Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2206.

Odpověď

ministra pro zásobování lidu

na dotaz členů Národního shromáždění Prokůpka, Donáta, Vraného a společníků č. tisku 1731

stran zpráv o dodávce obilí.

Udání obsažená ve shora uvedeném dotazu zakládají se na nesprávných informacích, proto nejsou správny závěry z těchto okolností vyvozené.

Již dne 17. října 1919 upozornil Státní obilní ústav v Praze Hospodářské družstvo v Roudnici na článek ve "Večeru" ze dne 16. října uveřejněný, kdež se uvádí, že u Hospodářského družstva v Roudnici jest uloženo takové množství obilí, až se lámou stropy. Hospodářské družstvo v Roudnici na to odpovědělo, že zpráva jest úplně nepravdivá, jelikož vůbec ničeho na skladě není, a družstvo za celou sezonu ani zrna obilí na sklad nepřevzalo.

V družstevním skladišti v Telči prováděl Zemský obilní ústav v Brně podle rozkazu ministerstva pro zásobování lidu dne 12. listopadu 1919 zevrubnou rekvisici. Pokud se týče otázky přeplnění skladiště dne 15. října, bylo zjištěno, že sklad nečinil 12 vag. obilí, nýbrž 718.47 q chlebovin a 115.05 q ovsa; subkomisionář měl disposice na 350 q žita a 100 q ječmene (na ječmen měl již disposici na 100 q, na skladě však pouze 25.93 q). Zásoba pšenice per 92.54 q, žita 255 q, ovsa 115.05 q nebyla Zemskému obilnímu ústavu hlášena.

Udělené disposice nebyly vyřízeny, poněvadž parní mlýn v Telči přikázaných 50 q žita neodebral; 200 q žita disponovaných 2. října pro mlýn Weberův Rantířov nebylo odesláno, neboť pytle, které došly 13. října 1919, bylo třeba opraviti; žito bylo proto odesláno až 3. a 4. listopadu. Nemůže se proto mluviti o přeplnění tohoto skladu. Dále tvrzení, že v téže době demonstrovalo obyvatelstvo v Telči proti nedokonalému zásobování moukou, není úplně správné. Ozývaly se pouze více méně silné hlasy proti tomu, že úřad nevydává celé dávky 3 kg, což ovšem při výsledku dodávek nebylo možno. Také skladiště v Kolíně, Pelhřimově a v Pacově nebyla tehdy přeplněna.

Hospodářské družstvo v Kolíně, jedno z nejlepších skladišť, denně vypravuje zásilky, avšak čekání na vagony a pytle zdrží mnohdy výpravy. Družstvo samo nemělo příčiny ani na tyto okolnosti si stěžovati, a bylo jemu podivno, že pověst o přeplnění jeho skladišť mohla vůbec vzniknouti.

Pokud se Pelhřimova a Pacova týče, vypravují tato skladiště ihned tvrdé obilí do mlýnů, jakmile pytle dojdou a vagony jsou přistaveny.

Pokud jde o expedici ovsa, jest tato zdlouhavější pro nedostatek pytlů a tu se může státi, že se během 4 neděl, než pytle na oves dojdou, zásoby zvětší.

O výpravu ústavních pytlů na oves dbá se co nejsvědomitěji, avšak nelze vždy zabrániti zdržení, jelikož doprava pytlů jest příliš zdlouhavá, takže často nedojdou včas.

Na poslední odstavec dotazu odpovídá ministerstvo, že každý týden se vydávají výkazy o dodávkách i výkupech obilnin jednotlivých okresů jak v celku, tak v procentním poměru ku předpisu kontingentu; ministerstvo pro zásobování lidu nařídí, aby tyto výkazy, které se uveřejňují, dodány byly i Národnímu shromáždění.

V Praze dne 12. ledna 1920.

Ministr pro zásobování lidu:
Houdek v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP