Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2223.

Návrh

členů Národního shromáždění Jana Slavíčka, Kvidery, Srnce a soudr.

na změnu zákona ze dne 25. října 1896, č. 220, ř. z., pokud se týče ze dne 23. ledna 1914, č. 13. ř. z.

o daních osobních zvýšením daně prostého minima při dani z příjmu.

Národní shromáždění, račiž se usnésti, aby vydán byl tento zákon:

Zákon

ze dne ............................................. 1920,

jímž mění se zákon ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., pokud se týče ze dne 23. ledna 1914, č. 13 ř. z.

Článek I.

Zákon ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z. o přímých daních osobních, pozměněný zákonem daným dne 23. ledna 1914, č. 13. ř. z., má ve hlavě IV. o dani z příjmu v § 155. takto zníti:

§ 155.

Osobní daně z příjmu jsou dále zproštěny osoby, jejichž veškerý příjem, čítajíc na jeden rok, nepřesahuje 4.000 K.

Ustanovení toto vztahuje se k osobám, které podle § 153 nejsou podrobeny dani ze svého veškerého příjmu, toliko tenkráte, prokážou-li, že veškerý příjem jejich, čítajíc k němu příjem podle tohoto zákona dani nepodrobený, nepřevyšuje sumy prosté daně.

Článek II.

Účinnosti nabývá zákon tento dnem vyhlášení.

Článek III.

Vláda se zmocňuje, provésti nařízením změny, které vzniknou zvýšením příjmu prostého daně, z 1.600 K na 6.000 K v zákoně ze dne 10. února 1907, z. ř. č. 30, kterým byla změněna některá ustanovení zákona ze dne 13. června 1880, z. ř. č. 70, o vojenské taxe, o fondu vojenské taxy a podpoře nuzných rodin osob mobilisovaných, anebo v jiných zákonech.

Článek IV.

Provésti zákon tento ukládá se ministru financí, jemuž jest se ve věci článku III. dohodnouti se zúčastněnými ministry.

Odůvodnění.

Vzhledem k ustáleným drahotním poměrům, jeví se roční příjem 1.600 K - 4.000 K tak nízkým, že stačí s tíží k uhájení nejnutnějších potřeb životních pro jednu osobu, a je tedy snaha, sprostiti příjem ten daně z příjmu a jiných platů, plně odůvodněna.

Ve směru formálním navrhuje se přidělení návrhu toho výboru rozpočtovému.

V Praze 20. ledna 1920.

J. Slavíček, Kvidera, Srnec,

Jan Hrizbyl, B. Fišer, K. Moudrý, Dr. Krejčí, Emil Špatný, St. K. Neumann, Prokeš, Konečný, Dr. Klouda, Dr. Rambousek, J. Svozil, Landová-Štychová, Dr. Heidler, Stivín, Merta, Stříbrný, Zeminová, Kopeček.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP