Středa 24. března 1920

(Schůze zahájena o 10. hod. 30 min. dopol.)

Přítomni.

Předseda: Tomášek.

místopředsedové: Dula, dr. Hajn, Kadlčák, Konečný, Udržal;

zapisovatelé: dr. Herben, Vacula;

větší počet členů Národního shromáždění.

Zástupce vlády: Člen vlády G. Habrman.

Z kanceláře sněmovní: JUDr. Haasz, tajemník sněmovní, zástupce jeho JUDr. Trmal.

Denní pořad

134. schůze Národního shromáždění československého ve středu dne 24. března 1920 o 10. hodině dopolední.

Zpravodaj dr. Weyr. 1. Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1921), usneseném Národním shromážděním a vráceném presidentem republiky (tisk č. 2284), jímž se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé (tisk č. 2593).

Zpravodaj inž. Bečka a Hyrš. 2. Zpráva I. výboru zásobovacího,

II. výboru technického o peticích, týkajících se poměrů vyživovacích a zásobovacích (tisk č. 2625).

Zpravodaj dr. Stojan a Hatlák. 3. Zpráva I. výboru kulturního,

II. výboru sociálně-politického o návrhu členů Národního shromáždění Boh. Fischera, Rebše a soudr. (tisk. č. 219) na zavedení poraden pro volbu povolání (tisk č. 2626).

Zpravodaj Vojta. 4. Zpráva státně zřízeneckého výboru k resoluci posl. Vojty a soudr. přikázané výboru v 101. schůzi Národního shromáždění dne 18. prosince 1919 v záležitosti zařadění poštovních dopravních úředníků skupiny D (tisk č. 2644).

Předseda (zvoní): Národní shromáždění je schopno se usnášeti. Zahajuji schůzi.

Omluvili se:

churavostí: dr. Franta (na neurčito), Paulíny (na neurčito), Pik (na neurčito), Duchaj (na neurčito);

zaměstnáním: Pavlán (na neurčito), dr. Vlček (na neurčito),Frant. Mlčoch (pro tento týden), Malík (do 25. t. m.), Josef Kříž (pro tento týden), Babánek, Prokůpek, dr. Zahradník;

dodatečně za schůzi dne 19. t. m. prof. dr. Mareš.

Do dnešní schůze dostavil se člen N. S. Petrovič a vykonal slib.

Žádám p. kol. Brežného, aby přečetl formuli slibovací, a p. kol. Petroviče, aby slib vykonal.

Zapisovatel posl. Brežný (čte): Sľubujete ako člen Národného Shromáždenia československého, že budete zachovávať zákony štátu československého a že svoj úrad budete zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Předseda: Pan kolega Petrovič!

Posl. Petrovič: Sľubujem.

Předseda: Ústřední výkonný výbor československé strany socialistické v Praze usnesl se, odvolati z Národního shromáždění Jana Kvideru a na jeho místo jmenuje Jaroslava Plicku.

Pan Plicka se dostavil do dnešní schůze a vykoná slib. Žádám pana kolegu Stojana, aby přečetl slibovací formuli.

Zapisovatel posl. dr. Stojan (čte): Slíbíte jako člen Národního shromáždění československého, že budete zachovávati zákony státu československého a že svůj úřad budete zastávati dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Předseda: Pan kolega Plicka!

Posl. Plicka: Slibuji.

Předseda: Presidium ministerské rady republiky Československé sdělilo sem tento přípis:

Č. j. 9031/20 m. r. Kč. 2494 sněm. (tisku).

V Praze, dne 20. března 1920.
2 přílohy.Velmi nutné.

Předsednictvu

Nár. shromáždění československého

v Praze.

Předsednictvo ministerské rady dovoluje si sděliti, že dle přípisu kanceláře presidenta republiky ze dne 22. března 1920, č. P. 364/20 zákon o zcizení státního nemovitého majetku, Národním shromážděním ve 127. schůzi dne 9. Března 1920 přijatý, panem presidentem republiky potvrzen nebyl a sice z důvodů, z připojené připomínky pana presidenta patrných.

Jeden výtisk zákona, presidentem republiky dle § 47. a 64. č. 5. ústavní listiny vráceného, se přikládá.

Presidiální přednosta v zastoupení:

dr. Vorel v. r.

Připomínky

pana presidenta republiky k tomuto zákonu znějí:

Zákonem tímto udílí se ministru financí zmocnění, aby již nyní zcizil stavební pozemek č. par. 138 Lorenzertor v Andrássyho ul. v Bratislavě, který dříve byl vlastnictvím státu uherského.

Dle článku 191. mírové smlouvy, předložené k podpisu státu uherskému, nabudou státy, jimž připadly části bývalé monarchie rakousko-uherské, veškerého majetku, příslušejícího vládě uherské, bývalé neb nynější, pokud majetek v jejich dotyčném území leží.

Je pravda, že stát československý vykonává v těchto krajích svrchovanost. Pokud však jde o přechod soukromých práv k býv. majetku státu uherského, jest možno z důvodů jen právně formálních ku zcizení majetku, kterého mírovou smlouvou náš stát nabývá, přistoupiti od okamžiku, kdy smlouva tato bude podepsána.

Proto vracím zákon ten, pokládaje za žádoucí, aby se stal ještě jednou ve vhodný okamžik předmětem úvahy a jednání sboru zákonodárného.

Sonntág v. r.

T. G. Masaryk v. r.

Věc tuto přikazuji výboru rozpočtovému.

Byly rozdány tyto tiskopisy: žádám pana sekretáře, aby je přečetl.

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte): Tiskem rozdáno:

Tisk 2636. odpověď min. veř. zdravotnictví a těl. výchovy na dotaz čl. N. S. Emila Špatného a soudr. o ohrožení lázeňských podniků v Praze.

Tisk 2637. Odpověď min. vnitra na dotaz čl. N. S. V. Freimanna, dra Th. Bartoška a spol. o užívání úředních orgánů a úředního aparátu státního k agitaci pro Armádu Spásy.

Tisk 2638. Odpověď min. spravedlnosti na dotaz čl. N. S. Jar. Marchy Vraného, Mašaty, Sechtra a soudr. o provádění zákona o dlouhodobých pachtech.

Tisk 2639. Odpověď min. vnitra na dotaz čl. N. S. dra Mazance a soudr. o nezákonném zrušení školních kaplí na Smíchově smíchovským starostou.

Tisk 2640. Odpověď min. vnitra a spravedlnosti na dotaz čl. N. S. dra Th. Bartoška a soudr. o odvislosti soudní judikatury v republice od soudnictví bývalé říše Rakousko-Uherské.

Tisk 2641. Odpověď min. zemědělství v dohodě s pozemkovým úřadem a min. financí na dotaz čl. N. S. dra Budínského a soudr. o hospodaření na panství Salmově v Rájci na Moravě.

Tisk 2653. Odpověď min. veř. práci a min. železnic na dotaz čl. N. S. dra Jar. Brabce, dra Lukavského a soudr. stran zabavování uhlí aprovisačního, určeného pro zásobování obyvatelstva, pro účely železniční.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Trmal (čte):

Výborům přikázáno z předsednictva:

Výboru rozpočtovému:

Tisk 2618. Návrh čl. N. S. F. Časného, L. Zatloukalové-Coufalové, B. Krále, Fr. Navrátila a soudr. o poskytnutí pomoci pohořelým ve Skrbni u Olomouce.(Současně přikázán též výboru technickému).

Tisk 2619. Návrh čl. N. S. Ing. Jos. Rotnágla a druhů, aby hlav. městu Praze udělena byla státní subvence na stavbu krematoria. (Současně přikázán též výboru technickému.)

Tisk 2620. Návrh čl. N. S. dra Lukavského, dra Matouška, F. Síse a spol. na zařadění města Tábora do II. třídy místních přídavků. (Současně přikázán též výboru státně zřízeneckému.)

Výboru pro pozemkovou reformu:

Tisk 2624. Návrh čl. N. S. Lukeše a Okleštka a soudr., aby mimořádná zvýšená práce soudců při provádění zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům byla náležitě honorována.

Výboru kulturnímu:

Tisk 2654. Návrh čl. N. S. dra Lukavského, dra Hajna, dra Budínského a spol. na úpravu administrativní správy školství (dodatek k tisku 2634) a úpravu organisace úřadů pro školství a národní osvětu.

Předseda: Výborům z předsednictva přikázány byly tyto návrhy:

Výboru státně-zřízeneckému:

Tisk 2598. Vládní návrh zákona, jimž se vydávají zvláštní ustanovení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu nebo v nastoupení civilní služby státní.

Vláda žádá, aby o návrhu byla podána zpráva do 5 dnů.

Výboru právnímu:

Tisk 2622. Vládní návrh zákona, kterým se upravují právní poměry spořitelen. (Současně přikázán též výboru rozpočtovému.)

Vláda navrhuje, by o návrhu byla podána zpráva ve lhůtě 5 dnů.

Tisk 2623. Vládní návrh zákona o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.

Vláda navrhuje, aby byla podána zpráva ve lhůtě šesti denní.

Výboru ústavnímu:

Tisk 2642. Vládní návrh zákona o prozatímní úpravě správy měst s regulovaným magistrátem na Slovensku. (Současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Vláda žádá, by o návrhu byla podána zpráva do 3 dnů.

Tisk 2645. Vládní návrh zákona o názvech měst, obci, osad a ulic, jakož i označování obci místními tabulkami a číslování domů. (Současně přikázán též výboru rozpočtovému.)

Vláda žádá, by o návrhu byla podána zpráva do 5 dnů.

Výboru pro pozemkovou reformu:

Tisk 2617. Návrh čl. N. S. Vlad. Drobného a spol. na prodloužení zákona o ochraně drobných pachtýřů ze dne 30. října 1919 č. 593 sb. zák. a nař. na rok 1921.

Navrhuje se, aby o návrhu byla podána zpráva do 8 dnů.

Výboru zemědělskému:

Tisk 2621. Návrh čl. N. S. Vlad. Drobného a spol. na reorganisaci žňových komisí.

Navrhuje se, aby byla podána zpráva do 8 dnů.

Výboru kulturnímu:

Tisk 2634. Návrh čl. N. S. dra Fr. Lukavského, dra A. Hajna, dra Budínského a soudr. na úpravu administrativní správy školství národního a středního v republice Československé.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP