Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2209.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne ............................. 1920

o služebním slibu učitelstva.

§ 1.

Všichni učitelé a učitelky, působící při veřejných obecných a občanských školách v celém území československé republiky, kteří dosud nesložili služební přísahy podle nařízení vlády republiky československé ze dne 26. srpna 1919, č. 495 sb. z. a n., zůstávají nadále učiteli těchto škol, přihlásí-li se a vykonají-li nařízený slib věrnosti do měsíce.

Slib ten koná se písemně a zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že československé republice budu vždy věren a její vlády poslušen, že budu veškery její zákony zachovávati, své úřední povinnosti podle platných zákonů a nařízení vykonávati pilně, svědomitě a nestranně, úředního tajemství neprozradím a ve všem svém jednání jen prospěchu státu a zájmu služby budu dbáti".

Den, kdy měsíční lhůta v odstavci prvém ustanovená se počíná, ustanoví pro jednotlivá území ministr školství a národní osvěty.

§ 2.

Kdo včas, ač-li není nepřekonatelné překážky, se nepřihlásí a nesloží slibu, pozbývá svého místa a všech nároků na plat a výslužné pro sebe a svou rodinu.

§ 3.

Podrobnější ustanovení o tom, jak slib jste vykonati, ustanoví ministr školství a národní osvěty.

§ 4.

Ministr školství a národní osvěty může zprostiti povinnosti, aby složili tento slib, ony učitele, kteří tak již dříve učinili podle jeho výnosu ze dne 27. listopadu 1918, č. 320.

§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedením jeho se pověřuje ministr školství a národní osvěty.

Důvodová zpráva.

Podle došlých zpráv nesložili dosud někteří němečtí učitelé obecných a občanských škol slibu věrnosti republice. Jeví se tudíž potřeba obdobného opatření, jako se stalo zákonem ze 7. února 1919, č. 74 sb. z. a n. pro úředníky státní. Příležitost je nyní zvláště vhodná po ratifikaci mírových smluv, kdy na Ratibořsku, Vitorazsku atd. půjde také o převzetí učitelů, kteří byli dosud cizími státními příslušníky.

Po stránce formální se navrhuje, aby tato osnova zákona přikázána byla výboru kulturnímu s uložením 3 denní lhůty ku podání zprávy.

V Praze 9 prosince 1919.

Ministr školství a národní osvěty:
Habrman v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP