Pátek 27. června 1919

Schůze zahájena v 10 hod. 40 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Hajn, Konečný, Udržal.

Zapisovatelé: dr. Herben, Vacula,

a větší počet členů Národního shromáždění.

Zástupcové vlády: Členové vlády: Habrman, dr. Hruban, Klofáč, Prášek, dr. Rašín, Staněk, dr. Soukup, dr. Stránský, Stříbrný, dr. Šrobár, dr. Winter, dr. Vrbenský, dr. Zahradník.

Z kanceláře sněmovní: JUDr. Haasz, tajemník sněmovní, zástupce jeho JUDr. Trmal.

Denní pořad

61. schůze Národního shromáždění československého v pátek dne 27. června 1919 o 10. hod. dopolední.

1. Zpravodaj inž. Bečka. Pokračování v rozpravě o zprávě výboru rozpočtového o státním rozpočtu republiky československé pro rok 1919 (tisk č. 1218).

2. Zpravodaj R. Jaroš. Zpráva finančního výboru o vládní osnově zákona (tisk č. 970), kterým se povoluje úvěr na hrazení nákladu, vzniklého dovozem obilí a mouky z ciziny (tisk č. 1141).

3. Zpravodaj Zíka. Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1053) o soupisu nemovitostí za účelem majetkové dávky (tisk č. 1209).

4. Zpravodaj Fr. Buříval. Zpráva výboru státně-zřízeneckého o návrhu dra Matouška a spol. (tisk č. 599) na úpravu poměrů kvalifikovaných soudních sluhů a podúředníků (tisk č. 1246).

5. Zpravodaj dr. Srdínko. Zpráva výboru školského o návrhu členov Národného shromaždenia dra Milána Hodžu, dra O. Srdínka a společníkov (tisk č. 954), aby vydaný bol zákon, kterým sa zriaďuje československá universita v Bratislave (tisk č. 1196).

6. Zpravodaj Chroustovský. Zpráva zemědělského výboru o návrhu člena Národního shromáždění dra Rolíčka, Zíky a soudr. (tisk č. 759), aby byl vydán zákon o náhradě majitelům pronajaté půdy, kteří byli poškození válkou (tisk č. 1215).

7. Zpravodaj dr. Vaněk. Zpráva výboru železničního o doplnění sítě železniční stavbou drah místních (tisk č. 1208).

Předseda (zvoní): Národní shromáždění je schopno se usnášeti. Zahajuji schůzi.

Omluvili se:

churavostí: Čapka (na neurčito), Janoška (na neurčito), Hrouda (na 14 dní), Pelikán (na neurčito);

zaměstnáním: Biňovec (do 10. srpna), Duchaj (na neurčito), Špaček Josef (do 10. srpna), dr. Vlček (do 30. června), dr. Bartošek, dr. Dolanský, Rud. Malík;

účastí při mírovém jednání v Paříži: Mečíř;

účastí při jednání v Římě: dr. Kolísek, Kroiher;

trvalým zaměstnáním ze slovenského klubu: Houdek, dr. Ivanka, Makovický, dr. Medvecký.

Z předsednictva přikazují se vládní návrhy zákonů výborům:

kulturnímu:

o veřejných knihovnách obecních (tisk 1233).

právnímu:

o vyvlastnění pro nemocnice a podobné ústavy (tisk 1234)

V návrzích se žádá, by výbory projednaly tyto věci ve lhůtě 14denní. Jsou snad proti tomu námitky? (Nebyly.) Není jich. Lhůty tyto jsou schváleny.

Výboru zemědělskému a ústavnímu přikazuje se z předsednictva vládní návrh, jímž se zrušuje právo myslivosti, vyhrazené koruně v okolí pražském (tisk 1235).

V návrhu se žádá, by výbory věc tu projednaly ve lhůtě třínedělní. Jsou snad proti tomu námitky? (Nebyly.) Není jich. Lhůta je schválena.

Výborům přikázány z předsednictva návrhy: Žádám pana tajemníka, aby je přečetl.

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte):

Výboru školskému:

Tisk 1220. Návrh člena N. S. dra Jehličky a společníkov, aby bola zriadená v Bratislave katolická fakulta bohoslovecká.

Výboru živnostenskému:

Tisk 1221. Návrh člena N. S. Vlad. Hatláka, V. Votruby, V. Rebše, B. Fischera, na kreditování evidenčních poplatků z přiznání knihovních pohledávek, vadií a kaucí za starým Rakouskem. (Současně přikázán výboru finančnímu).

Výboru legionářskému:

Tisk 1242. Návrh člena N. S. A. Slavíka, Maxy, dra Markoviče a sou druhů na přiznání práv pro legionáře.

(Současně přikázán výboru státně zřízeneckému).

Výboru technickému:

Tisk 1243. Návrh člena N. S. V. Sladkého, V. Freimana a soudr., aby zahájeny byly kutací práce pro dolování černého uhlí na Brušpersku v severo-východní Moravě.

Předseda: Zápisy o schůzi 58. a 59. N. S. Č. byly vyloženy po 48 hodin ve sněmovní kanceláři.

Písemné námitky nebyly podány.

Jsou tudíž podle § 77. jednacího řádu schváleny a budou podle § 79. téhož řádu vytištěny.

Než přistoupíme k projednání denního pořádku, vyžádal si slovo k podání zprávy o věcech na Slovensku pan ministr Národní obrany. Uděluji mu je.

Ministr N. O. Klofáč: Slavné Národní shromáždění!

Na Slovensku dosud mlčí zbraně a slovo má ještě mírová konference. Včera večer mohli jsme charakterisovati celou situaci slovy: "Na celé slovenské frontě klid, v Bratislavě se vyjednává se zástupci maďarské republiky rad o vymezení neutrálního pásma."Celá věc slovenská neomezuje se jen na vojensko-diplomatické telegrafování, nýbrž prakticky řeší se momenty dalekosáhlého významu, jakým jest vytvoření 4 km. širokého neutrálního pásma, které má po vyklizení vzniknouti mezi oběma vojsky a které, jak se zdá, bude delší dobu v platnosti.

Fakt minule mnou již zdůrazněný, že generál Pellé jest ve věci Slovenska nejen vrchním velitelem československé armády, ale i vykonavatelem vůle mírové konference, tento fakt způsobuje, že stojí za námi sice prestiž dohody, my však ztratili jsme částečně akční volnost. Není třeba připomínati, že tak činíme v hluboké víře, že mírová konference, na jejímž stole v tomto okamžiku otázka slovenská leží, rozhodne plným právem pro bezodkladné a podrobné splnění podmínek kladených v notě p. předsedy Clémenceaua ze dne 22. června a v depeších generála Pellé.

Včera došla pana generála Pellé tato depeše vrchního velitele maďarské armády Böhma:

"Mám čest sděliti Vám telegram, zaslaný jménem vlády maďarské republiky rad komisařem pro věci zahraniční panu Clémenceauovi, předsedovi mírové konference v Paříži: Nedostali jsme dosud, bohužel, odpovědi na svůj dotaz, který jsme Vám zaslali stran záruk, jež mají poskytnouti Rumuni.

Přerušili jsme nepřátelství a vyhověli jsme přání mírové konference, aby bylo zastaveno další prolévání krve. Zatím, co jsme nepřátelství zastavili a zakázali našim vojínům další válečnou činnost, využily rumunské oddíly tohoto chování naší armády a útočily na nás u Királyi-Hömlöcz. Rumuni tím opětně hrubým způsobem porušili formální rozkaz mírové konference, aby bylo přerušeno další zbytečné prolévání krve. Ježto tímto skutkem prokázali, že nerespektují nikterak rozhodnutí mírové konference, kdo nám zaručí, že jejich oddíly vyklidí obsazené území tak, jak to bylo slíbeno panem presidentem ve jménu velmocí spojených a spřátelených?" K tomu je dodatek vrch. velitele Böhma, jenž zní: "Ježto je jasno, že Rumuni nejsou ochotni uposlechnouti rozkazu mírové konference v otázce záruk, která má pro nás životní význam, prosím Vás, abyste laskavě prodloužil příměří až do té doby, dokud otázka záruk nebude vysvětlena."

Generál Pellé, který v této věci jedná nejen jako zkušený voják, ale i jako obratný diplomat, - zde musím připomenouti, že jsme minulý týden zřídili válečný výbor, válečný kabinet, ve kterém vedle mojí osoby, ministra vnitra, ministra financí a ministra Habrmana zasedá také zcela přirozeně generál Pellé jakožto vrchní velitel veškerého našeho vojska - a který jest ve stálém a těsném kontaktu se členy vlády na otázce slovenské zvláště interesovanými i s panem presidentem republiky, odeslal dnes v 1 hod. 32 min. v noci lidovému zmocněnci Böhmovi tuto odpověď:

"Přijal jsem Váš radiogram ze dne 26. června, jímž žádáte o prodloužení klidu zbraní až do té doby, kdy bude vysvětlena otázka záruk požadovaných vládou maďarskou ve věci vyklizení území, jež mají obsazeno rumunské oddíly.

Nemohu než opětovati, že otázka těchto záruk jest úplně mimo okruh mojí pravomoci a nemůže již býti rozhodnuta vládou československou.

Svým radiogramem čís. 280 ze dne 23. června Vy sám a vláda budapešťská prohlásili jste výslovně ochotu, splniti podmínky stanovené maršálkem Fochem. Tyto podmínky povolovaly vykliditi v určité lhůtě území československé republiky až po hranice, ustanovené radiogramem presidenta mírové konference ze dne 13. června.

Tyto podmínky byly přesně splněny vojsky stojícími pod mým velením. Nebyly splněny vojskem maďarským. Podal jsem o tom zprávu maršálku-vrchnímu veliteli spojeneckých vojsk a očekávám rozhodnutí, které učiní v důsledku těchto skutečností.

Zatím bylo mi oznámeno, že obyvatelé Sabinova a Ňaršan byli vyhnáni ze svých obcí maďarskými oddíly a že opět obydlí byla vydána plenění. Protestuji energicky proti tomuto novému znásilňování zákonů válečných a dávám to zaznamenati.

Aby byla nově před celým civilisovaným světem dokumentována vůle vlády československé i moje, zabrániti všemu zbytečnému prolévání krve. Souhlasím, s výhradou rozhodnutí mírové konference, aby Vám byla povolena nová lhůta k úplnému vyklizení území, náležejících ke státu československému. Tato lhůta vyprší dne 30. června v 11 hod. 59 min. v noci.

Prosím, abyste mi potvrdil dne 27. června před 3. hod. odp., že jste dal oddílům uherské armády rozkaz, zastaviti všechno nepřátelství."

Důvody, které vedly k odeslání této depeše, jsou na snadě. Nemáme možnosti kontrolovati správnost tvrzení komisaře pro věci zahraniční Bely Kuhna o útocích podniknutých Rumuny. Do této chvíle nemáme důvodů pochybovati o tom, že tvrzení ono jest stejného významu, jako bylo tvrzení o útocích vojska československého dne 24. června dopoledne, které se ukázalo naprosto neodůvodněným. Přes to však není důvodu, abychom jednostranně se chtěli přičiňovati o řešení otázek, které dohodě vyvstávají na všech stranách Uher. Buď nevyhověli Rumuni, což při loyálnosti rumunského velení považuji za vyloučeno, příkazu mírové konference ze dne 22. června a nezastavili nepřátelství, nebo jest vytáčkami a nesprávnými fakty ohrožována prestiž konference pařížské, prestiž velmocí spojených a spřízněných, ve jménu jejichž byl příkaz vydán. (Tak jest!) Správně praví generál Pellé, že chceme před celým civilisovaným světem projeviti svou vůli, zabrániti zbytečnému krve prolévání. Chrabrých hochů, kteří jsou ochotni položiti život za vlast, budeme v dohledné době ještě potřebovati. To jest mé hluboké přesvědčení.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP