Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2220.

Zpráva

kulturního výboru

o vládním návrhu zákona tisk č. 2142,

jímž se zatímně upravuje organisace hospodářských škol lidových.

Zákon

ze dne .......................... 1920,

jímž se zatímně upravuje organisace hospodářských škol lidových.

§ 1.

Účelem hospodářských lidových škol jest, aby jednak po ukončení všeobecné povinnosti školní prohloubily všeobecné vzdělání mládeže venkovské, nabyté na obecných a občanských školách, jednak aby připravovaly mládež tu ku příštímu životu praktickému tím, že doplňují její vědomosti nejdůležitějšími částmi nauky hospodářské, povznášejí touhu k dalšímu zemědělskému vzdělávání a jsou přípravou k návštěvě nižších odborných škol zemědělských.

Vyučování jest dvouleté a trvá po celý školní rok. Vyučování budiž v zimě převahou theoretické, v létě praktické.

K návrhu školního výboru a sboru učitelského, se zřením k místním poměrům, možno povoliti zřízení III. ročníku, v němž by se zejména některý specielní obor hospodářský pěstoval.

§ 2.

Učebné předměty na hospodářských školách lidových jsou: řeč vyučovací a písemnosti, počty s měřictvím a s účetnictvím, přírodovědecké a národohospodářské základy výroby zemědělské, občanská nauka, družstevnictví a pojišťování, zdravověda s tělesnou výchovou, po případě poučení o průmyslu, živnostech a kreslení plánů. Pro dívky též vychovatelství a domácí hospodářství. Vyučování doplňujtež knihovna, čítárna, rozhovory, besídky, exkurse, výstavy a praktická cvičení.

§ 3.

Hospodářská škola lidová může býti zřízena, kde si toho místní činitelé, zejména odborné hospodářské korporace přejí.

Obce, ležící na blízku místa, kde škola lidová je zřízena, mohou k jejich žádosti býti spojeny s místem školním v jeden obvod školní, pokud návštěva školy vzhledem ke vzdálenosti těch obcí jest možnou.

§ 4.

Na hospodářských školách lidových mohou vyučovat učitelé škol obecných a občanských, naukám hospodářským pak ti, kdo podají průkaz o tom, že jsou způsobilí, aby vyučovali těmto naukám.

§ 5.

O zřízení, jakož i o zrušení hospodářské školy lidové rozhoduje ministerstvo zemědělství po slyšení dotyčného zemského výboru, na Slovensku po slyšení župního úřadu.

Vrchní správa hospodářského školství lidového náleží ministerstvu zemědělství, které k návrhu školního výboru jmenuje správce školy a síly učitelské, a pečuje vhodnými prostředky o rozvoj hospodářského školství lidového.

Jakým způsobem má býti podán průkaz způsobilosti vyučovati naukám hospodářským, ustanoví ministerstvo zemědělství.

§ 6.

Ministerstvo zemědělství vydá normální statut a učebnou osnovu pro hospodářské školy lidové.

§ 7.

Návštěva hospodářské školy lidové tam, kde škola ta byla zřízena, jest povinnou veškeré mládeži mužské i ženské ve věku od 14 let, pokud nenavštěvovala nebo nenavštěvuje jiného učiliště hospodářského vyšší kategorie, nebo jiné střední, neb odborné školy, aniž jinému než hospodářskému zaměstnání trvale se věnuje, a která bydlí v obvodu 6 km od školy lidové.

Ministerstvo zemědělství může tuto vzdálenost vzhledem k místním poměrům snížiti.

§ 8.

Hospodářské škole lidové má místní školní rada, nelze-li nalézti jiných vhodných volných místností, bezplatně propůjčiti místnosti i pomůcky vyučovací školy obecné neb občanské bez újmy pravidelného vyučování na škole obecné neb občanské. Čas i způsob užívání jejich určí příslušné úřady školní, jimž vydána bude ministerstvem školství a národní osvěty v dohodě s ministerstvem zemědělství instrukce, směřující co možná k největšímu podporování těchto škol. Za příčinou praktického vyučování v době letní budiž každá hospodářská škola lidová opatřena vhodným pozemkem a inventářem potřebným ku praktickým cvičením. Nebylo-li by lze užíti k tomuto účelu školní zahrady, budiž potřebný pozemek opatřen školní obcí, neb obcemi spojenými v obvod hospodářské školy lidové. Nejmenší výměra pozemku a rozvrh praktických cvičení budiž ustanoven učebnou osnovou.

§ 9.

Věcný náklad hospodářské školy lidové uhradí místní činitelé, kteří opatří též úhradu osobního nákladu, pokud není hražen subvencemi veřejnými, zejména z dotace ministerstva zemědělství na hospodářské školy lidové.

Sdruží-li se několik obcí v jeden obvod školní, dohodnou se o společném nákladu, jinak uhrazují náklad na hospodářskou školu lidovou podle výše přímých daní předepsaných v dotyčných obcích. Veškeré příspěvky na zřízení a udržování hospodářské školy lidové plynou do školního fondu hospodářské školy lidové.

§ 10.

Přímá správa školy náleží místnímu školnímu výboru, který je složen ze zástupce vlády, zemského výboru, nebo župního úřadu, školní obce, neb obcí, které se spojily ke zřízení hospodářské školy lidové v jeden obvod školní, správce lidové školy, jednoho zástupce učitelů školy, zvoleného sborem učitelským a ze zástupcův oněch činitelů, kteří se trvale zavážou poskytovati škole na vydržování každoročně nejméně 100 Kč.

Korporace a odborné hospodářské spolky, které přispívají menší částkou než 100 Kč ročně, volí do místního školního výboru jednoho společného zástupce. Školní výbor volí ze svého středu předsedu a pokladníka. Doba úřadování členů školního výboru trvá tři léta, po kterémž čase lze každého člena opět voliti. Úřad tento je čestný a vykonává se zdarma.

§ 11.

Školní výbor činí veškerá svá podání na základě svého usnesení.

§ 12.

Školnímu výboru náleží:

a) podati ministerstvu zemědělství ke schválení návrh organisačního statutu a učebné osnovy, přizpůsobené místním poměrům, pak rozpočty na zařízení školy a její vydržování, jakož i návrh jednacího řádu, a navrhovati změnu jejich ministerstvu zemědělství, které jedině může změnit organisační statut a učebnou osnovu;

b) předkládati ministerstvu zemědělství ku prozkoumání a schválení rozpočet na vydržování hospodářské školy lidové, jakož i ke konci každého roku kalendářního závěrečné účty o tom, jak všech příspěvků na vydržování školy bylo užito;

c) obstarávati hospodářské a správní věci školy;

d) navrhovati ministerstvu zemědělství správce školy a síly učitelské;

e) vydávati výroční zprávy školní a předkládati je ministerstvu zemědělství;

f) pečovat o žádoucí inventář a zejména o potřebné učebné pomůcky, o věcné potřeby k řádnému vyučování, o školní pokusné pole, jakož i o řádné jich udržování.

§ 13.

Vyučování na hospodářských školách lidových je pro žactvo bezplatné.

§ 14.

Tímto zákonem mění se § 10. a § 59. zákona ze dne 2. května 1883, č. 53. ř. z., a nařízení ministerské ze dne 10. dubna 1885, č. 1985, a § 48., č. 2., § 50. a § 52., 2. odstavec zákona uherského z roku 1868, č. XXXVIII., a nařízení uherského ministerstva školství, vydaného v dohodě s uherským ministerstvem orby z roku 1896, č. 60704, jakož i pozbývají platnosti všechna ustanovení zákonův a nařízení, pokud odporují tomuto zákonu.

§ 15.

Provedení tohoto zákona náleží ministerstvu zemědělství v dohodě s ministerstvem školství a národní osvěty, jakož i s ministerstvem vnitra.

§ 16.

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Resoluce.

Ministerstvu zemědělství se ukládá, aby v době co možná nejkratší zřídilo kursy pro učitele obecných a občanských škol k získání potřebné kvalifikace za učitele hospodářských škol lidových a opatřilo potřebné učebné knihy a pomůcky pro tyto školy.

Zároveň ukládá se ministerstvu zemědělství, aby vykonalo potřebné kroky u ministerstva školství a národní osvěty, by učebné osnovy ústavů ke vzdělání učitelů byly v tom směru doplněny, aby kandidáti učitelství již na učitelských ústavech dostali lepší základy ze zemědělských nauk.

V Praze 21. ledna 1920.

Předseda podle stáří:
Zpravodaj:
Dr. Ant. Cyr. Stojan v. r.
Josef Babánek v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP