Čtvrtek 10. dubna 1919

Já ovšem myslím, že i tuto oběť přinésti musíme, poněvadž na druhé straně měli bychom tu výhodu, že bychom pro každou chvíli, kdy bychom viděli situaci výhodnou pro druhé zakročení v oboru nápravy naší měny, byli skutečně připraveni.

Jestliže zde bylo se strany mého váženého pana předřečníka mluveno o tom, že by rozpočet měl býti co nejdříve proveden, tedy musím konstatovat, že to nezáleží na mně jenom, nýbrž že to záleží z valné míry na jednotlivých resortech, kdy svoje rozpočty ministerstvu financí odevzdají, ale že to, velectěné Národní shromáždění, záleží také velmi mnoho na váženém Národním shromáždění, neboť, velectění pánové, jestliže ten rozpočtový referát musí v jednom kuse měniti položky, které jeden den udělá, a jestliže dá něco do tisku, musí to z tiskárny vzíti zpátky a celé to předělat, poněvadž nové a nové výdaje jsou zde usnášeny, tedy, prosím, by nebylo zazlíváno, že s rozpočtem dosud hotovi nejsme.

Já mohu jen konstatovati, že rozpočet, co se týče některých ministerstev, jest v tisku - zde máme ovšem také jisté obtíže, poněvadž to všechno jde strašně pomalu právě v tiskárnách - a že tedy budu moci snad po velikonočních svátcích, doufám, rozpočet předložiti a to ne sice již vytištěný úplně, ale s finančním zákonem, ve kterém by byl celý přehled našeho hospodářství a vedle toho s řadou dosud vytištěných sešitů. Tyto sešity by se pak jednotlivě dávaly postupně Národnímu shromáždění, jak se to děje také jinde.

Současně při tom dovolím si předložiti celou kytici daní, o které budu musit žádati.

A budu musit ovšem prosit o to, aby Národní shromáždění tyto daně povolilo a ubezpečuji již předem, že těmito daněmi nebude kryta ani jedna třetina deficitu, který budeme vykazovat, ačkoliv bych byl velmi rád, kdybychom mohli aspoň tu jednu třetinu krýt a kdybych mohl říci, že my v tomto válečném roce - poněvadž konec konců letošní rok pořád ještě musíme pokládati za válečný, ježto mír dosud není uzavřen - tyto válečné mimořádné výdaje kryjeme anglickým způsobem, totiž jednou třetinou daněmi, jednou třetinou krátkodobými půjčkami a jednou třetinou dlouhodobými půjčkami. Rád bych, abychom si vzali vzor z toho, co jsme vždycky viděli v anglickém státním hospodářství.

Nebude to ovšem záviseti ode mne, jestli slavné shromáždění vyhoví této mé žádosti či nevyhoví. Jistě by náš kredit v cizině, kterého, pánové, nebudeme potřebovat snad jenom letos, nýbrž ještě na přes rok, byl proveden tím způsobem, že bychom skutečně používali tam důvěry, že to, co si vypůjčíme, také skutečně budeme moci zaplatit a budeme chtíti zaplatit. Ovšem, jedno musím říci: že rychlé zdanění majetku, o kterém mluvil vážený můj pan předřečník, nemůže býti použito v žádném případě na krytí jakožto dávka, která by byla dávkou výdajnou. Neboť, pánové, to jest úplně jedno jestliže majetek náleží jednotlivcům anebo státu. Tohoto majetku nemohu používati k tomu, abych z tohoto majetku trávil. Jestliže z něho budu tráviti, stávám se chudším. Tím mi není nic pomoženo, kdybych z majetku běžné výdaje chtěl krýti. Takovými daněmi mohu krýti to, co má stát vydávati, jedině z důchodů, jedině z příjmů, jedině z výtěžků, které zde jsou, nikoli však ze substance. Jestliže tu substanci vezmu, jsem chudší, nikdo mne nebude oceňovati výše.

Tedy při tom nebude nic jiného zbývati Národnímu shromáždění, než aby uvažovalo o tom, zdali a odkud jest možno vzíti tyto příjmy a sice vzíti tyto příjmy rychle, poněvadž již předem jsou tyto příjmy konsumovány. Tyto příjmy, které budeme míti, jsou již vydány na všechna ta vydání, která státem byla konána.

Prosím, aby vládě bylo toto zmocnění k uzavření úvěru uděleno. Tyto úvěry jsou nutné, jsou tak velké, že sice na první pohled mohou zarážeti, podle mého názoru však jsou to úvěry, kterými se stabilita našich hospodářských poměrů jenom posiluje, možnost snížení a devalvace naší měny se zahrazuje a znemožňuje a z toho důvodu prosím, aby tyto úvěry byly Národním shromážděním schváleny. (Výborně! Potlesk.)

Předseda: Dávám slovo dalšímu řečníku v seznamu zapsanému, panu kolegovi Zíkovi.

Posl. Zíka: Slavné Národní shromáždění!

Urychlené opatření projednávaného úvěru jeví se nám nutným a proto také agrární klub bude pro ně hlasovati. Ovšem předpokládáme, že úvěrů těchto bude použito účelně, že jich bude použito v zájmu všech tříd, v zájmu státu. Pokud se týče požadovaného úvěru pro opatření potravin, jistě není zapotřebí k tomuto úvěru mnoho vysvětlování a mnoho důvodů, neboť leží na snadě, že v nynějším nedostatku potravin u nás jest především nutno veškeré potraviny, které nám nejvíce scházejí, ať již jsou to tuky, maso, mouka, rýže, luštěniny, pokud možno rychle opatřiti. Ovšem bych si dovolil projeviti to přání, aby při tomto opatřování potravin v cizině bylo postupováno systematicky, aby bylo postupováno odborně, aby bylo nakupováno pokud možná levně a aby bylo při rozdělování postupováno naprosto spravedlivě, podle skutečné potřeby v jednotlivých našich oblastech. My musíme si zase stěžovat, na př. z posledních přídělů nedostalo se Slezsku, čeho se mu dostati mělo, zvláště pokud se týká Slezska západního.

Ale já bych také měl přání, aby nebyly opatřovány takové potraviny, které jsou více lahůdkami a kterých naprosto můžeme postrádati. Tak na př. dovezeno k nám v poslední době 65 vagonů pomerančů, což jistě není v zájmu státu, ani veřejnosti, poněvadž naše platební síla se tím zase seslabí. Když jsme bez nich mohli žíti tak dlouho, jistě ještě nějaký rok bez pomerančů můžeme také vydržet. Jest více takových předmětů, ať se jedná o čokoládu nebo jiné potraviny nebo lahůdky. Já prohlašuji a mohu si jistě býti vědom souhlasu vás všech, že to, co není nezbytně nutné, za nynější situace by se k nám z ciziny za drahé peníze dovážet nemělo.

Pokud se týče úvěru na opatření surovin, tu jsem ve finančním výboru s radostí vzal na vědomí, že se to týká především opatření surovin nejpotřebnějších, tedy bavlny a vlny. Slyšeli jsme dnes od p. ministra financí, že bude o správné rozdělení těchto surovin prostřednictvím syndikátu za dozoru státu postaráno. Ale já bych ještě raději od něho slyšel, že bude státní správou postaráno také o to, aby výrobky z těch surovin byly i nadále pod určitou kontrolou státu za přiměřenou cenu, za cenu vykalkulovanou, za cenu ne přemrštěnou, všem vrstvám obyvatelstva, tedy i na venkově přístupny. Neboť co jsme dosud pozorovali při uvolněných zásobách textilního zboží od doby převratu, nemohlo asi nikoho uspokojiti, v tom naše ústředny o nic lépe sobě nepočínaly, než ústředny starého režimu, ústředny vídeňské. (Výborně!)

Prohlašuji, že celé oblasti našeho venkova nemají dosud ani možnosti, dopomoci si k tomu nejpotřebnějšímu, pokud se týká látek, a všecky kroky a intervence na různých místech minuly se dosud s výsledkem. Já očekávám, že příště bude tomu lépe a že po této stránce ministerstvo obchodu vykoná více, než doposud pokládalo za svoji povinnost. (Výborně!)

Pokud se týká úvěru valutního, je přirozeno, že my i pro tento úvěr budeme hlasovati, neboť je nezbytno, aby naše měna co nejdříve byla zlepšena, což je možno ovšem jen tehdá, bude-li podložena přiměřeně zlatým podkladem. My víme, že jen od zavedení nové měny můžeme očekávati levnější nákup všech potřeb v cizině, zlepšení cen i všech potřeb v tuzemsku i zvýšení důvěry k našemu státu v cizině a že můžeme očekávati, že jedině tak můžeme dosáhnouti omezení oběhu peněz, které jest rozhodně nutným, i mají-li přestati různé národohospodářské nevýhody, vyplývající z přílišného oběhu jejich. (Hluk. Předseda zvoní.) My jsme si toho jisti, že všechny tyto výhody, které si slibujeme od zavedení nové měny, nastanou jen tehdy, když nám nebe dopřeje letošního roku a v příštích letech dobré úrody, jak již docela správně byl zde pan finanční ministr řekl, a když my si sami dopřejeme a zařídíme, aby usilovnou prací všech vrstev naší společnosti bez rozdílu stran, bez rozdílu zaměstnání bylo vyrobeno tolik nových hodnot majetkových, jak jen za stávajících poměrů jest možno a tu, jest-li že pozorujeme náš veřejný život a jestliže pozorujeme vše, co se kolem nás děje, musíme v tomto ohledu projeviti určitou skepsi. Nás může zachrániti z nynějších velice trapných a nepříznivých hospodářských poměrů jen vydatná, usilovná práce a zase práce. (Výborně!) Ale bohužel chuť k práci nejeví se všude, naopak jeví se na všech stranách snaha, aby pokud možno energie ku práci byla podlamována, aby nechuť ku práci byla zvyšována, a místo, aby bylo zjednáno nadšení pro práci, jeví se namnoze že i v časopisech a při různých příležitostech snaha, aby dosaženo bylo opaku.

Vážení, na této cestě nepřijdeme ku kýženému cíli. Na této cestě také nikdy nedojdeme tam, aby naše obchodní bilance byla aktivní, anebo, aby v ní zjednána byla rovnováha, na této cestě také nedožijeme se toho, aby v naší bilanci státní byla zjednána rovnováha. Na straně jedné požadujeme, aby byly naše poměry životní zlepšeny, ale na druhé straně nechceme uznati, že v této trapné době, po rozvratu a naprostém vyčerpání všech zásob a hodnot, jen usilovnou a rychlou prací a rychlým tvořením hodnot nových, můžeme do jisté míry náhradu si zjednati.

Slavné Národní shromáždění! V naději, že v tomto ohledu nastane brzy náprava, náprava všeobecná, jsem přesvědčen, že pak také vydání nové měny nemine se kýženým účinkem, zvláště, stane-li se tak v době vhodné, v době takové, kdy udržení kursu přiměřeným vývozem našeho zboží za hranice bude zajištěno. Pak můžeme očekávati, že nastane ozdravění našeho hospodářského života. V tomto předpokladu můžeme s klidným svědomím pro návrh hlasovati. (Výborně! Potlesk!)

Předseda: Dávám slovo dalšímu řečníku, panu dru Frankemu.

Posl. dr. Franke: Slavné Národní shromáždění!

Jménem svého klubu a klubu Československé strany pokrokové jsem zmocněn, abych zde učinil toto prohlášení.

Vládní návrh zákona, jímž se vláda zmocňuje, uzavříti úvěr do 179 milionů dolarů, vzbuzuje v nás pochybnosti a námitky rázu formálního i meritorního.

Po stránce formální považujeme vládní návrh jen za článek v řetězu akci, které pro vládu a jejího ministra financí vyplývají ze zmocnění, daného svého času Národním shromážděním ministru financí. Již tenkráte vysloven byl předsedou finančního výboru názor, že vůči dalekosáhlému plánu ministra financí výbor finanční a celé Národní shromáždění může říci "ano", aniž však béře na sebe odpovědnost. Souhlasili jsme s tímto názorem a přijímáme jej dnes za svůj i vůči tomuto návrhu. Protože běží o půjčku v cizí měně a v cizím přátelském státě, musila této půjčce předcházeti jistě důkladná vyjednávání a klub náš nemůže zapříti svou nelibost, že nebyl o těchto přípravných krocích zpraven, aby v čas mohl říci své stanovisko. Ale naprosto již nesouhlasí s postupem vlády, která tak dalekosáhlou předlohu hází na stůl s lhůtou 24hodinovou pro výbor. Klubům je tak znemožněno, aby jeho zástupci ve finančním výboru a aby klub jako celek v plenu Národního shromáždění mohl zaujmouti pevné stanovisko po důkladné rozpravě mezi sebou, jak by toho důležitost předmětu plně vyžadovala.

Klub dále jest toho názoru, že jak tato akce půjčková, tak i celá operace finančního ministra utrpí velice na své účinnosti před celou veřejností, bude-li diktátorská moc ministra financí i na dále nekontrolována parlamentní finanční komisí. (Výborně!)

Vznáší proto důtklivou výzvu na klub agrární i národně demokratický, aby svou nepovolností v otázce jejich zástupců ve finančně-kontrolní komisi nehnaly náš klub a celý socialistický blok do situace, ve které bychom byli nuceni, vzdáti se veškeré další odpovědnosti za finanční akce ministra financí. (Výborně! Tak jest.) Sám ministr financí měl by míti plný zájem na tom, aby parlamentní finanční komise byla zřízena okamžitě. Po stránce meritorní klidně konstatujeme k § 1., že dohoda nám je ochotna dodávat potraviny, ale jen za cennou valutu, tedy nikoli za naši znehodnocenou, byť i okolkovanou a o 50 % sníženou měnu. Bude dobře, když i do našeho posuzování mezinárodní situace vnikne dávka střízlivosti, a naše veřejnost nebude se stále opájeti láskyplnou ochotou dohodových přátel, a naučí se mysleti trochu obchodnicky, převádějíc dolar amerického strýčka na 20 K okolkovaných. (Souhlas.)

K § 2. podotýkám stručně, že asi ministr financí nespoléhá tím již výhradně na pomoc vlastní, na dávku z majetku a jiná domácí opatření, ale že pokládá dnes - což snad nebylo ještě nedávno - za nutné, zlepšovati naši valutu pomocí cizího zlata. Máme smysl pro čest, která se nám prokazuje, dává-li dohoda nám jako prvému státu nově utvořenému půjčku, ale nemůžeme se zhostiti při tom jedné pochybnosti. I pro Spojené státy americké platí zákaz vývozu zlata. Zákaz tento nutně způsobí, že se nám dostane 100 po případě 50 milionů ve zlatě fiktivním, v podobě zlatých "bonů". Bon a kov jsou různé hmoty i hodnoty, a jestliže tak výborný finančník, jakým je ministr Rašín, nebojí se založiti naši budoucí měnu na papírových bonech, dovolujeme si poukázati na možnosti hutnějšího a solidnějšího podkladu pro půjčku, totiž na rozsáhlé a úrodné komplexy velkostatkářské půdy (Výborně!), která by přešla v majetek československé republiky a která by byla jistě méně fiktivním podkladem pro naši měnu, než jsou bony zlaté sice, ale přece jen papírové. (Výborně! v levo. Odpor v pravo.)

Již se sáhlo v době revoluční kdysi ve Francii k tomu a udělali také chybu, že na tuto půdu vydali příliš mnoho assignátů. My bychom tu chybu nemusili udělati. Budete míti zlaté bony. Když jsou vám hodnotnější než půda!

K § 3. měli bychom řadu vážných námitek. Stát náš má se zaručiti za půjčku věnovanou především na bavlnu a vlnu. Těchto surovin má se dostati především naším textilníkům. My máme zájem na tom, jak tyto suroviny budou rozdíleny, máme zájem na tom, jaká bude právomoc nových syndikátů průmyslových a bankovních.

Vážení pánové! Byly zrušeny ústředny, byly zrušeny ústředny, které aspoň formálně přibližovaly se složení i Národního shromáždění i vlády, protože ústředny měly v sobě zástupce jednotlivých politických stran. Tyto ústředny se nyní zrušují a místo nich se tvoří syndikáty čistě soukromokapitalistické, syndikáty nekontrolovatelné. (Posl. Vaněk: Diktatura bank!) Vážení pánové! Hlavní věc ještě, kterou jsem zde neřekl. Textilníci tedy dostanou za státní garancie surovinu. Nás zajímá, kdo bude platiti úroky za tu půjčku, kterou stát garantuje, kdo je bude platiti ze sumy 25 milionů dolarů?

My dále díváme se na akce syndikátní, podporované ministry financí a obchodu, s největší nedůvěrou. Jest naším přesvědčením, že výrobnost, jíž jest nám tolik třeba, nezávisí jen od půjčkové garancie státní a nezávisí také jen od soukromokapitalistických syndikátů. My proti těmto soukromokapitalistickým syndikátům stavíme také své syndikáty, odborové organisace, a žádáme, aby kontrola nad surovinami nebyla ponechávána pouze podnikatelům, nýbrž také zaměstnancům, dělníkům, zřízencům a úředníkům, kteří jsou v našich syndikátech. (Potlesk.) My věříme, že tato výrobnost jest závislá nejen na soukromém podnikání, ale také závislá na těch, kteří jsou pramenem vší výrobnosti, také na našich dělnících rukou i hlavou.

Nemohu zde dnes vyčerpati jménem svého klubu všechny pochybnosti a námitky, které nám vnucuje přímo vládní úvěrový návrh, a dovolím si je jen shrnouti, po případě stručně opakovati. Národní shromáždění ať není na příště překvapováno a přímo bičováno předlohami, které by vyžadovaly dlouhého a klidného uvažování. Jestliže se tato zásada uplatnila právě vámi v otázce půdy, pak žádáme také applikování této zásady pro projednávání otázek finančních operací. (Souhlas!) Dále žádáme, aby tento stav nekontrolovatelnosti, kde ministr financí ve svých dalekosáhlých operacích není kontrolován, byl odstraněn okamžitě, aneb co nejdříve byla dosazena finanční komise parlamentní. Jestliže se nám nedostane této oficielní kontroly, budeme ji prováděti jako prostí poslanci na vlastní pěst. Jsme k tomu zavázáni zájmy těch, jež máme čest zastupovati. (Výborně! Hlučný potlesk.)

Předseda: Slovo má dále pan kolega Rudolf Pilát.

Posl. Pilát: Vážené shromáždění!

Slovenský klub usnesl se na tom, že hlasovati bude pro návrh úvěrový a byl jsem zmocněn, abych toto usnesení odůvodnil.

Pokud se týče úvěru ve výši 54 milionů dolarů na potraviny ve formě krátkodobého úvěru se strany Spojených Států a Anglie naší republice, nechci se dále o tom rozšiřovati, že věc jest samozřejmou, že jinak nemůžeme činiti, než hlasovati pro. Chci se při té příležitosti zmíniti o tom, že naší povinností bude, abychom postarali se o nerušený dovoz a provoz těchto potravin jak po vodě, tak i po tratích železničních k nám. Jest známo, jaké potíže vyskytovaly se a ještě se vyskytují stále při dopravě železniční. Tyto potíže odůvodňují se tím, že nedostává se nám lokomotiv. Zejména my na Slovensku víme nejlépe, jaké potíže máme s nedostatkem lokomotiv, a já vyslovuji podivení, že ani my sami, naše republika i s ententou, nemohli jsme prosaditi, aby maďarská vláda vydala nám ty lokomotivy, které na Slovensku nám sebrala. Náš ministr Šrobár v Bratislavě i náš referent železniční Kornel Stodola intervenovali nesčíslněkrát v Praze a víme, že i náš ministr železnic i s příslušnými instancemi intervenovali v Paříži, ale všechny tyto intervence až do dnes ukázaly se býti marnými a ohromné spousty lokomotiv, které nám byly Maďary ukradeny, jsme dosud nedostali.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP