Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2245.

Návrh

členů Národního shromáždění Dra Kloudy, Dra Rambouska, Ulricha, Ot. Hübnera, Jar. Špačka, Dra Matouška, J. Kopečka a soudr.,

aby byl vydán zákon tohoto znění:

Zákon

ze dne .................................... 1920,

kterým se upravují u úředníkův obecních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, u úředníkův okresních v Čechách a u okresních cestmistrů na Moravě a ve Slezsku

a) nároky na drahotní přídavky a mimořádné výpomoci,

b) započítání let válečných do postupu i do pense,

c) zaopatřovací požitky těchto úředníků, pokud odešli do pense před 1. dnem měsíce září 1919, resp. pozůstalých po těch, kdož zemřeli před tímto dnem.

Článek I.

§ 1.

1. Všichni úředníci, pro něž platí zákony ze dne 23. července 1919, č. 443, ze dne 23. července 1919, č. 444 a ze dne 30. září 1919, č. 536 sb. zák. a nař., mají nárok, aby jim vyměřeny a vypláceny byly měsíční drahotní přídavky, určené pro dobu mimořádných poměrů, způsobených válkou, jakož i mimořádné (čtvrtletní) výpomoci, po stejnou dobu a ve stejné výši, jak stanoveno je pro úředníky státní článkem IX. (§§ 1. a 2.) zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 sb. zák. a nař., pokud snad dosavadní jejich smlouvy se zaměstnavatelem neobsahují pro ně v jednom (měsíční drahotní přídavky) či druhém (mimořádné výpomoci) ohledu, nebo v obou, ustanovení výhodnějších.

2. Za "roční služné", podle něhož se vyměřují tyto přídavky podle cit. zákona ze dne 7. října 1919 č. 541, platí u úředníků samosprávných úhrn ze služného základního, trienálek a celého příbytečného, kterého úředník požívá, nebo jehož by požíval, kdyby neměl bytu naturálního.

§ 2.

1. Všichni úředníci, jmenovaní v § 1. tohoto zákona, mají nárok, aby jim ke službě připočtena byla léta válečná stejně, jako se stalo státním úředníkům zákonem ze dne 23. července 1919, č. 457 sb. zák. a nař., pokud jim snad jejich zaměstnavatel nezapočetl léta ta už výhodněji.

2. Nárok tento určuje se i těm úředníkům (resp. jejich rodinám), kteří by podle tohoto zákona měli na takové připočtení let válečných právo, kdyby se byli v aktivitě dočkali dne 1. září 1919, a na něž by se byla tedy vztahovala ustanovení zákonů ze dne 23. července 1919, č. 443 a 444 a ze dne 30. září 1919, č. 536 sb. zák. a nař.

§ 3.

1. Zaopatřovací požitky úředníků, ustanovených kdysi u obcí v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, dále u okresů zastupitelských v Čechách a u okresních silničních výborů na Moravě a ve Slezsku, pokud odešli do výslužby před 1. dnem měsíce září 1919, buďtež upraveny dodatečně tak, aby odpovídaly ustanovením §§ 20. - 38. zákona ze dne 3. října 1907, č. 63 z. z. resp. ze dne 29. května 1908, č. 35. z. z. ve znění, opraveném zákony ze dne 23. července 1919, č. 443 a 444 sb. zák. a nař.

2. Při tom určí se základní služné podle § 19. II. (resp. 42. zák. ze dne 23. července 1919, č. 443 sb. zák. a nař.) podle kategorie, do které byl úředník zařaděn za své aktivity, - trienálky podle § 19. III. vypočtou se z tohoto základního služného podle počtu let, která úředník ztrávil v činné službě, nebo která mu byla do služby započtena, - a příbytečné stanoví se podle § 19. IV. podle počtu obyvatelů, jejž měla obec, v odstavci tom jmenovaná, v onom roce sčítání, jenž předcházel dobu odchodu úředníkova do výslužby. Součtem těchto tří položek vyjádřen je základ pro stanovení výslužného.

3. Také vdovy a sirotci po úřednících, jmenovaných v prvém odstavci tohoto paragrafu, zemřelých však před prvním dnem měsíce září 1919, mají nárok na stejnou úpravu svých požitků zaopatřovacích (vdovských pensí a výchovných příspěvků). Základ, z něhož se vyměřují tyto požitky, vypočte se stejným způsobem, jak určeno je v odstavci druhém tohoto paragrafu.

4. Pokud zaopatřovací požitky těchto úředníků, jejich vdov a sirotků jsou upraveny výhodněji dosavadními smlouvami, zůstávají tyto smlouvy v platnosti i dále.

Článek II.

Nároky, z tohoto zákona vyplývající, počítají se ode dne 1. září 1919.

Článek III.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Článek IV.

Ministru vnitra se ukládá, aby zákon tento provedl.

Ve směru formálním navrhujeme, aby návrh byl přikázán výboru státně-zřízeneckému - ježto jde o úpravu právních poměrů samosprávného úřednictva obdobnou úpravě poměrů úřednictva státního - a výboru ústavnímu.

V Praze dne 23. ledna 1920.

Dr. Klouda, Dr. Rambousek, Ulrich, Ot. Hübner, Jar. Špaček, Dr. Matoušek, J. Kopeček,

Holejšovský, Stříbrný, Kvidera, Slavíček, Johanis, Jaroš, Freiman, Dr. Vrbenský, Buříval, Dr. Krejčí, Drobný, Srnec, Tučný Al., Skorkovský, Dr. Uhlíř, Fišer B., Emil Špatný.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP