Čtvrtek 29. ledna 1920

Schůze zahájena ve 2 hod. 30 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek,

místopředsedové: Dula, dr. Hajn, Konečný, Udržal:

zapisovatel: dr. Slávik,

větší počet členů Národního shromáždění.

Zástupcové vlády: Předseda vlády: Tusar a členové vlády: dr. Beneš, Habrman, Hampl. dr. Heidler, dr. Hodza, Houdek, Prášek, Sonntág, Staněk, dr. Veselý, dr. Winter.

Jako zástupce ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy přítomen státní tajemník dr. Semerád a minister. rada Kolínský.

Za ministerstvo zemědělství přítomen odborový rada dr. Reich.

Z kanceláře sněmovní: JUDr. Haasz, tajemník sněmovní, zástupce jeho. JUDr. Říha.

Denní pořad

112. schůze Národního shromáždění československého ve čtvrtek dne
29. ledna 1920 o 2. hodině odpolední.

1. Zpravodaj dr. Srdínko. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu. (tisk č. 2026) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1920 (tisk č. 2200).

2. Zpravodaj Babánek. Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu (tisk č2142), jimž se zatímně upravuje organisace hospodářských škol lidových (tisk č. 2220).

3. Zpravodaj dr. G. Heidler. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 2022), jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky králov. Českého až do výše tři a půl milionu Kč. (tisk č. 2221).

4. Zpravodaj dr. Horáček. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 2058) o osvobození daně z příjmů od přirážek a příspěvků pro samosprávné svazky (tisk č. 2222).

5. Zpravodaj R. Pilát. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 2068), jímž se prodlužuje platnost cís. nařízení ze dne 10. ledna 1917 č. 14 ř. z. o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě z podnětu zvláštních, válkou způsobených poměrů, jakož i 1. oddílu čl. VI. zák. uher. z r. 1917 o železniční válečné dani (tisk č. 2237).

6. Zpravodaj F. Jirásek. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 2214), jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů (tisk č. 2256).

7. Zpravodaj dr. Brežný. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 2217), jímž se pozměňuje pro Slovensko zákon ze dne 11. prosince 1919 č. 658 Sb. zák. a nař. o všeobecné dani z převodu statkův a z pracovních výkonův a dani přepychové (tisk č. 2258).

8. Zpravodaj F. Jirásek. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk č2216), jimž se zákon ze dne 10. prosince 1918 č. 65 Sb. zák. a nař., o ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918/19, rozšiřuje na období 1920/21 (tisk č. 2257).

9. Zpravodajové dr. Uhlíř, a inž. Bečka. Zpráva kulturního a technického výboru o návrhu členů Národního shromáždění O. Vochoče, dra Th. Bartoška a soudr. (tisk č. 427) na zřízení Masarykovy Akademie Práce (tisk č. 2264).

10. Zpravodajové Čuřík, a dr. Hruban. Zpráva sociálně-politického a právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk. č. 1977), kterým se upravují právní poměry domovníků (tisk č. 2240).

Předseda (zvoní): Národní shromáždění je schopno se usnášeti. Zahajuji schůzi.

Churavostí omluvil nepřítomnost svou: Bechyně (na neurčito), Karel Svoboda (na neurčito), Rud. Mlčoch (na neurčito), Vladimír Drobný (na neurčito), Josef Ulrich (na neurčito), Hatlák (pro tento týden),

Zaměstnáním: Bradáč (na neurčito), Štěpánek (na neurčito), Max Pilát (pro tento týden), J. Hybeš (pro dnešní a zítřejší schůzi), Zatloukalová-Coufalová (pro tento týden).

Tiskem rozdány tyto spisy: žádám p. sekretáře, aby je přečetl.

Sněm. tajemník Dr. Haasz (čte):

Tiskem rozdáno:

Tisk 2260. Odpověď min. spravedl. na dotaz čl. N. S. Freimana a soudr. ve příčině nedodržování nařízení o úředním jazyku u krajského soudu v Mostě.

Tisk 2261. Odpověď min. předsedy na dotaz čl. N. S. Bradáče, Berana a soudr. o rozšiřování nepravdivých zpráv čs. tiskovou kanceláří v otázkách zásobovacích.

Tisk 2262. Odpověď min. předsedy na dotaz čl. NS. dra Lukavského a soudr. o činnosti vládou placených žurnalistů v zahraničí.

Tisk 2263. Odpověď min. veř. prací na dotaz čl. N. S. Fr. Zeminové a soudr. o přípravách ke stavbě nutných státních budov v hlavním městě republiky.

Tisk 2278. Odpověď min. pro zásobování lidu, min. vnitra a min. N. O. na dotaz čl. N. S. O. Hrejsy a soudr. o rekvisicích dobytka a asistencích četnických a vojenských.

Tisk 2277. Odpověď min. pro zásobování lidu na dotaz čl. N. S. J. Tomáška, J. Dubického a soudr., týkající se užití fondův u okres. politických správ, vzniklých z peněz, složených za zabavené resp. propadlé obilí.

Zástupce snem. tajemníka Dr. Říha (čte):

Výborům přikázáno z předsednictva:

Výboru rozpočtovému:

Tisk 2223. Návrh čl. N. S. J. Slavíčka, Kvidery, Srnce a soudr. na změnu zákona ze dne 25. října 1896 č. 220 ř. z., pokud se týče ze dne 23. ledna 1914 č. 13 ř. z. o daních osobních zvýšením daně prostého minima při dani z příjmu.

Tisk 2248. Návrh čl. N. S. Dra Lukavského a soudr. na zřízení státní dřevařské školy pro specielní výrobu hraček v Rožmitále. (Současně přikázán též výboru kulturnímu.)

Výboru ústavnímu:

Tisk 2224. Návrh čl. NS. Luďka Pika a soudr. na zřízení a aktivování okresního soudu pro město Radnice a přidělené okolní obce.

Výboru technickému:

Tisk 2236. Návrh čl. N. S. O. Hrejsy, F. Oklešťka, K. Sablíka a soudr. na vyšetření a náhradu škod, způsobených povodní v lednu 1920 na Moravě.

Výboru kulturnímu:

Tisk 2242. Návrh čl. N. S. Dra Lukavského a soudr. na zřízení "Národního parku" (reservace) Třemšín, Kobylí Hlava - Teslin, Padrťská jezera u Rožmitálu. (Současně přikázán výboru pro pozemkovou reformu a rozpočtovému.)

Výboru soc.-politickému:

Tisk 2243. Návrh čl. N. S. Jos. Ulricha, V. Johanise a soudr. na zřízení stálé komise pro úpravu pracovního poměru zaměstnanců zemědělských. (Současně přikázán též výboru zemědělskému.)

Tisk 2247. Návrh čl. N. S. A. Slavíka a soudr. na úpravu sprostředkování práce zemědělským zaměstnancům.

Výboru státně-zřízeneckému:

Tisk 2244. Návrh čl. N. S. Dra Fr. Rambouska, Jana Srnce a spol., aby město Strakonice bylo zařazeno do vyšší stupnice aktiv. přídavků.

Tisk 2245. Návrh čl. N. S. Dra Kloudy, Dra Rambouska, Ulricha, O. Hübnera, Jar. Spáčka, Dra Matouška, J. Kopečka a soudr., aby byl vydán zákon o úpravě poměrů úředníků obecních a okresních. (Současně přikázán též výboru ústavnímu.)

Tisk 2249. Návrh čl. N. S. Jar. Špačka, Dra Engliše, Nohela a soudr. na zařazení města Příbora do III. třídy místních přídavků.

Výboru dopravnímu:

Tisk 2246. Návrh čl. N. S. Hybše, Dra Zahradníka, Hübnera a soudr. na zveřejnění vlečné dráhy Chrástecký Dvůr - Nové Benátky.

Předseda (zvoní): Výborům z předsednictva přikázány byly tyto vládní návrhy:

Výboru rozpočtovému:

Tisk 2268. Vládní návrh zákona o prémiové půjčce Československé republiky.

Vláda žádá, aby o návrhu byla podána zpráva do 24 hodin.

Tisk 2265. Vládní návrh zákona, kterým zřizuje se akciová banka cedulová.

Vláda navrhuje, aby o návrhu byla podána zpráva ve lhůtě 48 hodin

Jsou snad proti požadovaným lhůtám nějaké námitky? (Nebyly.) Není jich. Lhůty jsou schváleny.

Nařízení vlády ze dne 24. ledna 1920, kterým se prodlužuje lhůta §u 5. zákona ze 30. října 1919 č. 593 sbírky zák. a nař. o ochraně drobných pachtýřů, které předložilo presidium ministerské rady podle §u 3. zák. ze dne 24. července 1917 č. 307 řz., přikázáno bylo výboru zemědělskému a výboru pro pozemkovou reformu.

Výboru imunitnímu přikázána byla z předsednictva žádost zemského trestního soudu v Praze XIV. ze dne 26. ledna 1920, čís. Pr. XIV/18 20 za svolení k trestnímu stíhání posl. Stivína pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem, k návrhu Františka Ládmanna v Rychmburku.

Přistupujeme

k dennímu pořadu a to:

1. k pokračování projednávání zprávy rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk č. 2026) státního rozpočtu republiky československé a finančního zákona pro rok 1920 (tisk č. 2200).

Řečnická listina o skupině rozpočtové čís. VII., která shrnovala v sobě položky ministerstva zemědělství, ministerstva veřejných prací a ministerstva pro zásobování lidu, byla vyčerpána, debata je skončena. Dnes přistoupíme k hlasování. Prosím o zaujetí míst. (Děje se).

Dám hlasovati nejprve o položkách ministerstva zemědělství a ministerstva veřejných prací současně, v celku, poněvadž proti nim nebylo námitek, resp. nebyl podán žádný návrh na oddělené hlasování.

Při ministerstvu pro zásobování byl na mne vznesen se strany p. kol. Lukavského požadavek, abych dal hlasovati odděleně, a to o položce "Lichevní dohled " aby bylo hlasováno zvlášť. Tomu přání vyhovím. Nejprve bude hlasováno o této položce na "lichevní dohled". O zbývajících položkách dám pak hlasovati společně.

Je snad proti tomu nějaká námitka? (Nebyla.) Námitek proti tomu není.

Kdo souhlasí tedy s položkami jednak výdajovými, jednak příjmovými ministerstva zemědělství a ministerstva veřejných prací tak, jak jsou obsaženy ve zprávě rozpočtového výboru, prosím, aby povstal se svého místa. (Děje se.)

To jest většina. Příslušné položky obou ministerstev jsou přijaty.

Teď dám zvlášť hlasovati na přání, vyslovené p. kol. dr. Lukavským, o položce "Lichevní dohled" z rozpočtu ministerstva pro zásobování lidu.

Kdo souhlasí s touto položkou "Lichevní dohled" z ministerstva pro zásobování lidu, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Tato položka jest schválena.

Kdo souhlasí se zbývajícími položkami ministerstva pro zásobování lidu, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Zbývající položky ministerstva pro zásobování lidu jsou schváleny a tím tato skupina položek, kapitol rozpočtových, jest vyřízena.

Přistoupíme ke skupině další, kterou je skupina osmá, totiž kapitola XIX. "Rozpočet ministr. spravedlnosti."

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP