Úterý 10. února 1920

Nezaměstnanost je tam veliká a také je tam nedostatečná aprovisace. Jeden předmět denní spotřeby uvedu, totiž jakým způsobem byly tam přidělovány brambory. Jelikož Náchod je, jak jsem řekl, okres nouzový, šly brambory z Náchodska do Plzně a náchodští obyvatelé byli odkázáni na brambory ne z vedlejšího sousedního okresu novoměstského, nýbrž na Chotěbořsko. Na Novoměstsku bylo zásobování brambory zakázáno, jak úředně, tak i soukromě, zejména hospodářskými radami, které zapomněly při tom, že vlastně berou tento beztak moc nevýživný pokrm od úst také svým vlastním spoluobčanům.

Zde je viděti, že ministerstvo zásobování při přídělu těchto brambor dalo přednost zásadě komplikovanosti před zásadou jednoduchosti, která vždycky by se lépe vyplácela a byla by daleko lacinější. Musí přece býti samozřejmo, že není možno v každém okrese republiky distribuovati podle lineálu od zeleného stolu, nýbrž, že je třeba distribuovati podle potřeby a také podle nutnosti.

Nestačí snad nějaký plán, vypracovaný v ministerstvu zásobovacím, nýbrž je povinností tohoto ministerstva, zejména odborně kvalifikovaných jeho sil, aby osobně přesvědčily se, zejména v takovýchto okresech, jako je Náchodsko, jakým způsobem tam aprovizace klape, jaká je nezaměstnanost a jaké poměry tam vládnou. Potom, vážené shromáždění, by se jistě nestalo, že obilní ústav v té nejkritičtější době dal rozkaz běloveskému mlýnu, aby 30 q mouky, která byla přidělena aprovisací obecní v Náchodě, dal konsumu do vedlejší obce, do Velkého Poříčí a konečně 19 pytlů musila samotná aprovisace obecní v té největší nouzi odevzdat konsumu "Svépomoc". Potom se nedivme, že předseda této aprovisační komise obecní vzdal se funkce a nechce nadále v takovéto opravdu podružné funkci působiti.

Řekl jsem, vážené shromáždění, že výroba textilního průmyslu je kolem 30 % a že také příčinou je velký nedostatek uhlí. Uhlí je takový nedostatek, že příkladně továrny stály svého času 6 dnů, nedávno 11 dnů a jestliže nebude zjednána náprava v nejkratší době, musí textilní továrny státi opětně; ale zásobování obyvatelstva není na tom lépe. V měsíci lednu dostalo 12tisícové město Náchod příděl 2 vagony hnědého uhlí. To připadá na 1 obyvatele 1,5 kg na měsíc, nebo-li na 4člennou rodinu necelých 7 kg uhlí na celý měsíc. Já se Vás ptám, jestli je možno při takovémto přídělu té neb oné rodině, a zejména té, která si nemůže koupit někdy tam dodávané uhlí dolnoslezské, které se prodává v drobném prodeji za 54 K 1 q, nebo hornoslezské za 56 K 1 q, je-li možno takové rodině vůbec tam existovat.

Vážené shromáždění! To je opravdu smutným obrázkem bídy na Náchodsku, kterýž jsem si dovolil Vám věcně nastíniti a tu račte poznati, že všeobecně naše neutěšené poměry zásobovací, neutěšené poměry pracovní hrozí, jak sám pan ministr zásobování Houdek v pátek o těchto prvních zásobovacích otázkách prohlásil, úplným bankrotem, a jak pan ministr obchodu dr. Heidler prohlásil, nebude-li zjednána doprava, resp. náprava v dopravě surovin, úplným zastavením výroby. A tu poznáte, že kruté poměry v obou zmíněných směrech na Náchodsku hodně zapříčinila vláda, jež musí zase alespoň částečně - a to, říkám, co nejdříve - napraviti proviněné. Věděl bych a doporučoval bych vládě dva způsoby k nápravě v Náchodě a v tomto okresu alespoň, jak jsem řekl, částečně uklidňující a to: aby vláda nouzový okres náchodský opatřovala alespoň pravidelněji - není možno, aby všude a každý byl spokojen a uspokojen v dnešních opravdu kritických zásobovacích dobách - nejpotřebnějšími živinami, oděvem atd. za ceny přístupné továrnímu pracujícímu lidu, a za druhé, aby pro tento eminentně textilní okres poukázáno bylo prostřednictvím bavlnářského syndikátu větší procento bavlny, jež by zvýšila výrobní kapacitu těch všech závodů, alespoň pro tuto nejhorší dobu, na 50 procent.

Prohlašuji, že textilní závody zavázaly se na této schůzi, že v případě, kdyby pro nedostatek uhlí musily závody zastaviti práci, budou plně honorovati ty, kteří nebudou moci pracovati. Vážené Národní shromáždění! Ty dva způsoby, které jsem naznačil, nejsou v moci nikoho jiného nežli vlády, jež nese zodpovědnost jak za zásobování, jak za zaměstnanost nebo nezaměstnanost, tak i klidné nebo bouřné poměry, jichž neodstraní, jestliže neodůvodněně svrhne vždy, jako v tomto případě, vláda zodpovědnost na úřady jí podřízené. (Výborně! Potlesk.)

Místopředseda Konečný: Uděluji slovo dalšímu řečníku, občanu Tomáškovi.

Posl. Jos. Tomášek: Slavné Národní shromáždění!

Předem mi budiž dovoleno, abych opravil některá tvrzení p. kol. Jiráska, která zde pronesl o "Ústřední jednotě českých hospodářských společenstev" a sice v tom směru, že tato Jednota proplácí obilí rekvirované resp. pomocí komisionářů vykupované a že tudíž ona jest vinna tím, že producenti včas peníze za obílí nedostávají a dále, že Jednota tato řídí výkupy obilí a že tudíž jest také za ně zodpovědna. Divím se, že tato tvrzení pronesl zde právě p. kolega, který měl také čest, jako autonomní člen býti účasten na správě Státního obilního ústavu a tudíž aspoň měl býti řádně informován. Já zde, jako člen představenstva této Jednoty, podotýkám k tvrzení p. kol. Jiráska následující:

Výkup obilí řídí jedině Státní obilní ústav prostřednictvím a za pomoci okresních obilních ústavů a Ústřední jednota nemá nijakého vlivu na způsob provádění výkupu obilí, na jmenování úředníků těchto okresních ústavů, nemá také práva nějakých výnosů vydávati, to právo má jedině Státní obilní ústav. Ústřední jednota má jedině vliv na jmenování komisionářů, řídí výkupy, pokud se týče komisionářů samotných, reviduje tyto a nic jiného. Ústřední jednota také nemá za povinnost, obilí producenty komisionáři dodávané propláceti. Kdyby to byla pravda, co p. kol. Jirásek tvrdil - lituji, že není zde přítomen - pak by Ústřední jednota musila veškeré vyúčtování vésti a musila by míti také nárok na zisk, resp. na prodělek. To p. kol. Jirásek jistě nebude tvrditi. Poněvadž, kdo dává do podniku peníze, musí míti nárok na případný zisk. Ústřední jednota, jak známo, má pouze nepatrnou provisi za činnost, kterou provádí v oboru komisionářském. Na tvrzení p. kol. Jiráska o výnosu pšenice po 1 ha 31 resp. 33 q, nebudu reagovati, jen lituji, že p. kol. Jirásek neopatřil si data ze statku v Řeži, pány s jeho strany spravovaném a že netvrdí, že tyto výnosy pšenice byly docíleny na tomto statku, který přece ve špatné krajině neleží, a že také pánové, když výnos obilí po ha jest tak vysoký, od toho hospodářství v Reži prostě utekli.

Vážené Národní shromáždění! Pan ministr pro zásobování sdělil v páteční schůzi, že naše zásobování nalézá se v situaci skutečně kritické, ale učinil tak až v této době, již takřka poslední a to ještě na dotaz na něho vznesený. Pro zásobování byl sdělán - aspoň tak vzhledem k takové důležitosti myslím - zásobovací plán a podle tohoto zásobovacího plánu jistě bylo panu ministru pro zásobování snad již dávno známo, že dnes ocitneme se v této kritické situaci a jistě příslušná opatření, která budou nyní vykonávána, měla býti konána o něco dříve. S mnoha stran, vážené shromáždění, označují se zemědělci jako hlavní a někdy i jako jediní vinníci na dnešním kritickém stavu zásobování. Již zde pan kol. dr. Zahradník prohlásil, že jsou i mezi zemědělci, jako mezi každým stavem, jedinci, kteří skutečně neplní povinnosti oproti republice, jak by plniti měli. My se jich nezastáváme, naopak jsou okresy, - jako náš okres - kde je vyhledáváme a úřadům oznamujeme, aby za pomoci naší byli donuceni ke své povinnosti.

Ale, vážené shromáždění když tak ten zemědělec se po celý rok od časného rána do pozdního večera dře a my chceme na něm stále jen povinnosti, - jen aby dávali a od republiky nic nedostával - promiňte, když na naše napomínání odpovídají: "Podívejte se! Tamhle z konsumu nosí se petrolej, mýdlo, sůl, rýže a co my máme? Já nemohu ani uklízet dobytek, poněvadž bych si musel svítit loučí a mám nebezpečí, že bych si zapálil chalupu, musím uklízet dobytek ve dne a nemohu věnovat čas pro jiné důležitější práce. Vážení, ono to přece jen něco v sobě má: ten zemědělec jest také člověk, ve kterém se vznítí trochu trpkosti.

Vážené Národní shromáždění, chci poukázati na některé vady, které mají také buď veliký anebo aspoň částečný vliv na nepříznivou situaci v zásobování. Nejdůležitější vadou přirozeně jest, že vzhledem k tomu, že my nejsme soběstační (nebyli jsme nikdy soběstačnými a tím spíše nejsme soběstačnými teď, kdy půda jest vyžita a méně vynáší), že nebylo včas opatřeno dostatek obilí z ciziny. Přirozeně dnes jest situace, obstarati obilí z ciziny, stížena.. To jest nejhlavnější důvod dnešní zásobovací krise; kdyby toto bývalo bylo obstaráno, nemusilo dojíti k této situaci dnešní. Co zde máme, to by neuteklo.

Chci poukázati na některé vady, které dotýkají se výkupů, resp. jejich důsledků uvnitř naší republiky. V celé veřejnosti - ano i zde v Národním shromáždění - bývají dávány za podklad pro to, jak který okres své povinnosti oproti republice plní, kontingenty obilní. Vážené Národní shromáždění, kdo sestavoval tyto kontingenty, kým byly sdělávány, na jakém podkladě? Měl jsem příležitost v mnohých okresích šetřiti tyto poměry, dotazoval jsem se úředníků politické správy resp. okresních obilních úřadů a nikdo neví, jaký výnos byl brán za podklad pro vyměření kontingentu.

Vyměřování kontingentů nedálo se tak, jak patřilo, - zdola dle skutečné úrody - nýbrž dálo se jen dle toho, kolik se potřebuje a to se rozvrhlo na okresy.

Důsledky nesprávně vyměřeného kontingentu jeví se zvláště v tom, že v takovém okresu, kde kontingent byl vypsán přemrštěný, lidé vidí, že se chce něco nemožného, nevěří ve spravedlnost správy republiky a pak z toho vyvozuje důsledky. Vážené Národní shromáždění! Neopatrným, řádně nedoloženým vyměřením obilního kontingentu stala se nám také věc, která se státi neměla a sice prvním prý nejpořádnějším okresem ohledně dodávání obilí jest Liberec a druhým Chomutov. (Hlas: Rumburk!)

Vážené Národní shromáždění! Myslím, že ze soudných a rozumných Čechů není ani jeden, který by věřil, že na Liberecku nebo na Chomutovsku jsou venkované nejochotnější vůči republice a ti, kteří tento kontingent vyměřovali, mohou dnes, abych tak řekl, litovati toho, že kontingent nevyměřovali řádně na základě řádných dokladů a řádných zkušeností. Pak by se taková věc nepřihodila. Dnes, vážené Národní shromáždění, je těžko dokazovati, kdy úroda je sklizena, dle skutečné úrody, nesmysl tohoto tvrzení, kterým se ohánějí německé krajinské listy. (Hlas: A socialistické!) I socialistické, že prý liberečtí venkované jsou republice nejoddanější. Já, pokud v - této době mohu, dokáži nespravedlnost tohoto tvrzení a dále, že ten, - kdo má vinu na takovém nesprávném sestavení kontingentu a jeho vypsání, špatně posloužil cti národa. (Posl. Zahradník: On nechtěl posloužiti cti národa, poněvadž to byl Němec!) Dovolte, abych několika slovy dokázal, jak pan kolega Zahradník řekl, že je v tom asi úmysl. Sdělím data, ze kterých seznáte, že skutečně je v tom kus úmyslu. Vyberu vám nejdříve okresy německé, které jsou na prvé řadě jako nejlépe dodávající; jsou to okresy Liberec, Chomutov, Duchcov, Friedland, Jablonné a Kadaň a řeknu vám, kolik tyto okresy dodaly za loňský rok celkem a jaký mají kontingent pro letošek a pak, abych nešel rozházeně, půjdu od jižního cípu Čech bez ohledu, je-li to kraj český aneb německý a řeknu, kolik ony odvedly loni a kolik se jim předepsalo letos na kontingentu. Tedy Liberec odvedl loni 154 vagonů, letos měl předepsáno 130. (Předepsáno, ale neodvedeno! Hlasy: Slyšte!) Chomutov loni odvedl 478, letos měl předepsáno 580, tedy o 8 % více; na ta procenta ještě přijdu. Duchcov odvedl loni 111 vagonů, letos má předepsáno 180, tudíž o 8 % více. Friedland loni odvedl 202, letos má předepsáno 180. Jablonné loni odvedlo 154 vagonů, letos má předepsáno 150. (Hlas: Nový režim!) Kadaň, okres, odvedl loni 683 vagonů, letos má předepsáno 630. (Hlas: To je darebáctví!) Teď si projdeme okresy zdola, z jižních Čech. Sedlčany loni odvedly 558 vagonů, letos mají předepsáno 860. (Slyšte!) Pak se ovšem dle toho jeví procenta. (Hlasy: Zeminová mlčí!)

Písek loni odvedl 390, letos má předepsáno 620, Milevsko loni odvedlo 225, letos má předepsáno 450, Budějovice loni odvedly 453, letos mají předepsáno 720 (Slyšte!), Krumlov odvedl loni 292, letos má předepsáno 560, Kaplice - jsou to Němci, máme tam jen nepatrnou část Čechů - odvedla 114 vagonů, letos má předepsáno 280. Třeboň loni odvedla 202, letos má předepsáno 400, Jindřichův Hradec loni odvedl 99, letos má předepsáno 360.

Percentuelně jeví se zvýšení neb snížení předpisu takto: okresy, které jsou dnes pány se stran socialistických a přirozeně německými krajinskými listy dávány za vzor ostatním okresům v republice, měly oproti loňsku předepsaný kontingent takto: Chomutov o 8 %, Duchcov o 8 % a Kadaň o 1 % větší než loni. Menší měl Frýdlant 12 %, Jablonec 2,5 % a Liberec 15 %. Za to z českých okresů z jihu, nevyjímaje německé, neměl ani jediný předepsáno méně, ale o tato procenta více: Sedlčany o 54 %, Písek o 59 %, Milevsko o 100 %, Budějovice o 56 %, Krumlov o 91 %, Kaplice o 146 %, Třeboň o 98 % a Jindřichův Hradec o 263 %. (Posl. Freiman: Ale Duchcov jest v Krušných horách, tam nemohou odváděti. Hluk!)

To nemá s tím souvislosti! Duchcov odvedl loni 111 a letos 120 vagonů. Co to má s tím co dělat? (Posl. Freiman: Protože tam jsou hory, kde se nic neurodí!)

Hory s tím nemají nic co dělat. Pan kolega zde asi nebyl a zachytil něco, co s tím nesouvisí.

Vážené Národní shromáždění! Z těchto dat seznáte, jak mohou býti vážně brána data o předepsaném kontingentu za měřítko správného odvádění obilí a jak mohl se dostati Liberec na prvé místo v republice. Teď si čísla porovnejme: Kdyby byl Liberci - okresu - zvýšen kontingent jako Milevsku, měl Liberec dnes odvedeno jen 50 %, a kdyby bylo Milevsko zůstalo na tom stavu jako Liberec, mělo by Milevsko odvedeno 120 %.

Tak se falšuje pravda! Ten pán, na základě jehož dobrozdání anebo odhadu jsou vypracovány kontingenty v jižních a středních Čechách, ten jistě zaslouží, aby ho zemská politická správa poslala tam, kam patří, a ne, aby vydával republiku do takových nesnází a zvláště náš národ.

Vážené Národní shromáždění! Jako další doklad o tom, jak můžeme bráti vypsané kontingenty vážně za nějaké měřítko pro dodávkovou schopnost, uvedu případy ještě následující:

V okresu krumlovském provedla okresní politická správa za součinnosti všech živlů, které trochu zemědělství rozuměly a při rekvisicích spolupůsobily, odhad. A ten odhad v okresu krumlovském vypadl po několikerém šetření o průměrném výnosu takto: po 1 hektaru 15 až 18 q. Vážené Národní shromáždění! Kdo zná krumlovský okres a uvědomí si, že ke krumlovskému okresu patří také Planá, Chvalšiny, tedy okresy čistě šumavské, musí doznati, že tento výnos byl skutečně, jestli ne přemrštěný, tedy jistě aspoň skutečnosti odpovídající. Dle toho odhadu vypočetla okresní politická správa, že na Krumlovsku jeví se přebytek v množství 350 vagonů. Zemská politická správa, aniž by tam kohokoli poslala, aby ten okres shlédl, vypsala okresu 560 vagonů. Může pak vypsání kontingentu působiti na zemědělce nějak vážně? Bere se vše potom žertem. Okres Budějovice: tam proveden rovněž za součinnosti všech úředníků okresní politické správy a vyžádaných znalců z různých stran odhad a odhadnut výnos sklizně v tomto okresu po 1 ha na 14 až 16 q. A uvažte, že na Budějovicku vyhynula loni žita na zimu a že bylo v okresu na třech místech krupobití. A dle tohoto výnosu vypočetla okresní politická správa, že jeví se v okresu budějovickém přebytek 420 vagonů; zemská politická správa předepsala 710. A teď, vážené Národní shromáždění, dovolím si poukázati na účinky tak nesmylného vypsání.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP