Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2214.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne .......................................................... 1920,

jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů.

§ 1.

Při dovozu tabáku a tabákových tovarů přes celní čáru zapraviti jest kromě cla licenční poplatek, který stanoví se za doutníky, cigarety, jakož i za jiné tabákové tovary a suroviny částkou 400 K z 1 kg ryzí váhy, která jest základem vyclení.

Tím mění se ustanovení §u 1. zákona z 27. května 1919, č. 294 sb. z. a n.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.

Provedení tohoto zákona ukládá se ministru financí.

Odůvodnění.

Zákonem z 27. května 1919, č. 294 sb. z. a n., stanoven byl při dovozu tabákových tovarů a surovin licenční poplatek

za doutníkyK225.-
za cigaretyK150.-
a za jiné tabákové tovary a suroviny K75.-

z 1 kg ryzí váhy.

Od 1. ledna 1920 zvýšeny byly ceny tuzemských tabákových tovarů průměrně o více než 100%, následkem čehož nutno zvýšiti také poplatek licenční, poněvadž by jinak nastal nepoměr mezi cenami tuzemských a cizozemských tovarů. Spotřebitel cizozemských tovarů byl by ve značné výhodě vůči spotřebiteli tuzemských tovarů, což by nebylo v zájmu domácí výroby, kterou stát povinen je chrániti.

Mimo to nutno dbát o to, aby licenční poplatek při nejmenším se rovnal nejvyššímu monopolnímu zisku, kterého stát z výroby domácích tovarů dosahuje.

Tento zisk je při cigaretách největší, při tabáku cigaretovém skoro týž a při doutnících nižší; bylo by tedy nutno, sazbu pro jednotlivé tyto druhy kuřiva určiti v poměru opačném než dosud, totiž pro doutníky sazbou nižší a pro cigarety a jiné tovary sazbou vyšší.

Poněvadž však rozdíl monopolního zisku z hotových cigaret a tabáku cigaretového je nepatrný a vzhledem k tomu, že není žádné příčiny zvlášť favorisovati dovoz lepších druhů doutníků z ciziny, navrhujeme jednotnou sazbu pro všechny druhy.

Osnova tato spadá do oboru působnosti finančního výboru, jemuž budiž přikázána s tím, aby o ní podal zprávu ve lhůtě 3 dnů.

V Praze 8. ledna 1920.

Ministr financí:
Sonntág v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP