Úterý 1. dubna 1919

Schůze zahájena ve 2 hod. 25min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek;

místopředsedové: dr. Bella, dr. Hajn, Konečný, Udržal.

zapisovatelé: Bradáč, dr. Jur. Slávik; větší počet členů Národního shromáždění.

Zástupcové vlády: Členové vlády: Habrman, dr. Hruban, Prášek, dr. Rašín, dr. Soukup, dr. Stránský, Stříbrný, Švehla, dr. Winter, dr. Zahradník.

Z kanceláře sněmovní: JUDr. Haasz, tajemník sněmovní, zástupce jeho JUDr. Bartoušek.

Denní pořad

41. schůze Národního shromáždění československého v úterý dne 1. dubna 1919 o 2. hod. odpol.

1. Rozprava o odpovědi ministra financí dra Rašína na dotaz čl.N.S. Al.Konečného a soudr. o nesnesitelných hmotných poměrech národního učitelstva (tisk 690).

2. Zpravodaj Jaroš. Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona o omezení práva stěhovacího (tisk 700).

3. Zpravodaj Zika. Zpráva finančního výboru o vládním návrhu o změnách a doplňcích některých ustanovení o zdanění lihu (tisk 626).

4. Zpravodaj dr. Srdínko. Zpráva zdravotního výboru o návrhu čl. N. S. Jar. Kvapila, aby bylo uzákoněno fakultativní pohřbívání ohněm v československé republice (tisk 682).

5. Zpravodaj dr. Budínský. Zpráva školského výboru o návrhu čl. N. S. Jaroslava Marka a soudr. na úpravu denního vyučování v živnostenském školství pokračovacím (tisk 660).

6. Zpravodaj dr. Schieszl. Zpráva zásobovacího výboru o návrhu čl. N. S. Jos. Samalíka a soudr., aby bylo úplně uvolněno krmivo a oves (tisk 654).

7. Zpravodaj dr. B Němec. Zpráva zemědělského výboru o návrhu člena N. S. Pika a soudr. a resoluce téhož poslance o pustošení lesů obecního statku (tisk 553).

8. Zpravodaj Šabata. Zpráva imunitního výboru v trestní věci čl. N. S. dra K. Novotného, (tisk 665).

9. Zpravodaj Kouša. Zpráva imunitního výboru v trestní věci člena N. S. Josefa Stivína, (tisk 666).

Předseda (zvoní): Národní shromáždění jest schopno se usnášeti. Zahajuji schůzi.

Omluvili se členové Národního shromáždění:

churavostí: František Navrátil (na neurčito), Kroiher (na neurčito), Pelikán (na neurčito). Rudolf Mlčoch, Vochoč, dr. Halla (do 3. dubna);

zaměstnáním: Horváth (na neurčito), Janoška (na neurčito), Prokeš (na neurčito), Paulíny (na neurčito), Čobrda (až do velkej noci), Dula (do 5. dubna), dr. Boušek a Ševčík (do 3. dubna), Kalina, Hrizbyl;

účastí při mírovém jednání v Paříži: Mečíř, dr. Rambousek, Tayerle;

trvalým zaměstnáním ze slovenského klubu: dr.Hálek, Houdek, dr. Ivanka, Makovický. dr. Medvecký, Stodola, ministr dr. Srobár.

Do dnešní schůze dostavili se členové Národního shromáždění, jichž volbu jsem sdělil v poslední schůzi a to: Ján Pocisk, Ján Duchaj, Ján Kliešek, Josef Branecký, dr. Frant. Jehlička, Andrei Hvizdák.

Žádám pana zapisovatele, aby přečetl formuli, a nové členy, aby povstali a pronesli: "Slibuji".

Zapisovatel posl. dr. Slávik (čte): Sľubujete ako člen Národného shromaždenia Československého, že budete zachovávať zákony štátu československého a že svoj úrad budete zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Předseda: Ján Pocisk.

Posl. Ján Pocisk: Sľubujem.

Předseda: Ján Duchaj.

Posl. Ján Duchaj: Sľubujem.

Předseda: Ján Kliešek.

Posl. Ján Kliešek: Sľubujem.

Předseda: Josef Branecký.

Posl. Jos. Branecký: Sľubujem.

Předseda: Dr. Fr. Jehlička.

Posl. dr. Fr. Jehlička: Sľubujem.

Předseda: Andrej Hvizdák.

Posl. Hvizdák: Sľubujem. (Hlučný potlesk.)

Výborům přikázány z předsednictva tyto návrhy. Žádám pana sekretáře, aby je přečetl.

Náměstek sněmovního tajemníka dr. Bartoušek (čte):

Výboru ústavnímu:

Tisk 702. Vládní návrh na vydání zákona o zřízení aktuárských úředníků ve službě politické a policejní.

Výboru školskému:

Tisk 717. Vládní návrh na vydání zákona o platech suplentů státních středních škol. (Současně přikázán též výboru státně-zřízeneckému.)

Výboru soc.-politickému:

Tisk 705. Návrh členů Národního shromáždění V. Johanise, Ant. Hampla a soudr., aby zrušeny byly církevní svátky a zavedeny svátky národní občanské, jakož i aby na místě zrušených svátků zavedena byla všeobecná, každoroční, placená dovolená pro dělnictvo.

Výboru školskému:

Tisk 706. Návrh členů Národního shromáždění dra Lukavského, V. Rebše a soudr., aby při chemickém oddělení státní průmyslové školy v Praze zřízena byla dvoutřídní odborná škola pro drogisty.

Tisk 714. Návrh člena Národního shromáždění dra Fr. Krejčího a soudr., na úpravu hmotných poměrů pro úředníky veřejné a universitní knihovny v Praze. (Současně přikázán též výboru státně-zřízeneckému).

Tisk 715. Návrh člena Národního shromáždění dra F. Frankeho a soudr., na úpravu hmotných a služebních poměrů pro zřízence veřejné a universitní knihovny v Praze. (Současně přikázán též výboru státně-zřízeneckému).

Výboru právnímu:

Tisk 710. Návrh členů Národního shromáždění A. Kaderky, J. Šolle a soudr. na vydání zákona o předkupním právu na pozemky velkostatků, které jsou přes 30 roků v nájmu a stále v jednom rodě. (Současně přikázán též výboru zemědělskému).

Výboru zásobovacímu:

Tisk 711. Návrh členů Národního shromáždění B. Bezděka, A. Čuříka a soudr., na rozšíření přednostního zásobování na veškeré dělnictvo.

Výboru poštovnímu:

Tisk 712. Návrh člena Národního shromáždění Frant. Valouška a soudr. na zavedení automobilového spojení pro věci a osoby mezi městy Holešovem a Zlínem na Moravě.

Tisk 713. Návrh člena Národního shromáždění Frant. Valouška na zřízení automobilového spojení mezi Přerovem a Bystřicí p. Host.

Tiskem rozdáno v 41. schůzi Národního shromáždění československého:

Tisk 716. Odpověď ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění V. Johanise a soudr. o nedostatcích železničního spojení šumavských krajů s Prahou.

Tisk 720. Odpověď ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění V. Johanise a soudr. o nedostatcích a závadách na nádraží příbramském.

Tisk 721. Odpověď ministra Národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění B. Fischera a soudr. o vyklizení školní budovy na Rudolfově nábřeží, aby Umělecko-průmyslová škola mohla se opětně přestěhovati do starých svých místností.

Tisk 722. Odpověď zástupce předsedy ministerstva na dotaz člena Národního shromáždění Pika a soudr., o internování Čechů polskými úřady v Krakově.

Tisk 724. Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění R. Špatného, Slavíčka a spol., o rozpuštění představenstev spolkových spořitelen.

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte):

Odpověď ministra školství na dotaz členů Národního shromáždění Aloise Konečného, Frant. Housera, J. Kopečka, V. Freimana a spol. ze dne 22. ledna 1919. Tisk 726.

Předseda (zvoní): Z předsednictva přikázáno: Výboru ústavnímu a výboru pro Velkou Prahu.

Tisk 719. Vládní návrh zákona o konání obecních voleb ve Velké Praze.

Výboru ústavnímu:

Tisk 704. Návrh dra Meissnera, Bechyně, Ecksteinové, Johanise a soudr., na změnu zákona z 13. listopadu 1918 č. 37. o prozatímní ústavě.

Při obou těchto návrzích navrhuje se, aby byla příslušným výborům uložena lhůta 8 dnů ku podání zprávy.

Jsou snad proti navržené lhůtě námitky? (Nebyly!) Není jich. Pokládám navrhovanou lhůtu za přijatou.

Výboru státně zřízeneckému byl přikázán:

Tisk 723. Vládní návrh zákona o převzetí poštmistrů, poštovních oficiantů a poštovních expedientů se zkouškou oficiantskou do stavu státních úředníků zařaděných do hodnostních tříd.

Navrhuje se, aby byla příslušnému výboru uložena lhůta 8 dnů ku podání zprávy.

Jsou snad proti navržené lhůtě námitky? (Nebyly.) Není jich. Navrhovaná lhůta jest přijata. Z předsednictva bylo přikázáno:

Prosím, aby to bylo přečteno.

Náměstek sněmovního tajemníka dr. Bartoušek (čte):

Výboru zásobovacímu přikázáno:

Podle §u 3. zákona ze dne 24. července 1917 č. 307 ř. z. předsednictvem ministerské rady předložené 28. března 1919 pod č. 5280 a 5418-5421

nařízení vlády republiky československé z 19. února 1919 č. 90 sb. zák. a nař. o přejímacích cenách strojených hnojiv od hospodářských komisí pro strojená hnojiva;

z 19. února 1919 č. 81 sb. zák. a nař. o obchodu osivem;

z 19. února 1919 č. 93 sb. zák. a nař. o lněném semínku;

z 19. února 1919 č. 91 o dopravě semene, podsevků a odpadků červeného jetele ve vnitrozemí;

z 19. února 1919 č. 83 sb. zák. a nař., jímž se zakazuje vývoz semene, řepy cukrovky, polocukrovky a řepy krmivé všeho druhu.

Předseda: Výboru imunitnímu přikázal jsem žádost okresního soudu pro přestupky v Praze za svolení k trestnímu stíhání člena Národního shromáždění Josefa Kouši pro přestupek proti bezpečnosti cti k žalobě Jaroslava J. Horáka v Praze. (C. předs. 1196.)

Jednací zápisy o 3. a 40. schůzi Národního shromáždění byly vyloženy ve sněmovní kanceláři po 48 hodin. Poněvadž nebyly proti nim podány námitky písemné, jsou schváleny podle §u 77. jednacího řádu a budou uveřejněny podle §u 79. jednacího řádu.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP