Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2219.

Zpráva

výboru pro změnu jednacího řádu

o návrhu člena Národního shromáždění Jana Šrámka a soudr. tisk č. 8.

na změnu zákona ze dne 9. listopadu 1918 o jednacím řádu Národního shromáždění.

Zákon

ze dne ............................................. 1920,

kterým se mění § 5. zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 sb. z. a nař.

Čl. I.

§ 5. zák. ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 sb. z. a nař., mění se takto:

§ 5.

Národní shromáždění zvolí předsedu 5 místopředsedů, 8 zapisovatelů a 4 pořadatele.

Čl. II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedení jeho svěřuje se ministru vnitra.

Důvodová zpráva.

Výbor pro změnu jednacího řádu pojednal ve schůzi své 20. ledna t. r. znovu o návrhu člena Národního shromáždění Jana Šrámka a soudruhů a usnesl se, aby pro dobu, po kterou ještě Národní shromáždění vykonávati bude své zákonodárné a zvláště ústavodárné poslání, bylo ve svém předsednictví rozmnoženo o jednoho člena.

Činí proto návrh, aby Národní shromáždění přijalo změnu zákona o jednacím řádu, jak shora uvedeno.

V Praze 20. ledna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Ing. Rotnágl v. r.
Dr. Mazanec v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP