Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2254.

Dotaz

člena Národního shromáždění Dra Lukavského a soudruhů

na ministra vnitra

o ochraně politických úředníků proti teroru určitých živlů.

Přes to, že vláda již několikráte prohlásila, že všemi prostředky postará se o to, aby správní úředníci její mohli svobodně vykonávati své povinnosti, přece stále se množí případy, které dokazují, že se politickým úředníkům nedostává náležité ochrany.

Zmiňujeme se zde o smutných událostech v Pardubicích dne 15. prosince 1919, kde okresní hejtman a úřednictvo před terorem ulice bylo nuceno uchýliti se do školní budovy. Rozzuřený dav vylomil dveře od úřadoven a hledal tam úředníky, aby na nich provedl soud lidu. I soukromé byty a obchodní místnosti v domě byly prohledány, dveře na půdu vylomeny a tam ztýrán úřední sluha. Dokonce i na střeše domu hledán okresní hejtman.

Na ulici byl ztýrán okresní tajemník Fišer, ač neměl s aprovisací nic společného, což bylo všeobecně známo.

Návrat okresního hejtmana byl možný až večer, neboť ani vojsko zatím přivolané ani četnictvo neposkytlo mu žádoucí ochrany a neuznalo za potřebné pátrati po jeho osobě a jej zabezpečiti, pokud se týče umožniti mu úřadování. Je charakteristické, že ač bylo známo, že ani okresní hejtman, ani kdokoli jiný z úředníků hejtmanství nemá na špatném zásobování konsumů nejmenší viny, přece list "Východočeský obzor" v nejbližším čísle po bouřích demonstrace schvaloval a je jako spravedlivý trest označoval. Nelze také pomlčeti, že, když starosta města s důvěrníky se zaručil za pořádek v městě, policejní stráž se o okresní hejtmanství vůbec nestarala.

Uvádíme dále případ veřejného násilí, omezení osobní svobody v Trutnově. Dne 5. ledna vnikl do kanceláře okres. vyživovací komise v Trutnově ve II. patře budovy okres. hejtmanství zástup, v jehož čele byl sekretář odborové organisace dělnictva.

Když referent okres. vyživovací komise Dr. Ant. Šorf je vyzval, aby opustili kancelář a odebrali se na chodbu, že udělí informace jednotlivcům, nehnuli se s místa a vůdce zástupu kategoricky dr. Šorfovi rozkázal: "Jetzt setzen Sie sich, und werden wir rechnen." Pak začal dav, jenž Dra Šorfa v kruhu obklopil, jemu nejsprostším způsobem spílati a hroziti. Zvláště ženy si počínaly jako smyslů zbavené.

Vůdce davu přinutil jej posléze, že musil zasednouti ku psacímu stolu a psáti to, co mu diktoval. Zástup stále hrozivěji a hrozivěji žádal, aby se mu vyplácel vyživovací příspěvek, ač na to nemá podle nového zákona právo. Vůdce demonstrantů Erben vydal posléze heslo, aby se šlo dolů na hejtmanství, načež se celý zástup vyhrnul a šel ku přednostovi politického úřadu, místodržitelskému radovi Dru Janu Taurovi.

Tento byl však právě na odchodu, aby odjel do Žacléře urovnati stávku horníků. Vyzval je, aby přišli druhý den, což dav přijal s největším protestem a křikem. Nechceme dále se zmiňovati o událostech v Něm. Brodě, o lynchování úředníků v Chotěboři, Kutné Hoře, Roudnici atd.

Události ty jsou sdostatek známy z veřejného tisku. Jest litovati, že k ochraně postižených úředníků se nestalo se strany vlády nic, že nebyla učiněna opatření k zamezení opakování podobných zjevů.

Často byli vinníci zjištěni, ale nebyli potrestáni, v čemž důvodně vidíme vliv politických stran.

Mezi politickým úřednictvem vzmáhá se následkem toho nálada rozhořčená, jež sotva může býti vzpruhou k intensivní práci, jež se v nynější době od nich vyžaduje. Je také pochopitelno, že, potrvají-li takovéto poměry dále, bude málo těch, kdož by se hlásili do politické služby. Mnozí z těchto úředníků, nejen sami, nýbrž také jejich rodiny nejsou bezpečny před insulty.

Deputaci politického kancelářského úřednictva oznámil ministr vnitra, že se něco musí stát. Uplynulo však několik týdnů a nestalo se nic, leda že k těmto smutným případům přistoupily ještě další.

I táží se podepsaní: Jest pan ministr vnitra ochoten učiniti vše, aby byla zaručena ochrana politickým úředníkům při vykonávání jejich povinností?

V Praze 23. ledna 1920.

Dr. Lukavský,

Dr. Franta, Dr. Hajn, Ing. Bečka, Dr. Kramář, Dr. Fáček, Dr. Stránský Adolf, Dr. Vaněk, Sís, Dr. B. Němec, Dr. Matoušek, Dr. Scheiner, Dr. Metelka, Dr. Herben, Dr. Zeman, Hatlák, Nohel, Viková-Kunětická,Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP