Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2237.

Zpráva

rozpočtového výboru

o vládním návrhu zákona tisk č. 2068,

jímž prodlužuje se platnost císařského nařízení ze dne 10. ledna 1917, z. ř. č. 14, o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě z podnětů zvláštních, válkou způsobených poměrů, jakož i I. oddílu VI. zák. čl. uher. z roku 1917 o železniční válečné dani.

Císařským nařízením ze dne 10. ledna 1917, z. ř. č. 14, zavedena byla železniční daň dopravní a daň ze zavazadel, a zvýšena daň z jízdních lístků s platností do dne 31. ledna 1920, zároveň pak vláda zmocněna, dáti drahám oprávnění, by pro dobu do dne 31. ledna 1920 vybíraly válečnou přirážku k dovoznému, té které doby platnému, v takové výši, aby válečná přirážka a dopravní daň činily úhrnem nejvýše 30% dovozného, podrobeného válečné přirážce.

V Uhrách zavedena byla I. oddílem uherského zák. čl. VI. z roku 1917 rovněž 30% železniční válečná přirážka s platností do 1. února 1920.

Železniční dopravní daně uvedeny jsou ve státním rozpočtu pro rok 1919 částkou okrouhle K 37,000.000, vynesou však, hledíc na zvýšení tarifů, které dne 1. července 1919 nastalo, částku více než dvojnásobnou, ježto příjem těchto daní do konce září 1919 jen pro Čechy, Moravu a Slezsko činí více než 52,000.000.

Protože státní výdaje stále ještě vzrůstají, a mimořádné poměry přes ukončení války nadále trvají, jest příkazem nezbytné nutnosti, by výnos uvedených daní a přirážek byl zachován v dosavadní výši, a tudíž platnost císařského nařízení a obdobného zákona uherského z roku 1917 byla prodloužena na další dobu až do dne 31. prosince 1923, kdy asi pravděpodobně lze očekávati, že nebude již mimořádných poměrů, způsobených válkou, a že nastane opět normální hospodářský život, jenž automatickým vzrůstem státních příjmů umožní státní správě, aby při hražení státních potřeb nesahala k prostředkům mimořádným.

Rozpočtový výbor porokoval o uvedeném zákoně a navrhuje slavnému Národnímu shromáždění přijetí jeho v tomto nezměněném znění:

Zákon

ze dne ..................................... 1920,

jímž prodlužuje se platnost císařského nařízení ze dne 10. ledna 1917, z. ř. č. 14, o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě z podnětů zvláštních, válkou způsobených poměrů, jakož i I. oddílu VI. zák. čl. uher. z roku 1917 o železniční válečné dani.

§ 1.

Platnost císařského nařízení ze dne 10. ledna 1917, z. ř. č. 14, o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě z podnětů zvláštních, válkou způsobených poměrů, jakož i I. oddílu uherského zák. čl. VI, z roku 1917, o železniční válečné dani, prodlužuje se do dne 31. prosince 1923.

§ 2.

Zákon tento nabude účinnosti dnem 1. února 1920. Ministru financí a ministru železnic se ukládá, aby jej provedli v dohodě se zúčastněnými ministry.

V Praze dne 20. ledna 1920.

Předseda:
Referent:
J. Kadlčák, v. r.
R. Pilát, v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP