Čtvrtek 18. prosince 1919

Vláda, místo aby stát uvnitř konsolidovala a tím posilovala, - ukvapeným řešením nesmírně důležitých otázek hospodářských a sociálních seslabuje postavení naší republiky nejen uvnitř, nýbrž i u našich přátel dohodových. Po stránce finanční přivádí vláda stát i občanstvo do situace neudržitelné - ve směru kulturním dopouští se aneb trpí znásilňování svobody svědomí převážné části občanstva, - překotnými reformami ve výchově mládeže způsobuje přímo rozvrat v školství nejen obecném, ale i středním bez ohledu na přání a vůli rodičů, přímo často elementárně projevovanou, ale bohužel nerespektovanou.

Nemůžeme z uvedených důvodů převzíti spoluzodpovědnost za jednání vlády a považujeme za příkaz svědomí tlumočiti oprávněnou nespokojenost širokých vrstev křesťanského lidu našeho národa, který, často podceňovaný a tupený, ba i ignorovaný, - přece přesto vždy byl a bude zárukou klidu a pořádku a tím i vnitřní a zevnější síly naší republiky, k níž vřele lneme. Nečiníme proto projednání rozpočtu nijakých překážek. Po zralé úvaze rozhodli jsme se, této vládě prozatímního rozpočtu nepovoliti, nemajíce k ní potřebné důvěry. Budeme hlasovati proti. (Výborně! Potlesk.)

Předseda: Řečnická listina jest vyčerpána, závěrečné slovo uděluji panu zpravodaji dr. Srdínkovi.

Zpravodaj dr. Srdínko: Slavné Národní shromáždění!

Mohu konstatovat s potěšením, že debata, která byla vedena, byla vedena celkem formou klidnou a slušnou. Poznámky, které jsem si přičinil během debaty, jsou skrovné, jest jich málo a obsahují asi tyto zmínky:

Co se týče věcí kulturních, dotklo se jich několik řečníků. Pan kol. Slavíček žádal rychlý postup v kulturních záležitostech, rovněž za to se přimlouval dr. Uhlíř. Naproti tomu pan dr. Rašín žádal, aby se náklad na kulturní věci rozložil na více let, aby se tak nespěchalo se všemi kulturními zřízeními. Vytkl také pan dr. Rašín, že se nesmí počítat to procento, 13/4 %, které bylo v státním rozpočtu na rok 1919 na kulturní věci, a že třeba také připočísti peníze, které dávají na kulturní věci jednotlivé země. Pánové, to já jsem také věděl, ale to bych nebyl potřeboval poznamenávat. Já jsem uváděl porovnání, kolik procent v bývalé Cislajtanii se platilo na věci školské - to bylo 5 procent - a uvedl jsem, že jsme od toho ještě příliš vzdálení v naší republice, protože i pro rok příští náklad na ressort ministerstva školství určený činí pouze 2 % státních vydání.

Co se týká věcí zahraničních, tedy s radostí konstatuji a slyšel jsem zprávu p. kol. dr. Uhlíře, že v příštím rozpočtu je na ministerstvo zahraniční žádáno více než dvakrát tolik, kolik roku letošního. A rovněž s potěšením jsem vyslechl jeho informace, které získal na příslušném místě, že se tím myslí 49 milionů pro rok příští v dobré valutě. Za to ovšem se již dá něco poříditi. Tedy jedná se jen o to, aby tato poznámka, kterou jsem vlastně teprve vyprovokoval zde, byla také ve vysvětlivkách k státnímu rozpočtu, poněvadž pak tomu rozumí každý, že je to obnos v dobré valutě a snad tedy na ministerstvo zahraničních záležitostí potom stačí. Ostatně moje upozornění nebylo žádnou výtkou, to bylo promluveno ve prospěch ministerstva zahraničních záležitostí, poněvadž jsem obnos 23 milionů pro letošní rok považoval za naprosto nedostatečný.

Dále p. kol. dr. Uhlíř zde po informaci, patrně v ministerstvu zahraničních záležitostí, přednesl některá vysvětlení k zprávám, které se v listech objevují o jednání p. ministra věcí zahraničních dr. Beneše v cizině. Já k tomu jen dodávám, že my uznáváme ve veliké většině zde v Národním shromáždění veliké obtíže, s jakými pan ministr zahraničních záležitostí musí v cizině pracovati, a že veliká většina Národního shromáždění za politikou jeho pevně stojí. Já jsem úmyslně podtrhl z toho sdělení, pokud jest pravdivé, hlavně ta slova, že jednalo-li se o něco, není tomu třeba dávati názvy federace, anebo unie, to že, jest prazbytečné, že se tedy může jednati pouze o praobyčejné obchodní smlouvy sousedních států. To tedy dodávám k této záležitosti.

Několik pánů řečníků mluvilo zde o thematu, které bylo zde se všech stran již obehráno, totiž o potřebě šetrnosti a o pracovitosti. Zvláště přiléhavě vyslovil se o tom vážený pan kol. dr. Horáček. Mluvil pro autoritu a mluvil pro chápání pravé demokracie. Demokracie není snížením se k davům, není to nedbání forem zevních, ať ve slovech, ať v jednáních. Demokrat musí naopak pozdvihovati nejširší vrstvy k sobě nahoru. Náš lid se musí naučiti demokraticky mysliti. V mnohých případech však bohužel jest lid sváděn k smýšlení nedemokratickému, pseudodemokratickému a z toho vyplývají v mnohých případech nedemokratická slova a činy, které nemají s pravou demokracií nic společného. A tu se jedná o to, vážení pánové, míti odvahu, ať se jedná o tu či onu stranu, tu pseudodemokracii vytknouti třebas svým vlastním příslušníkům. Tedy míti odvahu k pravé demokracii a potírati demogogii, která jest největším nepřítelem národa i každé politické strany. Běda té politické straně, kde demagogie by se považovala za demokracii. (Výborně! Výborně!)

Co se týče námitek proti vlastním číslům rozpočtovým, konstatuji, že takovéto námitky zde vůbec nebyly učiněny. Byly formální námitky předneseny a byly předneseny námitky politické. Dvě strany prohlásily, že budou hlasovati proti provisornímu rozpočtu, a sice z důvodů politických, že nemají důvěry k vládě nynější.

Vážení pánové! Jako víra se nedá vnucovati, tak se nedá také důvěra vnucovati. Tedy to musíme prostě vzíti na vědomí, ale přece snad aspoň tu poznámku k tomu mohu přičiniti, že strana, která odpírá vládě, řekněme, provisorium rozpočtu, měla si domyslit, jak to působí u občanstva státu, zvláště u toho občanstva, které se státem dosud se nesmířilo, a měla by domyslit, kam to vede, když budou občané tací vidět, že se najde česká politická strana, která svému národnímu státu, (Hlasy v středu: Vládě!) nechce povoliti rozpočet, a odvolává se, že nemá důvěry k vládě. Soudím, že každá taková strana nedomyslila logického důsledku, který z toho vede a který z toho může odvozovati také cizina, u které hledáme kredit. Jiných poznámek nemám a proto činím návrh, aby slavné Národní shromáždění schválilo jednak pojetí dodatečných položek do rozpočtu za rok 1919, za druhé, aby schválilo změnu finančního zákona pro rok 1919 a konečně, po schválení resolucí, aby schválilo provisorium na první dva měsíce roku 1920 (Výborně! Potlesk.)

Předseda (zvoní): Debata jest skončena. Přistoupíme k hlasování. Prosím o zaujetí míst

Míním dáti hlasovati tímto způsobem. Prosím o pozornost.

Nejprve dám hlasovati o dodatečném pojetí připojených položek do státního rozpočtu na rok 1919 a to v 11 částkách: V první částce dohromady o kapitolách

II. (Kancelář presidenta republiky);

IV. (Nejvyšší správní soud);

V. (Nejvyšší účetní kontrolní úřad);

VII. (Státní dluh republiky českoslov.).

Na to by byla druhá částka, obsahující kapitoly IX., X., XI. a XII., totiž: Předsednictvo minist. rady, ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo národní obrany, ministerstvo vnitra. Na to třetí částka by byly kapitoly XIII. a XIV., totiž: ministerstvo školství a národní osvěty, ministerstvo financí. Na to by byla čtvrtá částka, kapitoly XV., XVI. a XVII., totiž: Ministerstvo obchodu, ministerstvo pošt a telegrafů, ministerstvo železnic. Částka pátá obsahovala by kapitoly XVIII., XIX. a XX., totiž: Ministerstvo zemědělství, ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo veřejných prací. Šestá částka byla by kapitola XXI., totiž: Ministerstvo sociální péče. Sedmá částka byla by kapitola XXII. tit. 1., § 1. a 2. tit. 2. § 1. totiž: Ministerstvo pro zásobování lidu. Osmá částka byla by kapitola XXII., totiž tit. 2., § 3.: Ministerstvo pro zásobování lidu, aby se umožnilo hlasovati o té položce hospodářských rad. Dále devátá částka by byla kapitola XXIII., totiž: Ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy. Částka desátá byla by kapitola XXIV., totiž: Válečná opatření. Jedenáctá částka byly by státní příjmy, kap. XIV., XVI., XVII., XVIII., XX., XXIV., totiž při ministerstvu financí, ministerstvu pošt a telegrafů, ministerstvu železnic, ministerstvu zemědělství, ministerstvu veřejných prací a válečných opatřeních.

Pak bychom přistoupili k hlasování o osnově zákona, kterým se mění článek I., III. a V. finančního zákona republiky Československé pro rok 1919 ze dne 23. června 1919 čís. 433 sb. z. a nař. - a sice v celku bychom hlasovali.

Na to bychom přistoupili k hlasování o resolucích, a to bychom hlasovali o resolucích I., II., III. jakož i V., VI., VIl. a VIII., jak jsou obsaženy ve zprávě výboru rozpočtového; o resoluci IV., jež se má přikázati podle návrhu podaného p. kol. Krejčím kulturnímu výboru, bychom hlasovali zvláště.

Na to konečně hlasovali bychom o osnově zákona o vedení státního hospodářství v době od 1. ledna do 29. února 1920, - obsahuje 4 paragrafy - jakož i nadpisu. To jest zpráva rozpočtového výboru o provisoriu. O tom bychom hlasovali v celku.

Jsou proti tomuto mému návrhu snad nějaké námitky? (Námitky nebyly.) Není jich. Budeme tedy hlasovati, jak jsem právě uvedl.

Nejprve máme hlasovati o části první, a sice o kapitolách II., IV., V. a VII.: kancelář presidenta republiky, nejvyšší správní soud, nejvyšší účetní kontrolní úřad a státní dluh republiky československé. Mám snad příslušné položky přečísti? (Hlasy: Není třeba!)

Kdo souhlasí s příslušnými položkami, obsaženými ve zprávě výborové, při těchto kapitolách II., IV., V. a VII., prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina. Zmíněné položky při kapitolách II., IV., V. a VII. jsou schváleny.

Budeme hlasovati dále o kapitolách IX., X., XI. a XII.

Kdo souhlasí s příslušnými položkami těchto kapitol, jak byly obsazeny ve zprávě výborové, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina. Položky kapitoly IX., X., XI. a XII. jsou schváleny.

Kdo souhlasí s položkami, obsaženými ve zprávě výborové při kapitole XIII. a XIV., prosím, aby povstal se svého místa. (Děje se.)

To je většina. Položky kapitoly XIII. a XIV. jsou schváleny.

Kdo souhlasí dále s položkami kapitoly XV., XVI. a XVII., jak jsou obsaženy ve zprávě výborové, prosím, by povstal. (Děje se.)

To jest většina. Položky kapitoly XV., XVI. a VII., jak jsou obsaženy ve zprávě výborové, jsou schváleny.

Kdo souhlasí dále s položkami kapitoly XVIII., XIX, a XX., jak jsou obsaženy ve zprávě výborové, prosím, by povstal. (Děje se.)

To jest většina. Položky příslušné kapitoly XVIII., XIX. a XX. jsou schváleny.

Kdo souhlasí s položkou kapitoly XXI., tak, jak jest obsažena ve zprávě výborové, prosím, by povstal. (Děje se.)

To jest většina. Také tato položka jest schválena.

Kdo souhlasí teď s kapitolou XXII. titul 1. § 1. a titul 2. § 1., totiž ministerstvo pro zásobování lidu? Kdo s tím souhlasí, prosím, by povstal. (Děje se.)

To jest většina. Také tyto položky kapitoly XXII. jsou schváleny.

Teď zbývá z kapitoly XXII. titul 2. § 3. totiž ministerstvo pro zásobování lidu, to jest položka, týkající se hospodářských rad. Kdo souhlasí s touto položkou kapitoly XXII., prosím, by povstal. (Děje se.)

To jest většina. Také tato položka jest schválena.

Kdo souhlasí dále s kapitolou XXIII. s položkou příslušnou, obsaženou ve zprávě výborové, prosím, by povstal. (Děje se.)

To jest většina. Také kapitola XXIII. jest schválena.

Kdo souhlasí konečně s kapitolou XXIV. s položkou příslušnou, obsaženou ve zprávě výborové, prosím, by povstal. (Děje se.)

Také kapitola XXIV. jest schválena.

Teď máme hlasovati o státních příjmech, obsažených v kapitole XIV., XVI., XVII., XVIII., XX. a XXIV.

Kdo s příslušnými položkami státních příjmů souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina, také příslušné položky státních příjmů v kapitolách XIV., XVI., XVII., XVIII., XX. a XXIV. jsou schváleny.

Nyní přistoupíme k hlasování o osnově zákona, kterým se mění článek l. III. a V. finančního zákona republiky Československé pro rok 1919 ze dne 27. června 1919, a sice v celku.

Kdo souhlasí s touto osnovou, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Také osnova zákona, kterým se mění čl. I., III., a V. finančního zákona republiky československé pro rok 1919 ze dne 27. června 1919, jest schválena.

Dám teď hlasovati ve druhém čtení o osnově zákona, kterým se mění článek I., III. a V. finančního zákona republiky Československé pro rok 1919 ze dne 27./6. 1919 č. 433 sb. z. a n., jakož i o příslušných položkách, o těch jednotlivých kapitolách dodatečného státního rozpočtu, jak byly nyní v prvém čtení schváleny.

Kdo souhlasí v druhém čtení jednak s tímto zákonem, jednak s těmi přijatými položkami rozpočtovými, prosím, aby povstal. (Děje se.).

To jest většina. Osnova zákona, kterým se mění článek I., III. a V. finančního zákona, jakož i příslušné položky dodatečného rozpočtu jsou schváleny ve druhém čtení. (Potlesk.)

Přistoupíme k hlasování o resolucích. Dám hlasovati, jak jsem již uvedl, o resolucích č. I., II., III., potom V., VI., VII., VIII., jak jsou obsaženy ve zprávě výborové.

Kdo s nimi souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina, resoluce jsou schváleny.

Zvláště budeme hlasovati o resoluci IV., jak jest obsažena ve zprávě výborové. Ale k tomu navrhuje pan kol. dr. Krejčí, aby se přikázala výboru kulturnímu, k čemuž se přizpůsobil pan zpravodaj.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby povstal, (Děje se.) To jest většina. Také přikázání této resoluce výboru kulturnímu jest schváleno.

Nyní jest nám hlasovati o osnově zákona, o vedení státního hospodářství v době od 1. ledna do 29. února 1920 - to jest tak zvané provisorium dvouměsíční, obsahující čtyři paragrafy a nadpis zákona. Budeme o tom hlasovati v celku.

Kdo souhlasí s touto předlohou, jak jest obsažena ve zprávě výborové, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina, také osnova zákona o vedení státního hospodářství v době od 1. ledna do 29. února 1920 jest schválena.

Přeje si pan zpravodaj ke druhému čtení slova?

Zpravodaj posl. dr. Srdínko: Ne.

Předseda: Kdo souhlasí s přijatým právě zákonem o vedení státního hospodářství od 1. ledna do 29. února 1920, také ve druhém čtení, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Osnova zákona o vedení státního hospodářství v době od 1. ledna do 29. února 1920, - tak zvané rozpočtové provisorium - jest schválena také ve druhém čtení a tím prvý a druhý odstavec dnešního pořadu jest vyřízen.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP