Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2213.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne ........................................ 1920

o doplnění sítě státních drah.

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby provedla tyto železniční stavby:

1. výstavbu druhé koleje na trati z Břeclavě do Děvínské Nové Vsi,

2. stavbu dráhy z Vajan - Drahňova do Bánovců,

3. přestavbu trati místní dráhy z Vajan do Užhorodu na trať hlavní dráhy.

§ 2.

Vláda se zmocňuje, aby k tomu cíli vykoupila trať Kúty, zemská hranice a místní dráhu Užhorod - Vajany - Drahňov.

§ 3.

Vláda se zmocňuje, aby náklad nutný ku provedení těchto staveb a k výkupu uvedených tratí až do výše 90 milionů korun opatřila úvěrními operacemi.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provedením jeho se pověřuje ministr železnic v dohodě s ministrem financí.

Důvodová zpráva.

I. Stále stoupající doprava na Slovensko a zejména do hlavního města jeho a našeho dunajského přístavu Bratislavy, jakož i důvody strategické činí nezbytně nutným, aby trať Břeclava - Bratislava byla vybudována jako dvoukolejná trať prvého řádu.

Tato trať jest jediným vhodným spojením se Slovenskem, neboť druhé naše železniční spojení, vedoucí přes Vlárský průsmyk, je vzhledem na svoji výstavbu méně výkonné a vzhledem na možnost poruch ne dosti spolehlivé.

Po obsazení Slovenska byla učiněna jenom nejnutnější opatření stavební, aby trať Břeclava - Bratislava, jež byla částečně vybudována jako dráha místní, vyhovovala aspoň nejnaléhavějším požadavkům dopravním, vyvinuvším se spojením Slovenska s naší republikou.

Důležitost tohoto spojení a zároveň jeho nedostatečnost byla výmluvným způsobem prokázána za vojenských operací, vyvolaných vpádem Maďarů na Slovensko.

Potřebné výkonnosti této trati pro případ vojenských operací lze dosíci jen okamžitou výstavbou druhé koleje v úseku z Břeclavě do Děvínské Nové Vsi, a náležitým vybudováním stanic v průběhu této trati se nalézajících.

Výstavba druhé koleje na trati v délce 68 km s nutnou přestavbou stanic a vyvlastnění 7.5 km dlouhé dílčí trati z Kút k zemské hranici moravské, jež je ve vlastnictví společnosti uherské severozápadní místní dráhy, budou vyžadovati nákladu asi 55 milionů korun.

II. Stejně nedostatečné jako spojení Moravy se Slovenskem je spojení Slovenska s Přikarpatskou Rusí.

Železniční trať Michalány - Legiňa - Nové Město pod Šiatorem - Čap jest toho času jediným spojením Slovenska s Přikarpatskou Rusí.

Ježto tato trať leží bezprostředně u hranic zemských, je z ohledů strategických naléhavě nutno vybudovati příznivěji na sever položené spojení vedoucí do Karpatské Rusi.

Takového spojení lze docíliti výstavbou dráhy vedoucí z Bánovců do Vajan - Drahňova a přestavbou místní dráhy z Vajan - Drahňova do Užhorodu na dráhu hlavní.

Trasa železnice Bánovce - Vajany - Drahňov, asi 20 km dlouhá, odbočuje ve stanici Bánovcích na trati státní dráhy Legiňa - Medzi Laborcie, blíží se na to obloukem k silnici vedoucí z Bánovce do Vajan, jejíž směr podržuje celkem až do Drahňova, dotýkajíc se obvodu obcí Dobroky, Budkovic a Drahňova. Od Drahňova vede trať inundačním územím Laborce a po překročení této řeky zaúsťuje na západním konci stanice Vajanské místní dráhy Užhorod - Vajany.

Náklad na stavbu dráhy Bánovce - Vajany s výlohami za výkup a přestavbu asi 25 km dlouhé místní dráhy z Užhorodu do Vajan činí K 35 milionů. Celkový náklad na svrchu označené železniční stavby a výkup privátních drah, jež jsou jak z důvodů hospodářských, tak z důvodů strategických nezbytně nutny činí celkem asi 90 milionů korun.

Formální návrh:

Osnova budiž přikázána výboru dopravnímu ku podání zprávy ve lhůtě 5ti denní.

V Praze 5. ledna 1920.

Ministr železnic.
Dr. Franke v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP