstev.

Uváživši všechny tyto okolnosti, dospělo ministerstvo veřejných prací po předcházejících studiích a jednáních se stavebním úřadem hlav. města Prahy i s odbornými kruhy prostřednictvím jich zástupců, kteří jsou členy umělecko-stavební komise při ministerstvu veřejných prací, k tomu názoru, že za nynějších poměrů možno počítati jen se stavbou těch budov, jež by se daly provésti na dosud nezastavěném území, které leží na t. zv. sv. Petrském pobřeží mezi mosty Štefanikovým a Hlávkovým, Vltavou a Klimentskou ulicí, neboť toto území je majetkem státu a tvoří samo pro sebe celek, který lze samostatně regulovati a zastavěti, aniž by se musilo čekati na vypracování a schválení celkového jednotného regulačního plánu Velké Prahy.

Po předběžných studiích provedených v ministerstvu veřejných prací v dohodě s ministerstvem železnic, zemědělství a pošt a telegrafů navrhlo ministerstvo veřejných prací ministerské radě,

1. aby byl státu náležející pozemek na t. zv. sv. Petrském pobřeží určen pro stavbu budov ministerstva železnic, zemědělství a veřejných prací a ústředního telegrafního úřadu celkovým nákladem asi 27 mil. K, jimiž by bylo toto území zplna využitkováno,

2. aby byl na přípravné práce a započetí stavby těchto budov pro rok 1920 povolen obnos do výše 5,700.000 K,

3. aby bylo ministerstvo veřejných prací zmocněno a poukázáno provésti všechny potřebné a nutné přípravy k urychlenému započetí stavby těchto budov.

Návrh tento byl schválen ministerskou radou ve schůzi konané dne 17. prosince 1919, načež ministerstvo veřejných prací pověřilo vypracováním náčrtů osvědčeného soukromého odborníka. Vzhledem k tomu, že vypracování dotyčných projektů v ministerstvu veřejných prací neb v technickém odboru zemské politické správy je naprosto vyloučeno jak vzhledem k nedostatku odborných technických úředníků v těchto úřadech, tak i vzhledem k oprávněnému a odůvodněnému požadavku širší odborné veřejnosti, aby bylo vypracováním projektů významných státních budov zadáváno soukromým architektům.

Opatření těchto podkladů, dále definitivních plánů a rozpočtů pro zamýšlené stavby, úřední řízení spojené se stavebním povolením, vypsáním a zadáním stavby bude vyžadovati při nejrychlejším postupu prací doby nejméně šesti měsíců, a lze tudíž počítati, že se stavbou uvedených budov bude možno započíti v druhé polovici t. r., pakli město Praha opatří pro dotyčné území potvrzený regulační plán.

Vyhovujíc dalšímu příkazu ministerské rady, aby se ujalo ministerstvo veřejných prací přípravných prací pro projekt stavby cedulové banky a státní tiskárny, zahájilo ministerstvo veřejných prací jednání s ministerstvem financí o těchto stavbách, vyžádavši si stavební programy a potřebné bližší údaje, aby mohly býti opatřeny náčrty a vhodná, významu těchto budov odpovídající, stavební místa.

Na požádání ministerstva vnitra, aby pro ubytování četnictva v Praze postaveny byly nové kasárny, byla pak poukázána zemská správa politická, aby na základě sděleného stavebního programu stanovila potřebnou výměru stanoviště a navrhla stavební místo, jež bude třeba zakoupiti.

Kromě toho věnuje ministerstvo veřejných prací i značnou péči výstavbě vysokých škol pražských. Pro právnickou a filosofickou fakultu české university zakoupeny jsou dvě stanoviště při Čechovu mostu a jedno na Smetanově náměstí u Rudolfina. Pro staveniště ta rozpracovány jsou již z dob bývalé rakouské vlády soukromými architekty potřebné plány, leč následkem vzrůstu stolic na české fakultě filosofické bude třeba plány na budovu tu přepracovati a na budovu pro fakultu právnickou a pro správu university bude třeba vypracovati plány nové.

Pro výstavbu české lékařské fakulty jsou k disposici rozsáhlá staveniště na Slupských pozemcích v Praze. Ministerstvo veřejných prací dalo pro pozemky ty vypracovati zastavovací plán a pro jedno z navržených stavenišť náčrtky na novou stavbu budovy pro ústav histologicko-embryologický a farmakologicko-farmakognostický české university. Plán zastavovací i náčrtky jsou nyní předmětem dalšího jednání s příslušnými činiteli.

Pro výstavbu české vysoké školy technické v Praze zakoupeny byly předběžně již bývalou vládou rozsáhlé pozemky na Královských Vinohradech, leč pro odpor sboru profesorského proti tomuto staveništi a když i ministerstvo školství a národní osvěty prohlásilo, že na staveniště to nereflektuje, neuskutečnilo ministerstvo veřejných prací tuto koupi. Pro výstavbu české techniky bude nyní nutno podle projevu zmíněné ankety hledati stavební místa v celkovém zastavovacím plánu Letné, na nějž vypsána býti má veřejná soutěž ideová.

V Praze dne. 7. ledna 1920.

Ministr veřejných prací:
A. Hampl, v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP