Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2247.

Návrh

člena Národního shromáždění Ant. Slavíka a soudruhů,

na úpravu zprostředkování práce zemědělským zaměstnancům.

Zákon

ze dne ..................................... 1920

o organisaci zprostředkování práce zemědělským zaměstnancům.

§ 1.

Zákonodárné i správní věci zprostředkování práce zaměstnancům podniků zemědělských i průmyslu zemědělského (dělníkům, zřízencům, úředníkům a j.), náležející dosud podle cís. rozhodnutí ze dne 7. října 1917, vyhlášeného přílohou k vyhlášce veškerého ministerstva ze dne 27. listopadu 1917 č. 504. ř. z. ministerstvu sociální péče, přikazují se do působnosti ministerstva zemědělství.

§ 2.

Ministerstvo zemědělství zajistí za účasti zaměstnavatelův a zaměstnaných nestrannou a potřebám zemědělství vyhovující organisaci a správu zprostředkování práce zemědělským zaměstnancům a zřídí podle potřeby vhodné paritní orgány smírčí, poradní a mzdové.

§ 3.

Ministerstvo zemědělství se zmocňuje, aby převzalo dosavadní veřejné zprostředkovatelny práce pro zemědělské zaměstnance do vlastní správy a zřídilo další potřebné zprostředkovatelny.

§ 4.

Veřejné všeobecné zprostředkovatelny práce jsou povinny zprostředkovati práci i na dále zaměstnancům podniků zemědělských a zemědělského průmyslu.

Ministerstvo zemědělství stanoví v dohodě s ministerstvem sociální péče zásady pro tuto činnost všeobecných zprostředkovatelen práce.

Na vydržování výkonných a pro zemědělství zvlášť významných všeobecných zprostředkovatelen práce poskytne ministerstvo zemědělství přiměřené subvence částkou, úměrnou významu jejich činnosti pro zemědělství.

Všeobecné zprostředkovatelny práce podléhají, pokud se týče činnosti pro podniky zemědělské a zemědělského průmyslu, dozoru ministerstva zemědělství.

§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provésti jej náleží ministerstvu zemědělství a sociální péče.

Odůvodnění.

Zprostředkování práce zemědělským zaměstnancům všech kategorií a opatřování těchto sil pracovních, je pro úspěch zemědělského podnikání nejvýš důležito. Hledě na význam zemědělské produkce pro stát, je přímo příkazem cílevědomé správy státní, aby podporovala výrobu zemědělskou i pokud se týče vyhovující úpravy této otázky.

Dotčený obor zprostředkování práce je povahou svou, tkvící ve svérázných poměrech zemědělského podnikání a v odlišné struktuře pracovního trhu zemědělského, od ostatních oborů zprostředkování práce naprosto odlišný a má-li dosíci žádoucího úspěchu, vyžaduje proto nezbytně stálého úzkého styku s ústřední správou zemědělskou, jíž dlužno tento mladý obor veřejné správy podříditi přímo hledě na žádoucí jednotné a odborné jeho vedení.

Ve formálním směru se navrhuje, aby předloha tato byla přikázána výboru sociálně politickému.

V Praze dne 21. ledna 1920.

Slavík Ant.,

Dr. Hnídek, Donát, Ad. Prokůpek, Špaček Jos., Chaloupka, Sechtr, Hyrš, Dr. Horáček, Vraný, J. Tomášek, Jonáš, Babánek, Dr. Velich, Dr. J. Černý, Dr. Rolíček, Hybš, Sáblík, Anna Chlebounová, Malík, Jos. Smrtka.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP