Úterý 2. prosince 1919

Schůze zahájena ve 2 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek,

místopředsedové: Dula, dr. Hajn, Konečný, Udržal;

zapisovatelé: dr. Němec, dr. Stojan;

větší počet členů Národního shromáždění.

Zástupcové vlády: Předseda vlády: Tusar a členové vlády: Habrman, Hampl, Houdek, Staněk, dr. Šrobár, dr. Veselý, dr. Winter.

Z kanceláře sněmovní: JUDr. Haasz, tajemník sněmovní, zástupce jeho JUDr. Říha.Denní pořad

93. schůze Národního shromáždění československého v úterý

dne 2. prosince 1919 o 2. hodině odpolední.

1. Zpravodaj dr. Bartošek. Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 452), kterým se mění nařízení o služební přísaze právních praktikantův, auskultantů, soudcův a advokátů (tisk č. 1679).

2. Zpravodaj Zíka. Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 997), jímž se ruší neb mění některá ustanovení o dani z lihu (tisk č. 1662).

3. Zpravodaj dr. Herben. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Plzni, aby byla zrušena imunita poslanců Vojt. Čipery a Luďka Pika (tisk č. 1861).

4. Doplňovací volba 1 člena Národního shromáždění za člena dra J. S. Machara.


Předseda (zvoní): Národní shromáždění jest schopno se usnášeti. Zahajuji schůzi.

Omluvili nepřítomnost svou v dnešní schůzi:

churavostí: dr. Metelka (na neurčito), Vojta (do 10. prosince), dr. Juriga (na neurčito); dodatečně za schůzi minulou Max Pilát, Vahala;

zaměstnáním: Kadlčák (na neurčito), Tayerle (na neurčito), Chaloupka (pro tento týden);

Dále ze Slezska: Cingr, Kléga, Lukeš, Sladký, Stěpánek, dr. Witt (všichni na neurčito).

Podle usnesení Národního shromáždění odebralo se předsednictvo spolu s předsedy jednotlivých klubů včera, v pondělí dne 1. prosince 1919, k panu presidentu republiky, aby mu vyslovilo díky N. S. Č. za poselství ze dne 28. října 1919.

Při tom jsme potěšeni pozorovali, že zdravotní stav páně presidentův jest opět úplně uspokojivý. (Výborně! Potlesk).

O přijetí této deputace uveřejněna byla úřední zpráva ve všech denních listech.

Za předsednictvo N. S. Č. odebral se předseda spolu s místopředsedou drem Hajnem k vyslanci min. Hribarovi s upřímným blahopřáním v den Národního svátku, v němž Jugoslavie oslavovala své spojení a nabytí samostatnosti. (Výborně!)

Mandátů v Národním shromáždění vzdali se: členové: Jan Malkus a Ferdinand Klindera.

Za ně vysílá výkonný výbor republikánské strany československého venkova:

Ondřeje Kypra, ředitele státního úřadu pro péči o válečné poškozence v Karlíně, a

Josefa Tomáška, učitele ve výslužbě v Malé Chýšce u Milevska.

Jmenovaní pánové dostavili se do dnešní schůze a vykonají slib podle jednacího řádu. (§ 4.)

Žádám pana zapisovatele, aby přečetl slibovací formuli.

Zapisovatel posl. dr. Stojan (čte): Slíbíte jako člen Národního shromáždění československého, že budete zachovávati zákony státu československého a že svůj úřad budete zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Předseda: Pan kol. Kypr!

Posl. Kypr: Slibuji!

Předseda: Pan kol. Josef Tomášek!

Posl. Josef Tomášek: Slibuji!

Předseda: Dále dostavil se do dnešní schůze člen Národního shromáždění Mitrovčák a vykoná slib.

Žádám pana kol. Igora Hrušovského, aby přečetl slibovací formuli.

Posl. Hrušovský: Sľubujete ako člen Národného shromaždenia československého, že budete zachovávať zákony štátu československého a že svoj úrad budete zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Předseda: Pan kol. Mitrovčák!

Posl. Mitrovčák: Sľubujem!

Předseda: Žádám p. sekretáře, aby přečetl tiskem rozdané spisy.

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte):

Tiskem rozdáno v 93. schůzi Národního shromáždění československého:

Tisk 1894. Odpověď min. obchodu na dotaz člena Národního shromáždění Vl. Hatláka, Vil. Votruby a druhů, bude-li uvolněn hospodářský život živnostenský příděly zboží.

Tisk 1912. Odpověď min. spravedlnosti a min. Národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění dra Matouška, Mattuše a soudr. č. t. 1616 o porušování soudcovské neodvislosti.

Tisk 1913. Odpověď min. zásobování lidu a min. zemědělství na dotaz člena Národního shromáždění Bart. Krále a soudr. o ohrožení chovu hovězího dobytka a zásobování měst masem a mlékem.

Z předsednictva přikázána byla tato nařízení vlády, předložená podle § 3. zákona ze dne 24. července 1917 čís. 307 ř. zák.:

Výboru živnostenskému: Nařízení vlády ze dne 25. listopadu 1919 o obchodu osinkem.

Výboru zemědělskému: Nařízení vlády ze dne 25. listopadu 1919 o úpravě obchodu semenem jetele červeného a vojtěšky.

Výboru pro pozemkovou reformu: Nařízení vlády ze dne 28. listopadu 1919, kterým se prodlužuje lhůta, stanovená v § 1. zákona ze 30. října 1919, č. 593 o ochraně drobných zemědělských pachtýřů.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Říha (čte):

Výborům přikázány z předsednictva:

Výboru zemědělskému:

Tisk 1896. Návrh čl. N. S. Jos. Šamalíka a soudr. na zavedení jednotného moderního, spravedlivého honebního zákona pro celou československou republiku.

Výboru pro pozemkovou reformu:

Tisk 1895. Návrh čl. N. S. Jar. Marchy, Vraného, Jonáše a soudr. na získání půdy pro československé vystěhovalce a kolonisty.

Výboru finančnímu:

Tisk 1897. Návrh čl. N. S. Ferd. Jiráska, Stivína a soudr. na zavedení státního monopolu v obchodě lihem.

Tisk 1898. Návrh čl. N. S. Ferd. Jiráska, Stivína a soudr. na zavedení státního monopolu prodeje minerálních vod.

Výboru kulturnímu:

Tisk 1899. Návrh čl. N. S. dra Stojana, Rýpara, Ševčíka, Valouška, Kroihera, dra Kmeťka a soudr. na zvýšení kongruy duchovenstva katolického, řecko-katol., evangelického a řecko-orientálního. (Současně přikázán též výboru státně-zřízeneckému.)

Výboru právnímu:

Tisk 1906. Návrh čl. N. S. Ferd. Jiráska, dra Vrbenského a soudr. na zřízení "Státního revisního úřadu."

Předseda: Z předsednictva přikázáno výborům:

Výboru finančnímu:

Tisk 1916. Vládní návrh zákona, kterým se zkracují uvěřovací lhůty pro dávky z lihu, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejů a zrušuje se diskonto z předem zapravené spotřební dávky lihové.

Tisk 1917. Vládní návrh zákona, jímž se mění nebo doplňují některá ustanovení o dani z piva.

Vláda žádá, by o návrzích podána byla zpráva ve lhůtě 8 dnů.

Jsou snad proti této lhůtě nějaké námitky? (Nebyly.) Není jich, lhůta jest schválena. Dále

Výboru finančnímu:

Tisk 1910. Návrh čl. N. S. Jana Šrámka, dra Hrubana, dra Dolanského a soudr., aby vydán byl zákon o zvláštní parlamentární kontrole finanční.

V návrhu se žádá, by zpráva byla podána v nejbližší plenární schůzi.

Je proti tomu nějaká námitka? (Nebyla.) Není jí. Lhůta tato je schválena.

Předseda výboru zemědělského požádal, aby vládní návrh zákona, jímž se mění ustanovení zákona ze dne 4. ledna 1909 č. 4 ř. z. o zvelebení zemědělství stavbami vodními (tisk 1772), přikázaný původně pouze výboru technickému, přikázán byl také výboru zemědělskému.

Výboru technickému byla dána lhůta 8denní k podání zprávy. Bude nutno, tuto lhůtu uložiti též výboru zemědělskému.

Jsou námitky proti tomu, aby zmíněná osnova přikázána byla také výboru zemědělskému s uvedenou lhůtou 8denní? (Nebyly.) Není tomu tak. Lhůta je schválena.

Jednací zápis o 92. schůzi Národního shromáždění byl vyložen po 48 hodin ve sněmovní kanceláři.

Protože písemné námitky nedošly, jest podle § 77. jedn. řádu schválen a bude podle § 79. téhož řádu vytištěn.

(Zvoní.) Dříve než přistoupíme k dennímu pořádku, provedeme, vysloví-li Národní shromáždění své svolení, naléhavou doplňovací volbu do výboru finančního. Jest snad proti tomu nějaká námitka? (Nebyla.) Není jí, vykonáme volbu. Jest navržen do výboru finančního za člena N. S. Karla Svobodu čl. N. S. Zíka.

Kdo se změnou touto souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Změna jest přijata

Přistoupíme k

dennímu pořádku

a to k prvnímu odstavci, jímž je

1. zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 452), kterým se mění nařízení o služební přísaze právních praktikantův, auskultantů, soudcův a advokátů (tisk č. 1679).

Zpravodajem jest p. kol dr. Bartošek. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Bartošek: Slavné shromáždění!

Vládní návrh, aby přísaha právních praktikantů, auskultantů, na Slovensku soudních notářů a přísaha advokátů byla nově zákonem upravena, jest plně odůvodněn.

Dosavadní úprava této přísahy nevyhovuje hlavně z trojího důvodu. Starý stát byl státem monarchistickým a tedy také dosavadní text přísahy přizpůsoben byl této staré státní formě. Ta stará formule přísežná obsahuje slib věrnosti a oddanosti císaři, proto po státním převratu nebylo prostě možno na základě této formule přísahu konati. Věc ale nemůže zůstati neupravena a je samozřejmě třeba formu starou nahraditi formou novou republikánskou.

Druhý důvod: Náš stát vzešel ze dvou oblastí územních odlišného řádu právního, v nichž v každé byla věc ta uspořádána jinak: v zemích bývalé koruny České předpisy rakouskými, na Slovensku uherskými. Potřeba právní unifikace, jako všude, je také v této otázce. Je potřeba, pro země české i pro Slovensko upraviti věc způsobem jednotným.

Konečně třetí zřetel je tento: Náš stát je demokratický, je občanský, nekonfesní a zabezpečuje každému plnou svobodu svědomí. Theokratický princip rakouský jsme vědomě opustili, připravujeme odluku církve od státu. Proto také přísežná formule našich úředníků a funkcionářů musí odpovídati tomuto kulturnímu principu naší republiky; přísaha ta musí býti laickou, bezkonfesní, občanskou.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP