Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2202.

Odpověď

ministra školství a národní osvěty

na dotaz člena Národního shromáždění Fr. Zeminové a spol. (č. tisku 1418),

je-li zaručeno sestátnění všech soukromých ústavů učitelských v republice Československé od nového školního roku 1919/20.

Otázku upravení poměrů osobních i vyučovacích na nestátních ústavech učitelských měla správa vyučovací již v školním roce 1918/19 v náležité patrnosti. Proto požádala, aby do dodatečného rozpočtu na rok 1919 vřazena byla ještě částka 60.000 Kč k tomuto účelu. Z tohoto obnosu hrazeny jsou náklady, jež vznikají státu tím, že hledí ulehčiti vydržovací břemena nově vzniklým ústavům městským, posílaje na ně k výkonu služby státní profesory. Tak byl na Kladně úplně uzavřen soukromý ústav učitelský a místo něho otevřeny 4 ročníky nového učitelského ústavu městského, na nějž byly přikázány dvě státní síly učitelské. V Chrudimi nebyl otevřen první ročník učitelského ústavu soukromého a místo něho zřízen byl učitelský ústav městský, na nějž rovněž byly přiděleny službou dvě státní síly učitelské. V Kutné Hoře na místo soukromého ústavu učitelského otevřeny byly pobočky dívčí při tamějším státním ústavě učitelském a náklad na ně nese úplně stát. Kromě toho uděleny byly za rok 1919 tyto subvence: evang. učitelskému ústavu v Čáslavi 3833 K, dívčímu učit. ústavu ve Valašském Meziříčí 5750 K, měst. učit. ústavu v Litomyšli 6000 K, pokrokovému dívčímu učit. ústavu v Přerově 7.000 K, měst. učit. ústavu v Olomouci 3000 K, jakož i výše jmenovaným ústavům na Kladně 5979.20 K a v Chrudimi 2000 K.

Do rozpočtového návrhu na rok 1920 vřazeny byly částky, potřebné k postátnění těchto učitelských ústavů od 1. ledna 1920: měst. učit. ústavu v Plzni, měst. učit. ústavu v Litomyšli, evang. učit. ústavu v Čáslavi, pokrokového dívčího pedagogia v Přerově a dívčího učit. ústavu ve Valašském Meziříčí.

Tím opět bude učiněn další krok k dosažení cíle, jejž pp. tazatelé mají na mysli a k němuž i vyučovací správa směřuje, aby totiž byly v nejbližší době převedeny všecky soukromé ústavy učitelské do správy státní, pokud jen tak dovolí zřetel na zatížení státního pokladu.

V Praze dne 19. ledna 1920.

Ministr školství a národní osvěty:
G. Habrman v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP