Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2241.

Vládní návrh.

Zákon

o úpravě služebních požitků československého vojska.

DÍL I.

Důstojníci a vojenští úředníci (gážisté zařazení do hodnostních tříd), pak důstojničtí a úředničtí čekatelé.

§ 1.

Služné (gáže) aktivních důstojníkův a vojenských úředníků se stanoví ročně takto:

Hodnostní třída:
Platová stupnice
Korun:
II.
24.000 28.008
III.
18.408 20.508
IV.
16.308 18.408
V.
12.108 14.20816.308
VI.
9.408 10.30811.20812.108
VII.
7.308 8.0048.7009.408
VIII.
5.808 6.3006.8046.308
IX.
4.608 4.9085.2085.508 5.808
X.
3.708 3.0084.3084.608
XI.
2.808 3.1083.4083.708

Zákonitá lhůta pro postup do vyššího stupně platového téže hodnostní třídy činí v XI., X. a IX. hodn. třídě dva (2) roky, od VIII. až do II. hodn. třídy (3) roky.

§ 2.

Kromě služného přísluší aktivním důstojníkům a vojenským úředníkům ročně ještě:

a) v II. až XI. hodnostní třídě místní přídavek a to pro Prahu a předměstí pražská, patřící dosud do I. třídy činnostních přídavků pro státní zaměstnance, 50% služného, nejvýše však 4000 K;

v ostatních místech I. třídy, jakož i v místech II. třídy 90%
v místech III. třídy 80%
v místech IV. třídy 70%

z částek vyplývajících pro Prahu.

Zařazení míst do těchto tříd děje se podle zásad platných pro státní zaměstnance, též přeložení jednotlivých míst se zvláště nepříznivými poměry drahotními a životními do vyšší třídy.

Obdrží-li gážista naturální byt od vojenské správy, jest povinen jí za to zaplatiti přiměřenou náhradu, která se určí podle místních poměrů.

b) Ve IV. až II. třídě hodnostní přísluší kromě místního ještě činnostní (funkční) přídavek a to ročně:

ve IV.
hodnostní
třídě
5000 K
ve III.
"
"
6000 K
ve II.
"
"
8000 K

Zemským velitelům a vojenským hodnostářům v podobné, neb vyšší funkci upraví se činnostní přídavek individuelně nařízením.

Pokud a v jaké výměře přizná se činnostní přídavek i jiným hodnostářům vojenským, kteří jsouce v nižších hodnostních třídách, zastávají důležitá místa s velkou zodpovědností, neb zvláštní representací spojená, určí se též nařízením.

§ 3.

Dále poskytnou se aktivním gážistům v hodnostní třídě, jakožto vedlejší požitky:

drahotní přídavky podle nařízení platných pro státní úředníky (viz IV. díl tohoto zákona), pak za mobilisace, války a demobilisace přídavek polní neb pohotovostní, konečně i jiné požitky, vyplývající ze zvláštních poměrů vojenské služby, jakožto náhrada za náklady služební (na př. udržování koně, výstroje a výzbroje, atd.), náhrada za služební cesty a přesídlení při přeložení, za zvláštní služební výkony, jako při manévrech, mapování atd.

Bližší ustanovení v příčině těchto vedlejších požitků se určí nařízením.

§ 4.

Neaktivní gážisté, zařazení do hodnostních tříd, kteří jsou povoláni k činné službě (na cvičení) v míru, obdrží alikvotní díl služného, přechodné ubytování a po případě vedlejší požitky podle § 3. Při mobilisaci a ve válce, pak při demobilisaci přísluší jim tytéž požitky, jako aktivním gážistům. za to však podrží ze svých civilních požitků, jsou-li ve státní službě, neb v jiné službě veřejné, státní na roveň postavené, anebo v podnicích a fondech státem spravovaných neb státním na roven postavených, jen rozdíl, o který civilní požitky převyšují požitky vojenské. Tento rozdíl hradí příslušná pokladna civilní.

Tímto se pozměňují příslušná ustanovení zákona ze dne 28. června 1878, číslo 59 r. z.

Bližší ustanovení se určí nařízením.

§ 5.

Gážisté, zařazení do hodnostních tříd, mají nárok na služební požitky, odpovídající podle platných norem jejich postavení v hodnostní třídě, jestliže jim podle časového postupu nepříslušejí vyšší požitky.

Časový postup jest postup do platů (služného a místního neb činnostního přídavku) nejblíže vyšší hodnostní třídy beze změny postavení v hodnostní třídě a postup do dalších stupňů platových v této hodnostní třídě. Postup do vyšších stupňů platových téže hodnostní třídy nastane, jakmile gážista ztrávil zákonitou lhůtu s platy bezprostředně předcházejícího stupně, není-li ze služebních důvodů z tohoto postupu vyloučen. Zákonité lhůty jsou stanoveny v § 1.

Časový postup i postup do vyšších stupňů platových se nazývají souborně "postupem do vyšších požitků".

Postup do platů nejblíže vyšší hodnostní třídy nastane podle dále uvedených stupnic postupových, jakmile gážista ztrávil v příslušné stupnici ustanovenou dobu služební (lhůtu časového postupu) s platy bezprostředně předcházející třídy hodnostní.

Časový postup jest přípustný jen tehdy, když gážista vyhovuje podmínkám pro povyšování ustanoveným. Nepříznivá kvalifikace zamezí časový postup; roky, v nichž dána byla takováto kvalifikace, nejsou započítatelny pro časový postup.

Vyskytnou-li se u gážisty, jenž dosáhl nároku na časový postup, od posledního zjištění kvalifikace okolnosti, které činí pochybnými, zda-li jeho kvalifikace může ještě býti označena dobrou, odloží se rozhodnutí o časovém postupu až k nejbližšímu zjištění kvalifikace.

Gážisté, kteří dosáhli 60 roků věku, neb 35 effektivních služebních let, jsou z časového postupu vyloučeni.

Při novém neb opětném přijetí do vojenské služby, může ministerstvo národní obrany za zvláštních okolností povoliti započtení určitého období do časového postupu, nebo pro zařazení neb postup do některého vyššího stupně služného.

Pro časový postup platí všeobecně

lhůty:

v XI.
hodnostní
třídě
4 roky,
v X.
"
"
4 roky,
v IX.
"
"
6 let,
v VIII.
"
"
7 let.

Pro důstojníky řadové služby, pak generálního (dělostřeleckého, ženijního) štábu, intendančního a inženýrského sboru rozšiřuje se časový postup až do platů VI. hodn. třídy, kterých dosáhnou po 8 (osmi) letech, ztrávených v platech VII. hodn. třídy. Bližší ustanovení, zvláště pak pojem řadové služby, určí se nařízením.

Časový postup do platů VI. hodn. třídy, po 8 (osmi) letech ztrávených v platech VII. hodn. třídy, platí též pro vojenské lékárníky a geometry, kteří mají úplné, nyní nařízené předběžné vzdělání; pro tyto snižuje se lhůta v XI. třídě hodnostní na dva (2) roky, dále snižují se pro vojenské lékárníky lhůty v IX. a v VIII. třídě hodnostní vždy o jeden (1) rok. Pokud se jinému vzdělání, převyšujícímu vzdělání středoškolské, podobné výhody přiznají, určí se nařízením.

Pro gážisty, pro které je předepsáno úplné středoškolské a vysokoškolské vzdělání a kteří mají ukončené studium aspoň čtyřleté s konečnou státní zkouškou na vysoké škole, na níž možno dosíci doktorátu, platí tyto zvláštní stupnice časového postupu:

v hodnostní třídě
lhůty
ve skupině
I.
II.
X.2 roky3 roky
IX.5 let5 let
VIII.5 let5 let
VII.6 let6 let

Důstojníci zdravotního sboru a stavební inženýři postupují podle lhůt skupiny I., ostatní podle lhůt skupiny II.

Pro absolventy vysokých škol méně než 4 (čtyř) letých, trvá lhůta v X. hodnostní třídě 4 (čtyři) roky.

Ustanovení tohoto §u platí až do vydání služební pragmatiky (viz § 23.).

§ 6.

Zařazení gážistů nyní v činné službě jsoucích, do platové stupnice v § 1. stanovené, děje se podle služebních let, započítatelných pro postup do vyšších požitků.

I.

Započítatelná jsou tato léta:

A) u domácího vojska a sice:

1. pro aktivní gážisty:

a) Effektivní služební léta, ztrávená v hodnosti důstojníka neb vojenského úředníka; služební léta důstojnických a úřednických čekatelů (podporučíků a pod.) počítají se jen potud, pokud převyšují jeden rok služby čekatelské.

Vyloučen jest však čas, ztrávený v některé hodnosti preterováním z trestu, na dovolené s čekatelným neb bez požitků, v příkaznosti, v disciplinárním a v trestním vyšetřování, nebylo-li toto zastaveno.

b) Válečná léta. Za každý kalendářní rok, 1915 až 1919, v němž byl gážista aspoň po šest měsíců v činné službě neb v zajetí, počítá se půl roku pro postup do vyšších požitků; v kalendářním roce 1914 činí lhůta činné služby pět měsíců.

2. Pro neaktivní gážisty, dosud v činné službě jsoucí:

Effektivní služební léta, ztrávená v hodnosti důstojníka neb vojenského úředníka za války, po případě až do demobilisace podle bodu 1. a), pak válečná léta podle bodu 1. b).

3. Důstojníkům vyšlým z řad gážistů bez hodnostní třídy a z poddůstojníků z povolání, počítají se, počínaje třetím rokem služebním, za každý rok služby, jakožto gážista bez hodnostní třídy neb poddůstojník z povolání, čtyři (4) měsíce do časového postupu; od složení nařízené zkoušky neb po praxi (kursu) s prospěchem vykonané, počítá se celá další služební doba do let důstojnických, vyjímaje jeden rok čekatelský.

B) Pro důstojníky legionáře, kteří slouží aktivně, zavázavše se k tomu zvláštním reversem, platí tato ustanovení stran služebních let, započítatelných pro postup do vyšších požitků:

a) léta ztrávená v legiích počítají se ve smyslu zákona ze dne 24. VII. 1919, číslo 462 sb. zák., trojnásobně a to od 1. toho měsíce, kdy byla podána přihláška neb provedeno zařazení, až do 31. července 1919, t. j. dne, kdy ukončeny byly operace na Slovensku. Pro příslušníky ruských legií, kteří se vrátí později, počítá se tato doba do konce onoho měsíce, v němž se navrátí do vlasti.

Konečná lhůta určí se nařízením.

b) Léta válečná, ztrávená v bývalé rakousko-uherské armádě neb v zajetí, se počítají podle bodu 1. b).

c) Kromě toho započítají se ještě léta od dokonaného 20. roku stáří, vyjma dobu podle písmeny a) i b) již započítanou, jakožto doba služební.

II.

Podle těchto zásad se vypočítá celková doba služební (vyjma let válečných) a porovná se s dobou, ve které podle postupových stanic v § 5. stanovených lze dosáhnouti té hodnostní třídy, v níž se ten který gážista právě nachází. Podle toho se provede zařazení takto:

a) Rozdíl časový (tak zvaná doba přesloužená), který po případě pak se objeví, započítá se gážistům domácího vojska až do nejvyšší míry šesti (6) let do postupu do vyšších požitků, dále se do tohoto postupu započítají válečná léta podle bodu A. 1 -b).

b) Důstojníci-legionáři, kteří by nebyli ještě v hodnostní třídě, odpovídající podle všeobecné postupové stupnice jejich započítatelné služební době (včetně let válečných), zařadí se do platů nejblíže vyšší hodnostní třídy, po případě nejvýše do 1. stupně platů následující hodnostní třídy.

c) Gážisté, dosáhnuvší při nabytí platnosti tohoto zákona 60 roků stáří, neb mající více než 35 effektivních služebních let, nečítaje v to léta ztrávená v kadetní škole, zařadí se podle odstavce II. a) neb b), jsou však z dalšího postupu vyloučeni.

d) Gážisté neaktivní, dosud v činné službě jsoucí, zařadí se v oné hodnostní třídě, v níž se právě nacházejí, do toho platového stupně, který jim náleží podle služebních let, počítaných podle odstavce 1. A), 2.

e) Když by při zařazení podle těchto zásad provedeném někdo měl přijíti do takového platového stupně, že by dostal na služném, počítaje v to i dosavadní starobní přídavek, méně než dosud, budiž zařazen do vyššího platebního stupně a to tak, že v každém případě dostane služného více než dosud, včetně starobního přídavku.

Tato ustanovení jsou jen pro dobu přechodní, definitivní úprava služebních a osobních poměrů čs. vojska bude provedena zvláštním zákonem (viz § 23.).

§ 7.

Podporučíci obdrží ročně, jakožto adjutum, služné nejnižšího platového stupně XI. hodnostní třídy, pak drahotní přídavky pro ně systemisované (viz § 15.), dále jim náleží buď ubytování in natura, neb přiměřená náhrada, jež stanovena bude nařízením. Tytéž požitky příslušejí oněm čekatelům na místa důstojníků (úředníků), kteří složili ustanovenou odbornou zkoušku, neb vykonali služební praxi, nenáleží-li jim již podle jejich hodnosti vyšší požitky.

Podporučíci a čekatelé, kteří jsou bez své viny již déle jednoho roku v tomto poměru, obdrží začátkem druhého roku plné požitky XI. hodnostní třídy.

Čekatelé s úplným vzděláním vysokoškolským, pro obor jejich služby předepsaným, obdrží v prvním roce, jakožto adjutum služné nejnižšího platového stupně X. hodnostní třídy, a drahotní přídavky pro čekatele systemisované, dále jim náleží buď ubytování in natura, neb přiměřená náhrada, nařízením stanovená. Počátkem druhého roku obdrží veškeré požitky X. hodnostní třídy.

DÍL II.

Gážisté mimo hodnostní třídy a poddůstojníci z povolání.

§ 8.

Služné gážistů mimo hodnostní třídy a poddůstojníků z povolání se stanoví ročně takto:

Platová stupnice
Korun
1.
2208
2.
2400
3.
2604
4.
2808
5.
3000
6.
3204
7.
3408
8.
3600
9.
3804
10.
4008
11.
4308
12.
4608
13.
4908

§ 9.

Do první stupnice služného stoupí poddůstojníci, byvše jmenováni šikovatelem-poddůstojníkem z povolání. Postup do 2. až 10. stupně služného děje se po dvou (2) do 11. až 13. po (3) třech v předcházejícím stupni ztrávených služebních letech. Gážisté mimo hodnostní třídy zařadí se do stupnice v § 8. stanovené podle ustanovení § 12. a postupují pak ve lhůtách dříve uvedených.

Podmínkou postupu jest aspoň dobrý výkon služby. Pro lépe kvalifikované poddůstojníky (gážisty bez hodnostní třídy) může býti po třech (3 letech, ztrávených v 13. stupni služného, povolen přídavek ročních 300 K; po dalších třech (3) létech pak zase přídavek ročních 300 K.

Ti, kdož dosáhli 60 roků věku, neb 35 effektivních let služebních, jsou z dalšího postupu vyloučeni.

§ 10.

Kromě služného přísluší gážistům mimo hodnostní třídy a poddůstojníky z povolání ještě místní přídavek a to:

Pro Prahu a předměstí pražská, patřící dosud do I. třídy činnostní přídavků pro státní zaměstnance 50% služného, nejvýše však 2000 K ročně.

V ostatních místech I. třídy, jakož i v místech II. třídy 90%,
v místech III. třídy 80%,
v místech IV. třídy 70%,

z částek vyplývajících pro Prahu.

Obdrží-li naturální byt, platí za to vojenské správě přiměřenou náhradu, která se určí podle místních poměrů.

§ 11.

Stran vedlejších požitků platí obdobně totéž, jako pro důstojníky a vojenské úředníky (§ 3.).

Bude-li svobodným gážistům mimo hodnostní třídu a poddůstojníkům z povolání ze služebních důvodů poskytnuto ve vojenských budovách ubytování, lůžko s prádlem, svítivo a otop, jsou povinni za to platiti vojenské správě přiměřenou náhradu.

§ 12.

Zařazení gážistů mimo hodnostní třídu a poddůstojníků z povolání, nyní v činné službě jsoucích, děje se takto:

1. v domácím vojsku: Z effektivní služební doby vyloučí se předem dvě léta, ztrávená v zákonité službě presenční; zbývající služební doba započítá se plně do postupu. Do tohoto započítají se plně též léta válečná podle § 6., odstavec I. A) 1-b).

2. V zahraničním vojsku: Poddůstojníkům-legionářům, kteří se věnují aktivní službě, počítá se služební doba podle § 6., odstavec I. B), s tím rozdílem, že se do služební doby počítají léta od dokonaného 21. roku stáří.

Do postupu jsou však započítatelna plně pouze léta ztrávená v legiích (počítaná trojnásobně), ostatní doba služební však pouze nejvýše do 10 (deseti) let.

3. Gážisté mimo hodnostní třídu a poddůstojníci z povolání, kteří dosáhli 60 roků věku neb 35 effektivních služebních let, zařadí se podle bodu 1. neb 2., jsou však z dalšího postupu vyloučeni.

4. Když by někdo při zařazení, podle těchto zásad provedeném, měl přijíti do takového platového stupně, že by dostal služného počítaje v to i dosavadní starobní přídavek méně než dosud, budiž zařazen do vyššího platového stupně a to tak, že v každém případě dostane služného více než dosud včetně starobního přídavku.

5. Tato ustanovení jsou jen pro dobu přechodní.

DÍL III.

Ostatní mužstvo.

§ 13.

Ostatní mužstvo, totiž poddůstojníci, jimž služba vojenská není povoláním, a mužstvo bez hodnosti mají nárok na denní plat (žold), stravu, chléb, kuřivo, ubytování a ošacení, kromě toho na vedlejší požitky podle okolností.

§ 14.

Denní plat tohoto mužstva se stanoví takto:

a) pro mužstvo nyní v činné službě jsoucí:

důstojnický zástupce 2 K 50 h,
štábní šikovatel 2 K 50 h,
šikovatel2 K 50 h,
četař2 K  - h,
desátník1 K 50 h,
závodčí a vojín bez hodnosti 1 K  - h,

b) pro příští nováčky, kteří nastoupí službu podle nového branného zákona:

četař1 K  - h,
desátník - K 70 h,
závodčí - K 50 h,
vojín bez hodnosti - K 40 h.

Pro dobrovolníky, kteří budou potřební k doplnění mírového stavu, určí se zvláštní přídavky nařízením.

c) Drahotní přídavky viz § 15. Ostatní požitky v § 13. uvedené upraví se podle časových poměrů nařízením.

DÍL IV.

Drahotní přídavky.

§ 15.

Po dobu mimořádných poměrů, způsobených válkou, vypláceti se budou tyto přídavky:

1. měsíční drahotní přídavek

a to:

1. Důstojníkům a vojenským úředníkům ročně:

Při ročním služném
I.
II.
III.
IV.
V.VI.VII. VIII.
třída
Od až včetně:
Svobodný neb bezdětný vdovec
Ženatý neb vdovec s 1 nezaopatřeným dítkem
ženatý (ovdovělý) s
1 (2)
2 (3)
3 (4)4 (5)5 (6) 6 neb více (7) neb více
nezaopatřenými dětmi
K
K
K
K
K
K
K
K
K
16308 - 20508
1476
3720
4224
4728
5220
5724
6228
6720
od až výlučně:
13108 - 16308
1236
2880
3384
3888
4380
4884
5388
5880
9408 - 12108
1560
3096
3600
4104
4596
5100
5604
6096
7308 - 9408
1920
3348
3852
4356
4848
5352
5856
6348
5808 - 7308
1896
2796
3204
3600
3996
4404
4800
5196
4608 - 5808
1632
2220
2628
3024
3420
3828
4224
4620
3708 - 4608
1296
1896
2304
2700
3096
3504
3900
4296
2808 - 3708
900
1500
1908
2304
2700
3108
3504
3900Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP