Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2205.

Odpověď

ministra školství a národní osvěty

na dotaz člena Národního shromáždění dra Weyra a soudruhů (číslo tisku 1878)

o osudu universitního odkazu bývalého arcibiskupa olomouckého dra Kohna.

Páni členové Národního shromáždění dr. Weyr a soudruzi podali na mne dne 19. listopadu 1919 dotaz o osudu universitního odkazu bývalého arcibiskupa olomouckého dra Kohna, odvolávajíce se na to, že podle zpráv po politickém převratu v denním tisku uveřejněných bylo soudní projednávání pozůstalosti po arcibiskupovi dru Kohnovi v důsledku státoprávních změn zastaveno a od této doby o osudu jejím ničeho známo není.

K tomuto dotazu dovoluji si odpověděti toto:

Jmění odkazu Kohnova na zřízení české university v Olomouci po případě na jiný kulturní účel s universitou českou na Moravě souvisící, uloženo jest jednak u zemského soudu ve Štýrském Hradci, jednak - z menší části - v Olomouci. U zemského soudu ve Štýrském Hradci uložen jest jmenovitě útržek za velkostatek Ehrenhausen, asi 700.000 K, různé hodnoty hypoteční banky v nominále 600.000 K a další obnosy v závěti naznačené a během času u soudu deponované. Ve filiálce české banky Union v Olomouci uložen jest obnos 341.000 K.

Ministerstvo školství a národní osvěty již od prvních dob po převratu věnovalo svoji pozornost tomu, aby jmění odkazu Kohnova bylo zachováno pro účely v závěti ustanovené. V této příčině snažilo se jmenovitě svými rozkazy zemské správě politické v Brně jakožto úřadu nadačnímu docíliti toho, aby jak správa jmění pozůstalostního, tak i veškeré projednávání převedeno bylo od zemského soudu ve Štýrském Hradci na zemský soud v Brně. V tomto směru nepodařilo se dosud docíliti určitých positivních výsledků, ježto úřady štýrsko-hradecké, které zprvu odmítaly příslušnost moravské zemské správy politické jako úřadu nadačního, "ježto Němci osídlená oblast olomoucká jest podle § 1. zákona ze dne 11. listopadu 1918, sb. st. z. č. 40, částí republiky Německo - rakouské", snaží se i dále rozhodnutí své v této otázce odkládati, při čemž jest výhodnou pro ně i okolnost ta, že smlouva Saint-Germainská posud není ratifikována. Nelze však pochybovati, že článek 266. uvedené mírové smlouvy plně požadavku našemu na vydání jmění nadačního odpovídá.

V právním směru jest stanovisko, ministerstvem školství a národní osvěty zastávané a v důsledku daných jím nařízení zemskou správou politickou v Brně hájené, zdůvodněno i samým rozhodnutím správního soudu rakouského ze dne 9. února 1918, č. 2114, jímž byla sice stížnost, podaná na ministerstvo kultu a vyučování ze dne 9. prosince 1916, č. 4283, o nepřijatelnosti universitního nadání Kohnova zamítnuta, současně však bylo vysloveno, že nebylo posud úřady rozhodnuto o přijetí subsidiaerní nadace pro jiný kulturní účel na Moravě z toho důvodu, že strany v tomto ohledu posud žádných návrhů neučinily. Moravská zemská správa politická prohlásila k zdejšímu poukazu zemskému soudu ve Štýrském Hradci přípisem ze dne 21. června 1919, č. 8506 pres., že subsidiaerní nadání dra Theodora Kohna na kulturní účel souvisící s českou universitou na Moravě bezpodmínečně přijímá.

Podle posledních zpráv v této věci došlých nebylo při roku dne 15. října 1919 v této věci u zemského soudu ve Štýrském Hradci konaném rozhodnuto, ježto podle prohlášení zástupce finanční prokuratury štýrsko-hradecké nebylo tu právoplatného prohlášení zástupců metropolitního kostela v Olomouci a chudobinského fondu v Olomouci, že dědictví se zříkají. Tomuto nedostatku bylo metropolitní kapitolou v Olomouci ihned odpomoženo, kdežto chudobinský fond v Olomouci žádá, aby před vydáním prohlášení nahraženo mu bylo 30.000 K jakožto výlohy jemu z uplatňování nároku na dědictví Kohnovo vzniklé.

Ministerstvo školství a národní osvěty bude i na dále přesně sledovati vývoj celé této věci a neopomene učiniti všecky kroky, jimiž by bylo docíleno úspěchu.

Ve věci Kohnova odkazu bylo také jednáno při poradách s delegací rakouskou ve dnech 10. a 11. ledna t. r.

V Praze dne 12. ledna 1920.

Ministr školství a národní osvěty:
G. Habrman v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP