Středa 7. ledna 1920

Schůze zahájena ve 2 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek,

místopředsedové: Dula, dr. Hajn, Konečný, Udržal;

zapisovatelé: Jar. Marek, Emil Špatný;

větší počet členů Národního shromáždění.

Zástupcové vlády: Předseda vlády: Tusar a členové vlády: Habrman, dr. Heidler, dr. Hodža, Klofáč, Prášek, Staněk, dr. Veselý, dr. Winter a zástupce ministerstva financí min. rada dr. Nesveda.

Z kanceláře sněmovní: JUDr. Haasz, tajemník sněmovní, zástupce jeho JUDr. Bartoušek.

Předseda (zvoní): Národní shromáždění je schopno se usnášeti. Zahajuji schůzi.

Zaznamenáváme druhou ztrátu, vážené Národní shromáždění. (Shromáždění povstává.) Odešel z řad našich Jaroslav Mattuš, rada zemského soudu, dne 22. prosince 1919, právě před svátky vánočními po krátké chorobě, muž plný síly, pilný pracovník v různých oborech života veřejného, nepřečkav smrti otce svého, všeobecně váženého českého politika, ani tři měsíce. Odchod jeho překvapil všechny, kdo sledovali ještě nedávno před tím, než ochuravěl, jeho čilý zájem při všech rozpravách našeho národního sboru.

Oslavujíce výročí své samostatnosti, vzpomínali jsme nedávno s povděkem důležitého úkolu, v nějž sám prozíravě a bystře se uvázal, postarav se duchapřítomným zakročením o zabezpečení našeho města hlavního ve směru vojenském a zajistiv je proti každému opatření, chystanému se strany nám nepříznivé, jak sám v oslavných těch dnech vylíčil s břitkým humorem jemu vlastním.

Nevyhýbaje se žádné práci veřejné, byl členem našeho výboru rozpočtového a legionářského, a pracoval také ve výboru pro Velkou Prahu a ve výboru právním, za nějž opětně podával v plenu zprávy.

Vedle svého úřadu soudcovského působil platně po dlouhá léta jako člen sboru obecních starších a městské rady našeho hlavního města a obrátil právě tu na sebe pozornost úsudkem bystrým a pádností svých důvodův i poznámek.

Sám jsa nadšeným přítelem tělesného cvičení a sportu, získal si velikých zásluh o organisaci tělocviku a sportu, které tvoří tak důležitou složku naší výchovy národní a přispěly vynikající měrou k tomu, že jsme dosáhli vytoužené samostatnosti.

Pro vlídnou povahu svou a upřímnost svých posudků byl oblíben u všech, kdo jej blíže poznali.

Zachováme jemu vděčnou pamět za obětavou jeho působnost veřejnou.

Pánové, vy jste povstali na znamení smutku, a já dám to zaznamenati v protokolu o dnešní schůzi.

Omluvili se:

churavostí: Okleštěk (na neurčito), dr. Brabec, dr. Stojan (pro 2 schůze);

zaměstnáním: dr. Kolísek (na neurčito), Tayerle (na neurčito), Josef Kříž (až do 9. ledna).

Dále ze Slezska: Cingr, Kléga, Lukeš, Štěpánek, dr. Witt (všichni na neurčito).

Jednací zápisy o 100., 101. a 102. schůzi N. S. Č. byly vyloženy po 48 hod. ve sněmovní kanceláři.

Protože písemné námitky proti nim podány nebyly, jsou podle § 77. jednacího řádu schváleny a budou podle § 79. téhož řádu vytištěny.

Tiskem byly rozdány tiskopisy: žádám pana sekretáře, aby je přečetl.

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte):

Tiskem rozdáno v 103. schůzi Národního shromáždění československého:

Tisk 2080. Odpověď min. financí na dotaz čl. N. S. Fr. Petrovického o pravidelném odmítání živnostníkův za úředně povolené vrácení zadržených peněz při okolkování berní správou v Chrudimi.

Tisk 2083. Odpověď min. veř. prací a min. zásobování na dotaz čl. N. S. Vlad. Drobného a soudr. o volném prodeji benzínu a petroleje za oves Ústřední Jednotou českých hospodářských společenstev v král. českém.

Tisk 2084. Odpověď min. pro zásob. lidu na dotaz čl. N. S. Tučného, Hrizbyla a spol. o smlouvě o sladování ječmene.

Tisk 2085. Odpověď min. vnitra na dotaz čl. N. S. Vlad. Drobného, Al. Konečného, Jul. Kopečka a soudr. o nevyřizování rekursu proti obecním volbám v Domamili u Moravských Budějovic.

Tisk 2086. Odpověď min. železnic na dotaz čl. N. S. G. Navrátila a soudr. o nešetření práv češtiny na drahách.

Tisk 2087. Odpověď min. veř. prací na dotaz čl. N. S. Jar. Marchy a soudr. o zneužívání uhlí majitelem cihelny Petrem Střelcem v Holubicích.

Tisk 2088. Odpověď min. vnitra a min. nár. obr. na dotaz čl. N. S. Frant. Svobody a soudr. ve věci nekorektního jednání vojenské policie a četnictva proti členům soc. dem. organisací.

Tisk 2089. Odpověď min. veř. prací, zásobování a min. nár. obr. na dotaz čl. N. S. Berana, Chlebounové a soudr. o příčinách nedostatečného zásobování zemědělského obyvatelstva uhlím, benzínem a petrolejem.

Tisk 2091. Odpověď min. nár. obr. na dotaz čl. N. S. J. Rýpara, dr. Mazance a spol., zda ví o štvanicích a agitacích ve vojsku proti katolické církvi a zda je chce zakázati.

Tisk 2092. Odpověď min. předsedy na dotaz člena N. S. Jos. Šamalíka a soudr. o zabezpečení výživy čs. obyvatelstva v Rakousku, zejména ve Vídni.

Tisk 2093. Odpověď min. zahran. věcí na dotaz čl. N. S. dra Karla Novotného a soudr. o nutné opravě naší hranice na Znojemsku.

Tisk 2095. Odpověď min. vnitra na dotaz člena Nár. S. Sechtra a soudr. o počínání obecního úřadu a hospodář. rady v Dobrovízi.

Tisk 2097. Odpověď min. pro zásobování lidu na dotaz čl. N. S. A. Sládka, Vil. Votruby a soudr. o zastoupení obchodnictva v cukerní komisi.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Bartoušek (čte):

Z předsednictva přikázáno bylo výborům podle § 3. zákona ze dne 24. července 1917 č. 307 ř. z.:

Výboru soc.-politickému:

Nařízení vlády ze 17. prosince 1919 o prodloužení nařízení o ochraně nájemců; nařízení vlády ze dne 23. prosince 1919, jímž se prodlužuje působnost nařízení ze dne 24. dubna 1919 čís. 223 sb. zák. a nař. o ochraně zaměstnanců, používajících bezplatného bytu.

Výboru právnímu:

Nařízení vlády ze dne 23. prosince 1919, kterým se prodlužuje příročí podle nařízení ze dne 27. června 1919 č. 352 sb. zák. a nař.

Výboru soc.-politickému a právnímu:

Nařízení vlády ze dne 19. pros. 1919 o rozhodčích soudech dělnických pro spory o vypuzení z práce.

Výboru zásobovacímu:

Nařízení vlády ze dne 2. ledna 1920, o výrobě marmelád a hospodaření jimi v zásobovacím období 1919 - 20;

nařízení vlády ze dne 2. ledna 1920, kterým se uvolňuje obchod hovězím dobytkem, upravuje spotřeba hovězího a telecího masa, jakož i ustanovují nejvyšší ceny hovězího masa a zabitých telat.

Výboru živnostenskému:

Nařízení vlády ze dne 17. pros. 1919 o zachování služebních poměrů, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících, za války, a obmezení výpovědi některých služebních poměrů.

Výboru finančnímu:

Nařízení vlády ze dne 19. pros. 1919 o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů.

Předseda: Z předsednictva přikázány byly výboru imunitnímu tyto žádosti:

1. zemského trestního soudu v Praze, odd. XVI., z 28./XII. 1919, Vr XVI 14512/19, za souhlas k trestnímu stihání člena N. S. Frant. Biňovce pro přečin podle § 23. č. 4 cís. nař. ze 24. března 1917 čís. 131 ř. z. (zdražování);

2. okresního soudu v Karlíně, odd. VII., z 22. prosince 1919, U VII 989/19/7 za vydání k trestnímu stihání člena N. S. Antonína Nováka, tajemníka ve Vršovicích, pro svolání a neohlášení schůze.

Výborům přikázáno z předsednictva:

Výboru soc.-politickému:

Tisk 2048. Návrh čl. N. S. Jos. Šolle, dra Hrubana, Fr. Šabaty a soudr.:

1. aby zřízena byla pojišťovací rada při ministerstvu vnitra,

2. aby byl utvořen svaz pojišťoven domácích,

3. aby bylo přísně postupováno při udělování nových koncessí jednotlivým cizozemským pojišťovnám. (Současně přikázán též výboru právnímu a finančnímu.)

Tisk 2050. Návrh čl. N. S. Jos. Sechtra, Fr. Mašaty, Vraného, Jar. Marchy a spol. o podpoře staveb rodinných domků pro malorolníky, živnostníky, zemědělské dělníky a úředníky nižších kategorií za pomoci státní péče.

Tisk 2051. Návrh čl. N. S. Fr. Mašaty, Jos. Vraného, Jar. Marchy, Jos. Sechtra, J. Dubického a spol. stran povznesení stavebního ruchu na venkově se zřetelem k středním vrstvám zemědělským.

Výboru pro pozemkovou reformu:

Tisk 2049. Návrh čl. N. S. V. Čipery a soudr., aby v nejbližší době byla půda, podléhající zákonu záborovému, odevzdána do rukou drobných zemědělců, domkářů a bezzemků.

Tisk 2059. Návrh čl. N. S. Jos. Šamalíka, Vinc. Ševčíka, Fr. Navrátila, Rýpara a soudr., aby půda velkostatků, která je drobným zemědělcům neb nájemním družstvům pronajata, byla během roku 1920 za náhradu vyvlastněna a ve smyslu zákona o přídělech půdy lidu odevzdána.

Výboru zemědělskému:

Tisk 2060. Návrh čl. N. S. Kadlčáka, Rýpara a soudr. stran nové úpravy hospodářských poměrů pasekářů a zemědělců ve Slezských Beskydách.

Výboru technickému:

Tisk 2061. Návrh čl. N. S. V. Votruby, Hrejsy, Vahaly a soudr. na zahájení pomocné akce pro povodní poškozený okres Valašsko-kloboucký. (Současně přikázán též výboru finančnímu.)

Výboru dopravnímu:

Tisk 2079. Návrh čl. N. S. dra Zahradníka a soudr. na vybudování řádné zastávky nebo stanice Horní Borek, dráhy Praha - Tábor.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP