Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2251.

Dotaz

člena Národního shromáždění Fr. Petrovického a soudruhů

na ministra financí

ve věci odpisu dlužních daní dělnictva.

Zemské finanční ředitelství v Praze vydalo z příkazu ministerstva financí tento oběžník (XI. E 1644/13) o exekučním vymáhání daně z příjmů: "Výnosem ze dne 24. listopadu 1919, číslo 104322/20243 nařídilo ministerstvo financí, aby exekuce uvedená proti továrním dělníkům pro dlužnou daň z příjmů byla prozatím zastavena. O tom buďtež berní úřady vyrozuměny. Jelikož jde dále o požadavek dělnictva, aby nezaplacená daň z příjmů za dřívější léta až do r. 1918 byla odepsána, a dále aby byla daň z příjmů nadále vybírána zaměstnavatelem srážkou ze mzdy, žádá se magistrát, aby se o těchto požadavcích do 14 dnů vyjádřil.

Aby ku přání ministerstva mohla býti oznámena celková částka daně z příjmů, která by až do r. 1918 měla býti odepsána, žádá se, aby podřízené městské berní úřady tuto částku aspoň přibližně vyšetřily. Částku tu jest, pokud lze, podle ročníku v tamní zprávě uvésti."

Uvedený výnos jest dokladem třídní daňové politiky. Daňové povinnosti továrního dělnictva mají se přesunouti na ostatní poplatnictvo. Plniti daňové povinnosti mají všichni občané státní stejně a nikdo z nich nemá býti z této základní občanské povinnosti vyjímán.

Rovněž obnovená zaměstnavatelova povinnost, srážeti daň ze mzdy a služného, oslabuje značně vědomí poplatnické povinnosti u zaměstnanců, zhoršuje poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vyvolává spory a nepříjemnosti. Z těch důvodů nutno žádati, aby byla zrušena. Nebylo-li možno ji splniti před válkou, takže musela býti cís. nař. z 8. července 1898, č. 120 ř. z., odstraněna, tím méně lze ji splniti dnes po válce v neurovnaných poměrech hospodářských.

Důrazně proto žádáme, aby bylo toto opatření neprodleně zrušeno.

Proto se podepsaní táží:

Stalo se opatření, jímž skutečně zahajuje vláda třídní politiku daňovou, s vědomím pana ministra financí?

Jest pan ministr financí ochoten dáti potřebné vysvětlení a odůvodnění veřejnosti, zejména však kruhům obchodním a živnostenským, proč neudržuje se vedle rovnosti občanské i rovnost povinnosti daňové?

Jest pan ministr ochoten zrušiti onen výnos?

V Praze dne 21. ledna 1920.

Fr. Petrovický,

Dr. Lukavský, Sís, Dr. Jar. Brabec, Dr. Vaněk, Dr. Herben, Ing. O. Nekvasil, Dr. Hajn, Dr. Mareš, Hatlák, Jaromír Špaček, B. Král, Rebš, Dr. Fáček, Purkyňová, B. Fischer.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP