Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2239.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne ............................................... 1920,

jímž se doplňuje zákon ze dne 11. června 1919, č. 332 sb. zák. a nař., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.

§ 1.

Ku provádění řízení a k rozhodování ve věcech zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné, které podle zákona ze dne 11. června 1919, č. 332 sb. z. a n., náležejí zemským politickým správám, příslušny jsou na Slovensku a v Podkarpatské Rusi županské úřady.

§ 2.

Soudní řízení podle § 4. zmíněného zákona provádí se pro obvod Slovenska a Podkarpatské Rusi podle ustanovení uherského zákonného článku XLI. z roku 1881.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinností dnem vyhlášení.

§ 4.

Účinnost tohoto zákona končí spolu se zánikem účinnosti zákona ze dne 11. června 1919, č. 332 sb. zák. a nař.

§ 5.

Ministru veřejných prací se ukládá, by zákon tento provedl.

Důvodová zpráva.

Při vypracování osnovy zákona ze dne 11. června 1919, čís. 332 sb. zák. a nař., pomýšlelo se pouze na zabírání budov pro veřejné účely ve správním obvodu Čech, Moravy a Slezska, a přihlíželo se proto jen k organisaci politické a soudní správy v těchto zemích.

Nelze tudíž ustanovení tohoto zákona o postupu při zabírání jakož i při stanovení náhrady za zabrání budovy užíti beze všeho na Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde platí právní ustanovení uherská, a též organisace administrativních úřadů jest rozličná.

Citelný nedostatek budov pro veřejné účely nutí nyní státní správu, aby umožnila co nejrychleji užívání zákona i na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

Proto vypracovalo ministerstvo veřejných prací po dohodě s ministrem s plnou mocí pro správu Slovenska novelu k uvedenému zákonu, jež jeho ustanovení vzhledem k organisaci politických úřadů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi doplňuje, a citací ustanovení uherského práva s platnými tam pravidly o soudním řízení uvádí v souhlas.

Formální návrh:

Osnova budiž přikázána výboru právnímu a sociálně-politickému ku projednání a podání zprávy ve lhůtě 5 denní.

V Praze 9. ledna 1920.

Ministr veřejných prací:
A. Hampl v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP