Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2253.

Dotaz

člena Národního shromáždění Filipínského a soudr.

na ministra výživy

o úmyslném ničení cukrovky v cukrovaru v Předklášteří u Tišnova na Moravě.

V cukrovaru "Předklášteří", patřícím Středomoravské společnosti (Kirschner), leží na hromadách od podzimku m. r. na 25.000 q cukrovky, vydané úplně zkáze a veliká část této cukrovky je již úplně shnilá.

V cukrovaru se nepracuje a dělnictvo nemá zaměstnání. Správa cukrovaru vymlouvá se na nedostatek uhlí, což nezakládá se na pravdě, neboť, jak bylo hodnověrnými svědky zjištěno, leží na dvorech cukrovaru na 30 vagonů uhlí a koksu.

Okresní politické správě v Tišnově nebyla ani nejmenší zmínka dosud učiněna, že v cukrovaru se nemůže pracovati pro nedostatek uhlí.

Týž případ je také v cukrovaru v Pohořelicích na Moravě, kde rovněž leží na 60.000 q cukrovky, vydáno zkáze.

Poněvadž takové jednání poškozuje naši republiku a výživu lidu, táží se podepsaní:

Jest pan ministr ochoten dáti tyto zlořády, poškozující republiku a lid, náležitě vyšetřiti a vinníky pohnati k odpovědnosti?

V Praze dne 22. ledna 1920.

J. Filipínský,

Biňovec, Brožík, Johanis, Dr. Soukup, Kolaříková, Časný, Ecksteinová, Teska, Němeček, Ant. Novák, Aust, Charvát.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP