Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2222.

Zpráva

rozpočtového výboru

o vládním návrhu zákona tisk č. 2058

o osvobození daně z příjmu od přirážek a příspěvků pro samosprávné svazky.

Souvisí s povahou daně z příjmu (bývalé rakouské osobní daně z příjmu) zavedené zákonem z 25. října 1896 č. 220 ř. z., jakožto daně, doplňující celou soustavu výnosových daní přímých, že daň ta neměla podléhati žádnému dalšímu zatížení přirážkami samosprávných svazků. Proto také náhradou za výnos těchto přirážek poskytovány byly příděly státní, začež se země vzdaly práva vypisovati k dani té přirážky. Stav tento trval až do konce roku 1917, od které doby žádných usnesení zemských zastupitelstev ve směru tom není. Toho počínají využitkovati některé obce (německé) a ukládají ve své pravomoci k dani z příjmu obecní přirážky (do 10%). K zamezení toho směřuje předložený vládní návrh, s jehož obsahem i důvody rozpočtový výbor plně souhlasí a doporučuje jej v nezměněném znění ku přijetí.

V Praze 20. ledna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Ant. Němec v. r.
Dr. Horáček v. r.


Zákon

ze dne ........................... 1920

o osvobození daně z příjmu, zavedené zákonem ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., ode všech přirážek a příspěvků pro samosprávné svazky.

§ 1.

Daň z příjmu, zavedená zákonem ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z. a upravená zákonem ze dne 23. ledna 1914, č. 13. ř. z., není základem pro vyměřování a vybírání přirážek a příspěvků pro samosprávné svazky.

§ 2.

Usnesení samosprávných svazků, jimiž bylo stanoveno vypisování přirážek neb příspěvků k dani z příjmu za dobu po dni 31. prosince 1917, se zrušují.

§ 3.

Provésti tento zákon, jenž nabývá účinnosti dnem vyhlášky, se ukládá ministru financí.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP