Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2225.

Dotaz

člena Národního shromáždění Jana Jílka a soudruhů

na ministra železnic

o nevyplacení pense železničnímu strážníku Janu Konvalinovi v Bližkovicích na Moravě.

Železniční strážník Jan Konvalina na trati severozápadní dráhy v Lukách bydlí od doby přeložení do výslužby v Bližkovicích č. 94, kamž mu až do měsíce srpna 1919 byla řádně pense zasílána.

Za měsíc srpen, září a říjen roku 1919 však nedostal ani pense ani drahotního přídavku, což činí úhrnem 1212 K 20 hal.

Postižený strážník byl osobně v Praze u likvidatury zaopatřovacích požitků a 13 dopisů psal a dožadoval se vyplacení pense, a ačkoliv dotazovatel sám byl osobně u dotyčného úřadu o vyplacení pense zmíněnému strážníku intervenovati, přece až dosud za výše uvedené měsíce strážník pense nedostal.

Na písemný dotaz sdělila likvidatura dne 23. září 1919 strážníkovi Konvalinovi: "peníze byly zaslány poštou na adresu Konvalina Politz a. d. Elbe bei Tetschen." Peníze, Vaše jsme reklamovali na poště. Co nejdříve je dostanete. Totéž sdělení poslala likvidatura na opětovný dotaz v měsíci říjnu, že je bude reklamovati. Celý měsíc tedy je nechala bez reklamace.

Přednosta stanice grešlového Mýta i obec Bližkovice podaly žádost na ředitelství drah o urychlení vyplacení pense s odůvodněním, že zmíněný železniční strážník pro nevyplacení pense jest ve veliké bídě a nouzi. K žádosti této bylo odpověděno, že "vše se" vyrovná Konvalina jest úplně chudý, musil se zadlužiti, platiti úrok z vypůjčeného obnosu a mimo to musel po celou dobu neprávem zadržené pense trpěti hlad a bídu.

Konečně bylo zjištěno, že peníze odeslané na nesprávnou adresu byly vyplaceny osobě naprosto jiné a strážník Konvalina odkázán, že pense mu bude vyplacena, až pošta peníze likvidatuře vrátí!

Poněvadž strážník Konvalina svého pobytu neměnil, nemá vinu na tom, že likvidatura peníze jemu jak pensi určené odeslala na nesprávnou adresu a jest naprosto nesprávným, aby pro omyl, kterého se dopustil likvidační úřad, trpěl omylem nevinný Konvalina tak, aby zadržováním pense, na kterou má plný nárok, byl vržen do bídy a majetkových ztrát. Pense za tyto tři měsíce až do dnešního dne mu vyplacena nebyla.

Z důvodů těch táží se podepsaní:

Jest pan ministr železnic ochoten postarati se o to, aby strážníku v. v. Janu Konvalinovi byla vyplacena pense i drahotní přídavek za měsíce srpen, září, říjen 1919 a to ihned, bez průtahů, zároveň s úroky?

Jest p. ministr ochoten postarati se o to, aby v likvidatuře zaopatřovacích požitků pracovalo se přesně a tak, aby podobný případ se opakovati nemohl?

V Praze 16. ledna 1920.

J. Jílek,

Šolle, Bezděk, Šamalík, Dr. Novotný, Sedláček, A. Kaderka, Kadlčák, Dr. Hruban, Dr. Frant. Nosek, Fr. Mlčoch, Šabata, Čapka, Čuřík, Rýpar, Fr. Navrátil, Ševčík, Dr. Dolanský, Dr. Mazanec, Šrámek, Valoušek.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP