Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2257.

Zpráva

rozpočtového výboru

o vládním návrhu zákona t. č. 2216,

jímž se zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 65 sb. z. a n., o ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918/19, rozšiřuje na období 1920/21.

Rozpočtový výbor podle svého usnesení ze dne 23. ledna 1920 doporučuje, aby Národní shromáždění schválilo připojenou osnovu zákona.

V Praze 23. ledna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
A. Němec v. r.
Ferd. Jirásek v. r.


Zákon

ze dne ............................. 1920,

jímž se zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 65 sb. z. a n., o ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918/19, rozšiřuje na období 1920/21.

Článek I.

Zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 65 sb. z. a n., platí obdobně i pro období 1920/21 se změnami, uvedenými níže.

Článek II.

1. V §§ 1., 2., 3., 5. a 6. nahradí se období "1918/19" obdobím "1920/1921" a v § 6. rok "1917" rokem "1919".

2. Ustanovení § 2., odst. 1., věta první mění se takto:

"Na období 1920/1921 vřadí se do berních společností (§ 12., odst. 1., 2., 6. a 7. zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z.) poplatníci, kteří dne 1. ledna 1920 provozovali výdělkový podnik, anebo vykonávali zaměstnání směřující k zisku, podle celoroční výše všeobecné daně výdělkové, předepsané jim za rok 1919; při tom jest přihlížeti ke všem přírůstkům a úbytkům (§§ 64. a 67. cit. zák.), které do 30. června 1920 budou provedeny."

3. Ustanovení § 7. zní:

"O jednotné zdanění nesamostatných závodů vedlejších se závodem hlavním (§ 37. odst. 2. a 4.) může poplatník žádati nejpozději do konce února 1920."

4. Ustanovení § 8. zní:

"Každý poplatník jest povinen, podat u berní správy, v jejímž obvodě má daň býti předepsána (§ 38), prohlášení o okolnostech rozhodných pro vyměření daně § 39.), a to nejdéle do konce dubna 1920."

Článek III.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášky a provedení jeho ukládá se ministru financí.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP