Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2230.

Zpráva

ústavního výboru

o návrhu člena Národního shromáždění Dra Ivana Dérera

na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 663 sb. zák. a nař. o stálých voličských seznamech.

Ve schůzi ústavního výboru dne 21. ledna 1920 předložil člen ústavního výboru Dr. Ivan Dérer návrh, aby prodloužena byla reklamační lhůta stanovená zákonem ze dne 19. prosince 1919, čís. 663 sb. z. a nař. pro volební seznamy, jež podle zákona byly poprvé vyloženy dne 15. ledna 1920. Návrh svůj odůvodnil Dr. Dérer tím, že na Slovensku pro různé technické a administrativní překážky voličské seznamy nemohly býti v čas vyhotoveny a 15. ledna vyloženy, následkem čehož se jeví potřeba prodloužení reklamační lhůty.

Návrh tento byl ústavním výborem jednomyslně přijat ku projednání jakožto návrh ústavního výboru a o návrhu zahájena debata ve schůzi výboru ze dne 22. ledna t. r.

Při debatě oznámil výboru zástupce vlády, že vládě samé záleží na novelisaci zákona o stálých voličských seznamech, poněvadž bylo úředně zjištěno, že v četných obcích německých zapsáni byli do voličských seznamů i občané nevyhovující zřejmě podmínkám práva volebního, zejména osoby mladší 21 let. Zjištěny případy, že zapsáni byli do seznamů i mladíci 18letí, a to v tak velkém počtu, že správný výsledek voleb i při zásadě poměrného zastoupení byl by ohrožen.

Z důvodů těchto usnesl se ústavní výbor jednomyslně na tom, aby Národnímu shromáždění předložen byl ku schválení tento návrh zákona:

Zákon

ze dne ........................... 1920,

kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 663 sb. zák. a nař. o stálých seznamech voličských.

§ 1.

Lhůta osmidenní, stanovená § 8. zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 663 sb. zák. a nař. pro vyložení prvých stálých seznamů voličských, jež vyloženy býti měly 15. ledna 1920, prodlužuje se do 8. února 1920.

§ 2.

Dnem 8. února 1920 končí také lhůta stanovená §em 10. zákona o stálých seznamech voličských ku podání námitek proti vyloženým seznamům voličským.

§ 3.

Druhý odstavec § 12. zákona z 19. prosince 1919, č. 663 sb. zák. a nař. zní takto:

Starosta obce vyloží opravené seznamy voličské k veřejnému nahlédnutí (§ 8.) po osm posledních dnů měsíce července, pokud se týče ledna; po prvé po dobu osmi dnů od 8. do 15. března 1920.

§ 4.

V Čechách, na Moravě a ve Slezsku jest předseda reklamační komise oprávněn žádati doklad o stáří občana, zapsaného do stálých voličských seznamů, vzejdou-li pochybnosti o jeho stáří, a to bez ohledu, zda námitky ve směru tom byly podány, či nikoliv; zjistí-li, že zapsaný volič nedosáhl v den vyložení seznamů ještě věku potřebného pro volební právo, jest povinen bez usnesení reklamační komise občana dotčeného ze seznamů škrtnouti, což stane se i v případu, že občan takový, jsa vyzván, aby prokázal své stáří, neučiní tak v lhůtě jemu dané. Toto právo předsedy rekl. komise končí dnem 6. března, 1930.

§ 5.

3. odst. § 10. zák. ze dne 19. prosince 1919, č. 663 sb. zák. a nař. zní takto:

Právo podati námitky přísluší občanům, kteří buď ve voličských seznamech již zapsáni jsou, anebo se domáhají, aby byli do voličských seznamů zapsáni; mimo to každému občanu zapsanému do voličských seznamů kterékoliv obce téhož volebního kraje.

§ 6.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provede jej ministr vnitra.

V Praze 22. ledna 1920.

Předseda:
Referent:
Dr. Meissner v. r.
Dr. Ivan Dérer v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP