Pátek 24. ledna 1919

"Okresní hejtmanství, okresní správě pol. národního výboru v ... (Okres nebudu jmenovati, ačkoli ho tu mám.) V úctě podepsaný František Stárka v čp. 14 přišel o jednoho vola, který měl železo k vůli své potřebě, by mohl vymlátit, žádá by mu byl přidělen vůl od národního výboru jiný. (Hlučná veselost.)

tímto stvrzuje obecní úřad, že údaje pana Frant. Stárky se zakládají na pravdě.

Podpis."

Jest to stará otázka, československou stranou socialistickou hájená, pročež na ni při nynějších reformách upozorňuje, jelikož nelze ji řešiti odděleně od ostatních otázek, kteréž se dotýkají samosprávy.

Jak již jsem byl předeslal, předlohou volebního řádu, ústavním výborem Národního shromáždění vypracovanou, o pasivním právu volebním zaměstnancův obecních, ovšem jen v obcích nad pět tisíc obyvatelů, což jest naprosto nedemokratické, získá vládnoucí radniční klika, zejména nyní při prvních volbách, při kterých se má živel demokratický nejvíce uplatniti, celou řadu odvislých a donucených přívrženců právě v těchto odvislých lidech, s nimiž přirozeně půjdou i jim, na něž budou uplatňovati vliv ve prospěch dosud vládnoucích klik.

Na tuto možnost, kteráž nezasvěceným není dobře známa, výslovně upozorňuji.

Postátněním obecních zaměstnanců bude ulomen hrot těmto manipulacím.

Co se týče stránky finanční, dá se otázka postátnění obecních zaměstnanců rozřešiti snadno, jelikož jejich platy budou hrazeny z obecních přirážek právě tak, jako až dosud se bylo dálo, ježto by stát platy ony vybral a zaměstnancům pouze odevzdal.

Také pensijní pojištění a zaopatření nebude činiti pražádných obtíží, jelikož obce, zaměstnávající až dosud úředníky, mají fondy, do nichž podle zákona z r. 1908 - lex Maštálka - přispívají nejen obce, ale i samotní zaměstnanci.

Spojením všech pensijních fondů v jediný všeobecný pensijní fond státní umožní se také obecním zaměstnancům, aby mohli od jednoho úřadu ke druhému přestupovati při počítání společném služebních let a aby mohli žádati za přeložení s místa na místo.

O blahodárném vlivu pro obce i zaměstnance nelze pochybovati.

Poměry všech zaměstnancův obecních v celé oblasti československé republiky buďtež upraveny jednotně.

Jak již jsem byl podotkl, poměry hmotné jsou nadále neudržitelné, jest zapotřebí náležitě zvýšiti základní služné, upraviti přiměřeně automatický postup aspoň trienálkami až do 100 proc. základního platu, přiznati příbytečné anebo vykázati naturální byt, upraviti dobu služební, pracovní dobu, jako se stalo u dělnictva, poněvadž tito lidé musí ještě dnes i 20 hodin pracovati (Výborně!), na moderní základ postaviti výslužné, vdovské zaopatření a jiné zaopatřovací požitky.

Takto sestátněným obecním zaměstnancům budiž přiznáno právo rozhodujícího hlasu při jednání samospr. sboru a budiž ustanoveno, aby listiny od nich vydávané nesly též povinný podpis vedoucího a zodpovědného zaměstnance.

Za útrapy a námahu, kteréž obecní zaměstnanci během války vytrpěli, budiž uzákoněno dvojnásobné započítání všech let válečných do postupu i pensijního zaopatření.

Pro všechny zaměstnance samosprávné nutno vydati jednotné instrukce rámcové podle jednotlivých kategorií (Posl. Babánek: To je volební řád?) Prosím, pánové, to patří k článku 5. volebního řádu, já jsem se jistě od thematu obec. volebního řádu neodchýlil. Myslím, že málo bylo zde pánů řečníků, kteří tak věcně k předloze mluvili jako já (Výborně! Posl. Dyk: Druhý, ještě jeden takový se nenašel?) a při slučování předměstských obcí se sídelním městem Prahou budiž do zákona pojato ustanovení, že všichni zaměstnanci obcí předměstských budou přejati do služeb velké Prahy v dosavadních jejich postaveních, a to se všemi nabytými právy a nároky, a že jim bude zabezpečen i do budoucna postup aspoň takový, na jaký mají nárok podle dosavadních smluv a sjednání.

Navrhovaná reforma vztahovala by se pouze na obecní zaměstnance a volení zástupcové obecních komun, to jest členové obecních zastupitelstev, rad a komisí, na něž se projednávaný právě řád volení vztahuje, zůstali by i na dále volitelni a nikterak nebudou uváděným opatřením dotčeni na svých právech z výkonu mandátu vyplývajících.

Hlavní podmínkou, kterou bude nutno se říditi, mají-li obce náležitě plniti úkoly, kteréž jim budou na příště ukládány, jest aby do sborů zastupitelských, a do služeb při obcích byli vysíláni nejlepší lidé bez protekce, ale jen podle schopností, a aby ve zřízencích byla probouzena chuť k veřejné práci nejen v úřadě, ale i mimo - dále, aby peněz, kteréž poplatnictvo odvádí a obec vydává, používáno bylo nejúčelnějším způsobem, na př.: dodávkami obecními podporovati dochvilnost a podnikavost, nadacemi a podporami jednotlivcův i sdružení podněcovati k píli, jakož i svépomoc a všeliké ušlechtilé snahy kulturní a sociální.

Bylo v poslední době velmi krásně mluveno o tom, že jest v našem státě nenahraditelná a nepostradatelná potřeba, aby všichni jeho občané pracovali a pracovali.

Snaží se naše obce, aby všem svým spoluobčanům práci poskytly, anebo aby je při vyhledávání podporovaly? Myslím, že až dosud byl v tom pravý opak.

Čeho my příslušníci strany Československé strany socialistické žádáme pro prvou dobu od obecních zastupitelstev, kteráž vyjdou z voleb, provedených na podkladě řádu volení, kterýž právě projednáváme?

Obec a její zastupitelstva mějtež výhradně na zřeteli prospěch a blaho československé republiky a buďtež na stráži proti jakémukoliv nebezpečnému zadávání práv národa československého, při čemž nadšením, obětavostí, silou a vlivem napomáhejte k jeho posílení.

Povinností obcí jest, státi v čele hnutí národněhospodářského, napomáhati vývoji průmyslu, obchodu a živnosti, napomáhati rozkvětu výroby a obchodu doma i v zahraničí.

Poskytovati bezúplatně školních pomůcek i veškerého vyučování, stravovati méně zámožné školní dítky a podporovati v dalším studiu zvláště nadané, pečovati o děti zanedbané, méně nadané, slabomyslné, vydržovati vhodné žákovské knihovny, starati se o výchovu mládeže škole odrostlé, nepřijímati do prací v obci konaných dělníků do stáří 16 roků, vydržovati školy odborné a pokračovací živnostenské i hospodářské bez nedělního a večerního vyučování, udíleti stipendia k studiu odbornému i vědeckému v cizině, vydržovati veřejné knihovny, čítárny, průmyslová i jiná musea a galerie sbírek, podporovati společnosti mající za účel... (Posl. Dyk: Ale, pane kolego, vždyť nekandidujete tady do obce!) To nevadí, ale možná, že kandidovat budu. (Posl. Dyk: Pak to nepatří do Národního shromáždění!)

Místopředseda dr. Hajn: Ale to sem nepatří!

Posl. Hrouda: Mluvím k článku pátému. (Pokračuje:) ...zušlechťování a poučování lidu, pořádati lidové přednášky a theoretické kursy o právech občanských, výživě, zdravotnictví, obchodních a právních zkušenostech životních, výchově republikánské, hospodářské a sociální, podporování literátův, umělcův a vynikajících odborníků ze všech oborů lidské práce a pořádati na osvěžení pracujících vrstev bezúplatně divadla, koncerty a jiné ušlechtilé zábavy.

Zřizovati školní lékaře, feriální osady, pečovati o opuštěné a nemocné děti, chrániti před nemocemi, hlavně přenosnými, potírati tuberkulosu, kontrolovati jakost, váhu a cenu potravin a denních potřeb, dodávati zdravou pitnou vodu, vydržovati levné lidové lázně, poskytovati bezplatně léky a lékařskou pomoc kruhům měně zámožným, podporovati nevyléčitelné chudé a rekonvalescenty, šestinedělky a kojence, zakládati pro kojence asyly, opatřovati jim potřebné mléko, poskytovati kojícím matkám premie, vybudovati soustavnou kanalisaci, bezplatně pohřbívati mrtvé, zřizovati poručníky z povolání k dozoru nad nalezenci a nezletilci a zaváděti spalování mrtvol, jakožto nejlevnější a nejzdravější způsob pohřbívání.

Po stránce sociální budiž v každé obci poptavárna po práci, která bude máti stálou statistiku o nezaměstnanosti, pracovních poměrech, počtu dělnictva, výši mezd, počtu úrazů, stěhovavosti, otázce bytové, potravinách a nemocech, a k ní připojeny útulky, ohřívárny, stravovny a noclehárny.

Proti nezaměstnanosti vůbec budiž postupováno plánovitou přípravou prací nouzových, zřízením stálého nezaměstnaneckého fondu.

V každé obci budiž zřízena sociálně-humanitní komise, jejíž návrhy bude povinno obecní zastupitelstvo náležitě respektovati, a v obcích, v nichž jsou usídleni úřadové, zvláštní poradní úřad, spojený se živnostenským soudem, v němž poskytovati se bude dělnictvu veškerá existenční a právní ochrana, jakož i ochrana vdovám a sirotkům po dělnících.

Na řešení otázky bytové, kteráž jest katastrofální ve všech obcích malých i velkých, budiž neodkladně přikročeno všemi povolanými činiteli.

Obce podporovati musí výstavby dělnických obydlí, prováděti policii zdravotní a zameziti stavební lichvu.

Odhad stavebních pozemků budiž ve tříletí prováděn a zřízen stálý zdravotní dohled na byty malé a nezdravé.

Bytová dohlídka v obci budiž řešena zřízením veřejných poptaváren a zavedením bytové statistiky.

Podporovány buďtež všeobecně užitečné stavební společnosti na výstavbu dělnických domků, zahradních domků, malých dílen, krámův a zařizování malohospodářství invalidům. (Poslanec Mattuš: Z čeho?) Z obecních peněz, prosím!

Výhody při zřizování těchto malých bytů a dílen nutno přiznati nejen na periferii obce, ale i v samotném středu.

Pozemnostní majetek obce, zejména způsobilý na stavební místa, budiž stále rozmnožován, a pokud jest zařízena dopravní komunikace, budiž levná, aby se jí nezdražovaly byty těm, kteří na periferii obce bydlí.

Po stránce živnostenské buďtež v každé obci zřízeny živnostenské komise, kteréž v otázkách živnostenských budou podávati dobrozdání obecním zastupitelstvům, kteráž budou respektována a kteráž budou napomáhati ku povznesení živnostenského stavu, a v jejich obor budou přináležeti záležitosti živnostensko-stavební, obchodní, trhové, výstavní, národně-hospodářské, úvěrové, odbytové a obecních dodávek, kteréž buďtež bez protekčního vlivu, ale ne podle offert, nýbrž podle uložených podmínek a normálních cen, střídavě místním živnostníkům, ovšem s náležitým ohledem na maloživnostníky zadávány.

Rozpočty na obecní práce buďtež sdělány živnostníky a projektantské práce náležitě honorovány.

Zhotovené práce buďtež jim neodkladně zaplaceny a v případě potřeby podle postupu výkonu na ně zálohy poskytovány, anebo v nedostatku úvěru a kapitálu na ně pomoc poskytnuta, ale nikdy nebuďtež v režii samotné obce prováděny.

Velké obce nechť postaví společné živnostenské bazáry, zavedou stálé vzorkovny, pořádají časté výstavy a mese, jakož i všemožně napomáhají ve vývozu, aby jeho rozpětí bylo nejintensivnější.

Podporovány buďtež veškeré akce živnostnictvu prospěšné, zejména živnostenské školství a podnikání na zvelebení průmyslu, obchodu a živností.

Obecní dodavatelé všichni, tudíž i živnostníci buďtež při svěření dodávek zavázáni ku placení slušné mzdy, kteréž činění jest nejen na ochranu dělníků, tudíž spoluobčanů obce, ale také na ochranu proti nekalé soutěži.

Všeobecně jest povinností obcí, aby stály na stráži národního svérázu a aby ochraňovaly veškeré památky umělecké a historické a ne - jako rodiště velikého Tomy ze Štítného - z parku zřízeného kolem pomníku tohoto velikána učinilo pasiště hus.

Ačkoliv spolku, kterýž pomník a park zřídil, bylo při předávce na obec slíbeno pečlivé ošetřování, je hanbou každému Čechu, když v tato místa, když jde kolem, vkročí.

Právě zde musí nastati náprava, chceme-li očekávaný příliv cizincův ze států s námi spřátelených skutečně nejen očekávati, ale také ku jejich uspokojení a ku blahu našemu i na doby příští uchovati, ano povinně rozšiřovati.

Ano, do jihočeských obcí zavítají vzácní hosté, aby shlédli památná místa, ve kterých se rodila česká reformace a, nemají-li býti uraženi ve svém vypěstovaném jemnocitu, tu i přes dočasnou finanční tíseň jednotlivých obcí bude potřeba, provésti celou řadu reforem a zlepšení zcela jednoduchých, kteréž bez zvláštních nákladů dají se poříditi a jež přinesou dobro všem.

Zejména bude nutno dbáti zlepšení estetického zevnějšku mnoha našich obcí, zavedení pořádku, čistoty (Posl. Zeminová: To je to!) a zpříjemnění pobytu v nich.

Ze všeho, co jsem byl uváděl, jest zřejmě jasno, jaký veliký význam plynul by ze samosprávy občanské naší mladé republice, když nadhozené náměty budou plněny, a jak důležitou a nezbytnou součástkou jest ve veřejné správě.

Ona bude nyní, když přijetím předložené osnovy řádu volení do obcí nadáni budou volebním právem všichni 21 roků staří občané v obci bez rozdílu pohlaví, pravým pojítkem mezi veškerým obyvatelstvem a státem a též předním vykonavatelem veřejné správy.

O navrhované změně článku I., aby byly poskytovány bezplatné jízdy, myslím, že opatření toto nejeví se býti účelným zejména po stránce hospodářství našeho státu, poněvadž by jistě to sloužilo k zneužívání a jistě by se této jízdy využilo za jiným účelem, ne jen za účelem skutečným. Také studentstvo, které ve velkém městě bydlí, bude míti volební právo, protože u každého studenta bude pobyt více než tříměsíční. Studentstva českého je asi 7000. To by se rozejelo po vlasti a nebylo by to také zrovna zdrávo, v dobu, kdy ono bude v nejhlavnějších studijních pracích, aby volební své právo vykonávalo v místě svého rodiště a nikoli v místě svého studijního pobytu. Pročež navrhuji po této stránce, aby byl návrh zamítnut.

Ku konci přednášených vývodů znovu připomínám, že československá strana socialistická jest stranou státotvornou a že jí jakožto takové plně záleží na řádném uspořádání poměrů v československé republice, pročež se rozhodla, nečiniti předložené osnově řádu volení do obcí v československé republice výtek, ba naopak její uskutečnění v navrženém znění doporučiti, pro ni hlasovati a tak kýžený pořádek do našich obecních komun zavésti, ježto vychází ze stanoviska: spořádaná obec jest základem spořádaného státu,

Dosáhneme-li kýženého klidu a pořádku ve všech obcích, pak také již jsme dosáhli pořádku v celé oblasti československé republiky a bude-li podle Havlíčka každý jednotlivý člověk pevně státi na svém místě a bude-li se k dobrému snažiti, pak zajisté se celý stát šťastným stavem nemine. (Výborně! Potlesk.)

Místopředseda dr. Hajn: Slovo má pan rada Mattuš.

Posl. Mattuš: Slavné Národní shromáždění!

Dovolte, abych po čtenářské besedě (Veselost), jíž jsme byli teď účastni, obrátil se několika slovy k vývodům, které pronesl pan referent.

Velkým gestem zde upozornil na nebezpečí, kterému hledí celé toto Národní shromáždění vstříc tím, že jeho debaty neodpovídají debatám velkých historických parlamentů.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP